Referat fra styremøte Skien Venstre den 2. oktober 2018

Referat fra styremøte Skien Venstre den 2. oktober 2018 på Skotfoss

Tilstede: Gustav Søvde, Geir Arild Tønnessen, Lars Martin Borlaug, Cathrine Gundersen, Håkon Wærstad, Signy Gjærum, Terese Kolberg og Ole Røed.
Bjørg Øya Tefre, Harald Tveit og Sidsel Devik har meldt forfall.

Styremedlemmene i Skien Venstre er travle og det er vanskelig å finne dager da alle kan møte, eller være hjemmefra. Dette møtet ble derfor holdt hjemme hos Cathrine, et trivelig tiltak!
Fra og med dette referatet, nummererer vi sakene som behandles kronologisk fortløpende inneværende år.

Saker:

37/18 Innkalling og dagsorden

Godkjent

38/18 Referat fra forrige styremøte.

Referater fra styremøtene har vi vedtatt å legge ut på Skien Venstres nettside etter at det er godkjent internt. Uten styrets samtykke ble teksten i en sak, på vår nettside, endret til «Internt notat» av fylkesstyrets ledelse. Referenten har bedt om en beklagelse, men kun fått en forklaring. Referatet er godkjent med denne merknaden.

39/18 Tidspunkt for nominasjonsmøte og årsmøte.

Nominasjonsmøte ble lagt til 4. desember kl. 19 i Skien Rådhus
Årsmøte blir 22. januar 2019 kl. 18 samme sted.

40/18 Medlemsoppfølging / vervekampanje

Ole har sendt en oppfordring til medlemmene som ikke har betalt kontingent for 2018, uten at det så langt har ført til flere betalende. Pr. dags dato er vi 49 betalende medlemmer, av totalt 63. Det ble en diskusjon om de som betaler etter 1. november er medlemmer for påfølgende år. Gustav sjekker reglene for medlemskap sentralt.

Vi diskuterte også de nye reglene i personvernloven, kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Så lenge vi ikke lagrer eller behandler personopplysninger uten aktivt samtykke fra personen selv, så er det innafor.

Vi bestemte å ha en vervekampanje fra 1. november og ut året. Cathrine er kampanjeleder og kommer tilbake med opplegg. Her bør alle bidra.

Saker vi snakket om under eventuelt, men som hører hjemme her:
Mingling med andre lag for å bygge fellesskapsforståelse, Liberal pub, Venstre-kafe, bedriftsidrettslag.

Det blir liberalt treff 2. november.

41/18 Deltagelse på landskonferansen 20. – 21. oktober.

Ole er påmeldt. Signy er påmeldt, men i tvil om hun skal delta. Det var diskusjon om flere ting, bl.a. viktigheten av å delta sammenlignet med landsmøtet, prioritering av midlene vi har, om det skal være egenandel og hvor mange vi eventuelt skulle sende. Til slutt ble det vedtatt at Ole og Signy deltar og får utgiftene dekket.

42/18 Oppfølging av programarbeidet

Arbeidet så langt er noe fragmentert og må intensiveres. Det må antagelig nedsettes en programkomite for å få det ferdigskrevet. Det er krevende å engasjere medlemmene utover styre og folkevalgte.

43/18 Eventuelt

Vi diskuterte flere ting, se også under sak 40/18.
-Lærlinger i Skien kommune var tema. Kommunen er innenfor kravene, men ikke gode nok allikevel i flg. Signy.
-Gustav vil sende et innlegg i avisa om godtgjøring for folkevalgte politikere og peker på dagens forskjellsbehandling mellom Telemark og Vestfold. Parole: Fylkespolitikere må besinne seg. Vi oppfordrer også til moderasjon hos lokalpolitikere i Skien.
-Ole har laget et forslag til høringssvar på KU Brevik og oppfordret Venstres fylkeslagsledere i Telemark, Vestfold, Agder og Østfold til å signere. Det har ikke gitt forventet respons. Noe av årsaken kan være innledningen hvor det pekes på Venstres stortingsprogram og Jeløya-erklæringen. Forslaget vil bli omformet, etter innspill fra møtet. Ansvarliggjøring av de andre regjeringspartiene (som har vært med siden 2013) ble nevnt.Det endrede forslaget vil bli forelagt nevnte fylkesledere på nytt. Uansett utfall, vil Skien Venstre stå bak at høringssvaret sendes. Høringsfristen er 17. oktober.

Ole Røed, referent