Viktig skritt nærmere landstrømanlegg

Stavanger Venstre programfestet i 2015 arbeid for tilrettelegging av landstrøm til cruisenæringen. Nå er det tatt et stort skritt nærmere løsning for utbygging av landstrømanlegg.

Det var i kommunalstyret for miljø- og utbygging sitt møte den 2. oktober saken ble behandlet, og styret var enstemmige i vedtaket.

Hva angår landstrøm, er det tatt et gledelig initiativ fra verftet Rosenberg på Buøy. Rosenberg har foreslått et felles anlegg med Stavanger kommune som begge kan gjøre seg nytte av. Ved å gå sammen får man også den mest kostnadseffektive løsningen, samt økte sjanser om statlig, finansiell støtte hos ENOVA til prosjektet.

Anlegget forutsetter at Stavanger Havn IKS støtter kommunens vedtak, samt at den felles søknaden om finansiell støtte dekker minst 75 %. Rosenberg har allerede forsikret seg om at Lyse vil kunne levere ønskede mengder kraft til et anlegg av denne størrelsen. Saken ble enstemmig vedtatt og tas videre i formannskapet.

– Forbilledlig

Leder av kommunalstyret for miljø- og utbygging, Per A. Thorbjørnsen (V), er utrolig fornøyd med initiativet og vedtaket.

«Dette er et stort skritt nærmere landstrøm, og Stavanger kan raskt bli den andre norske byen som kan tilby landstrøm til cruisenæringen. Det vil på sikt gi færre utslipp og renere byluft. Initiativet er forbilledlig, og dette er Stavanger på sitt beste, der næringsliv, Stavanger Havn IKS og kommunen kan samarbeide om gode løsninger», legger Thorbjørnsen til.

Arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer og krav sammen med andre norske cruisebyer er allerede godt i gang. Å kunne sette ned foten til skip som ikke holder miljøstandardene, og dermed vite at skipet ikke bare drar videre til neste norske havneby, er noe som er utrolig viktig å få på plass. Kommunalstyrets vedtak inneholdt også en bemerkning at dette arbeidet skal vedvare fremover.


Vedtaket i sin helhet fra møtet er følgende;

Kommunalstyret for miljø og utbygging sitt enstemmige vedtak:
1. Rapport med kostnadsestimat for landstrøm til cruiseskip i Stavanger tas til orientering.
2. Administrasjonen bes arbeide videre for å få etablert en felles policy med andre norske cruisebyer med mål om å redusere miljøbelastningen og få til nullutslippsløsninger for cruisetrafikken.
3. Kommunalstyret for miljø og utbygging stiller seg positiv og imøtekommende til henvendelsen fra Rosenberg WorleyParson Group datert 25.09.2018. Det fremlegges snarest en endelig sak vedr. felles søknad til ENOVA. Stavanger kommune forutsetter at Stavanger Havn støtter en slik søknad. Eventuelle kostnader til konsulenthjelp m.m i forbindelse med arbeidet med søknaden dekkes av klima og miljøfondet. Søknaden fremlegges for formannskapet til endelig behandling.