Helseinnovasjon tema på medlemsmøte

Signe Sefland fra Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, Foto:R.Helseth"

Helseinnovasjonssenteret ble presentert av Signe Sefland, og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad kom ens ærend til Kristiansund og delte sine tanker om helsepolitikk og tok imot innspill fra oss lokalt for videre arbeid.

Helsetjenester for fremtiden
Helseinnovasjon, helseutfordringer og helsepolitikk var stikkord da Venstremedlemmene møttes på Kaffebrenneriet Patrick Volckmar. Dette var agendaen på møtet i Kristiansund Venstre torsdag 22.11.18 .

Kort fortalt kan vi si at det arbeidet som nå gjøres med å utvikle fremtidens helsetjeneste i Kristiansund med kommunehelsetjenestens dreining mot mere hjemmebasert omsorg for eldre, med helseinnovasjonssentetert og med realisering av DMS, det harmonerer med det syn som kom frem i møtet sett fra Stortinget.

Helseinnovasjonssenteret
Signe Sefland holdt et svært interessant innlegg om Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, der både formål, oppgaver og målsettinger ble nøye gjennomgått, og der lenken til helsetjenester både ved sykehus gjennom speialisthelsetjenesten og til kommunehelsetjenesten er tilstede.

Velferdsteknologi og forskning
Bruk av velferdsteknologi står svært sentralt. Big Data som samles inn ikke minst gjennom virksomheten til Responssenteret vil være av svært stor betydning for forskning som gjøres allerede og planer videre for forskningsprosjekter. Sentralt i målsetting for forskning er at resultater skal kunne nyttiggjøres, og det direkte inn i tjenester overfor brukere.

Varig drift er målet
Helseinnovasjonssenteret er så langt et prosjekt der 11 kommuner deltar. Det er et mål å oppnå varig drift, noe som også ble uttrykt fra helseminister Bent Høie da han besøkte senteret i forbindelse med Statsbudsjett 2019 som nå er klart og 6,6 mill kroner sikret.

Venstres helsepolitikk sett fra Stortinget
Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad er Venstres medlem i Helse- og omsorgskomiteen.
Han ga i møtet sine klare oppfatninger om hvordan helsevesenet må styrkes fremover.

Grimstad viste til den skjevfordeling det er mellom pengene som går til henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste, der man aner en fordeling ca 80%/20%. Dette er ikke i balanse med den utviklingen vi trenger med en styrket helsetjeneste der folk bor, noe som betyr styrking av fastlegeordning, sikre flere faggrupper inn i kommunale tjenester som psykologer, helsepleiere og ergoterapeuter, der velferdsteknologi blant annet er midlet for å sikre målet om at flere får bo hjemme lengre.

DMS i Kristiansund
Distriktsmedisinsk senter, DMS, fikk også oppmerksomhet i møtet. Grimstad fikk en kort gjennomgang av prosjektet, og punkter for videre oppfølging ble sendt med stortingsrepresentanten. Kristiansund har store ambisjoner for DMS Kristiansund hva gjelder nasjonal posisjon. -De økonomiske utfordringene for å bygge Sykehus Nordmøre og Romsdal må ikke gå ut over realisering av DMS i Kristiansund, var en av beskjedene som ble understreket av medlemsmøtet.

Se også eget oppslag fra medlemsmøtet om programarbeid

Helseinnovasjonssenteret presenteres av Signe Sefland på Medlemsmøte Kristiansund Venstre 22.11.18
Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad ga et engasjert innlegg om norsk helsepolitikk sett med Venstrebriller fra Stortinget
Ragnhild Helseth, varaordfører
Lokallagsleder Per Sefland overrekker klippfisk og historiebok til Carl-Erik Grimstad