Budsjettforslag for Tromsø kommune i 2019 fra Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Hovedprofilene i forslaget er sosialt, ansvarlig, liberalt, nærings- ,miljø- og distriktsvennlig.

Budsjettforslag for Tromsø Kommune 2019

Vårt forslag til budsjett styrker barnefamilienes situasjon gjennom søskenmoderasjon kombinert for barnehage og SFO og øker rammene for tidlig innsats på 1.-4- trinn i skolen. Vårt forslag er godt for distriktene gjennom opprettholdelse av fire distriktsbarnehager, støtte til utviklingslagene og beholde Skittenelv som egen skole. Vi ønsker at barn skal ha tilbud om skole nært seg.

Vi tar ansvar for de som trenger det mest,

gjennom å opprettholde antall årsverk i barnevernet og videreføring av Familiens hus på Langnes, samt styrking av PsykHjelpa, tilføring av en stilling til utekontakten og øker utekontaktens driftsbudsjett med 100 000. Vi øker støtten til ideelle aktører som Gatejuristen, CRUX og gatemagasinet Virkelig. Vi satser på integrering gjennom å opprettholde kommunal andel av tilskudd for tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn. Vi satser på skolen gjennom å opprettholde midler til etter- og videreutdanning og matprosjektet på Selnes skole, samt sikre fortsatt tilbud om læring på Vitensenteret, Holt Læringstun og leirskole.

Vi satser på et rikere kulturliv gjennom fortsatt tilskudd til NOSO og den kulturelle spaserstokken.

Vi satser også på frivillighet og øker Frivilligmillionen, samtidig som vi støtter ideelle aktører som gjør en stor jobb bor byen vår.

Byen skal sikres et godt vintervedlikehold og tråkking av skiløyper

som opprettholdes gjennom vårt budsjettforslag som også skal bedre utfartsstedene bedre skilting og vegmerking. Vi ønsker også å bygge bedre toalettfasiliteter i på utfartsstedene i distriktene, og setter av 4,5 mill til investering og drift til dette i 2019 slik at nærmiljøet skånes og nordlysturistene og andre besøkende har gode fasiliteter.

Gjennom vårt forslag blir det lavere eiendomsskatt: for bolig reduseres denne fra 4 til 3 promille.

For næringseiendom reduseres denne fra 7 til 6 promille. Bunnfradraget holdes på 200.000. Dette vil bedre innbyggenes økonomi og lette næringslivets situasjon, samtidig som vi setter av en million til et søkbart næringsfond for gründere for å fremme økt verdiskapning i kommunen.

 

Helga Marie Bjerke (KrF)

Marlene Bråthen (SP)

Morten Skandfer (V)