Ibsenbiblioteket, ikonbygg ved kulturhuset eller bruksbygg i byen

Bystyret skal i løpet av høsten 2018 ta stilling til hvor byens nye Ibsenbibliotek skal ligge, det er to lokaliseringsalternativ det står om, Meierikvartalet og Kulturkvartalet.

Skien Venstre mener alle faglige og samfunnspolitiske argument taler for Meierikvartalet.

 

Prosjektgruppa som har arbeidet med dette, la ultimo september fram funn fra mulighetsstudiene som tre ulike, sammensatte og høyst kompetente lag har arbeidet med. Anbefalingen fra prosjektleder ble Meierikvartalet.

Det var ikke uventet for de av oss som har fulgt arbeidet svært tett, men uten å være delaktig. Skien Venstre mener alle faglige og samfunnspolitiske argument taler for Meierikvartalet. Likevel, ut fra økonomi anbefalte Rådmannen Kulturkvartalet da han la saken om lokalisering fram for formannskapet. Han hadde imidlertid kun vurdert økonomiske forhold i Meierikvartalet. Skien Venstre mener det er selvsagt at han også må sjekke ut tilsvarende for Kulturkvartalet, slik at grunnlagsmaterialet for å fatte beslutning balanserer.

Da saken ble lagt fram for formannskapet, valgte de å utsette saken. Samtidig ble de politiske partiene oppfordret til å stille de spørsmål man måtte ha skriftlig og direkte til Rådmannen. Skien Venstre har valgt å sende Rådmannen en rekke spørsmål og disse er gjengitt nederst i artikkelen.

Skien Venstre ønsker å vite hva vi går glipp av ved å binde opp kommunens egeneide bygg og areal dersom biblioteket legges til Kulturkvartalet samt hvilke kostnader som er forbundet med det. Og vi mener at de bygg og areal det her er snakk om, bør takseres av flere takstmenn.

– Vi synes egentlig at rådmannen har gjort halvgjort arbeid hva gjelder å belyse økonomiske forhold. Siden det ble gjort et stort poeng ut av økonomien, er det viktig at alternativene belyses på en likeverdig måte, uttalte Signy Gjærum til TA fredag 5.oktober og sa videre;

– Vi vet at lista vår er omfattende, og vi skjønner at ikke alt kan belyses på nåværende tidspunkt. Det er jo ikke tegnet en strek i noen av prosjektene, bare mulighetsstudier av volum.

Spørsmålene til Rådmannen ventes besvart før formannskapsmøtet 23. oktober slik at de inngår i grunnlagsmaterialet når man politisk skal fatte beslutning om lokalisering. Spørsmålene vi har stilt, er litt forkortet som følger:

Kulturkvartalet

Brunosten: Anslå alternativ bruksverdi og rivingskostnader

Parkeringsplass: Anslå alternativ bruksverdi, vurdere behov for å anslå kostnader for å anlegge erstatningsparkeringsplasser for Ibsenhuset, kulturskolen, Ibsenbiblioteket og parkeringskjeller

Lundeparken: Anslå verdi for parkareal og kostnader for å gjerde inn og opparbeide parken som forutsatt i mulighetsstudiet

Trapp fra Skistredet: Endringer i gateløp for å bedre tilgjengelighet, beregne kostnader ved å snu trappeløpet og tiltak som belysning, beplantning og rulletrapp i gateløp

Ibsenhuset: Anslå sannsynlige kostnader ved å tegne, prosjektere og bygge om for å oppnå antatt synergieffekt. Dette vil trolig gjelde arealene som i dag er resepsjon, kontorer og restaurant. Vurdere positive effekter og inntektsmessige konsekvenser samdrift kan få for Ibsenhuset som kultur- og konferansebygg.

Nåværende bibliotek: vurdere behov for og eventuelle kostnader for alternative lokaliteter for biblioteket (og kulturskolen, restauranten) i byggeperioden.

Omreguleringsarbeid mm: Kostnader før og under byggeperioden, for eksempel krav fra Riksantikvaren

Meierikvartalet

Telemarksgata 12 (Stockmannsgården): Innhente separat takst, både for hele bygget og kun 1. etasje

Tilstøtende bygg: Vurdere behov for fasadeendringer/utbedringer, og kostnader

Parkering: Vurdere behov for å innarbeide parkering og kostnader

Synergieffekt: Anslå verdi av samspill med private næringsdrivende som vist i mulighetsstudiet

Riksantikvaren: Vurdere kostnader for tiltak knyttet til sannsynlige krav

Omregulering: Kostnader

Risiko: Vurdere risiko og kostnader før og under byggeperioden; grunnforhold, utfordringer knyttet til riving og sikringstiltak i tilstøtende bygningsmasse

Signy Gjærum