Uttalelse: Kutt bruken av palmeolje

Venstre vil ha en kraftig satsing på avansert biodrivstoff og fase ut bruken av palmeolje innen 2022.
Venstre vil ha en kraftig satsing på avansert biodrivstoff og fase ut bruken av palmeolje innen 2022. , Ill: Venstre

Venstre vil ha en kraftig satsing på avansert biodrivstoff og fase ut bruken av palmeolje innen 2022. Venstre mener at biodrivstoffet vi bruker må være bærekraftig, og at avansert biodrivstoff laget av for eksempel avfall og rester må prioriteres. Bruk av enkelte typer konvensjonelt biodrivstoff, slik som palmeolje, medfører en stor risiko for avskoging av regnskog.

Uttalelse: Venstres landsstyremøte 20. oktober 2018

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og utslippene økte med 24 % fra 1990-2016. For å redusere utslippene er det nødvendig med mer miljøvennlige transportløsninger. Bærekraftig biodrivstoff er en viktig del av løsningen, og det trengs en offensiv utbygging av produksjonskapasitet for å kunne dekke den økende etterspørselen. Her ligger også store muligheter for norsk næringsliv.

Miljøødeleggelser

Palmeoljeproduksjon har vært en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia og Malaysia, som står for omlag 90 % av den globale palmeoljeeksporten. Det har vært mye fokus på bruk av palmeolje i mat, og et prisverdig engasjement fra norske forbrukere har ført til at matvareindustrien i Norge har fjernet det meste av palmeoljen fra mat som selges i Norge.

Bærekraftig biodrivstoff

For å få til en utfasing av palmeolje i biodrivstoff må vi få opp produksjonen av mer bærekraftig biodrivstoff. Tilgangen på avansert biodrivstoff er altfor liten. Biodrivstoffnæringen har muligheten til å dekke et økende behov i Norge og samtidig hevde seg internasjonalt, men det haster med å få i gang produksjon flere steder. Mange lovende prosjekter er allerede i gang. Venstre vil heie frem disse gjennom å sikre stabile rammevilkår og tydelige krav til bærekraftig produksjon.

EU ble tidligere i år enige om at biodrivstoff som fører til høy avskoging, som palmeoljebasert drivstoff, skal fases ut fram mot 2030. Venstre mener at tidshorisonten for utfasing er altfor lang. Norge har vært et foregangsland for å sikre mer bærekraftig transport, og vi må ta en lederrolle i utvikling og produksjon av mer bærekraftig biodrivstoff.
Den store bruken av palmeoljedrivstoff undergraver det arbeidet som er gjort for å fjerne regnskogsødeleggende palmeolje i mat, og truer også troverdigheten til Norges biodrivstoffsatsing.

Venstre vil:

  • Øke produksjonen av bærekraftig biodrivstoff ved å støtte oppunder planer for utbygging av produksjonsanlegg i Norge. Arbeide for at det ikke brukes palmeoljebasert drivstoff i offentlige innkjøp.
  • Fase ut bruken av palmeolje innen 2022.
  • Skjerpe omsetningskravet for avansert biodrivstoff.
  • Innføre veibruksavgift på biodrivstoff som ikke er del av omsetningskravet i 2020.
  • Arbeide for tydelig merking av biodrivstoff for å hjelpe forbrukere og bedrifter med å velge det meste bærekraftige alternativet.
  • At det ikke skal åpnes for bruk av palmeoljebasert drivstoff i et omsetningskrav for biodrivstoff i luftfarten.
  • Opprettholde ambisiøse innblandingskrav for biodrivstoff, for å sikre kutt i utslipp fra transportsektoren og forutsigbare rammevilkår for produsenter.
  • Jobbe sammen med våre naboland for å fremme satsingen på bærekraftig biodrivstoff i Norden.
Fakta: Biodrivstoff forklart.
Fakta: Biodrivstoff forklart.