Et fremtidsrettet og rausere budsjettforslag

Foto: (CC BY 2.0) Money, https://flic.kr/p/s68a4i

Rana Venstre prioriterer tiltak som skal sikre økt bolyst, attraktivitet og trygghet i vårt budsjettforslag.

I driftsbudsjettet ønsker Venstre å bruke 6,65 millioner kroner mer enn det rådmannen legger opp til. Dette skal gå til oppvarming av fotballbanene på Moheia og Sagbakken, drift av nye gatelys, lavere pris på SFO, styrke rus/psykiatri, vedlikehold av gang- og sykkelveier, styrking av PPT og øke partnerskapsavtalen i forbindelse med Stålhallen til to millioner kroner i året – blant annet.

For å dekke inn de økte utgiftene, vil Venstre redusere netto driftsresultat med 4,91 millioner kroner. I tillegg vil vi endre eiendomsskatten slik at denne får en bedre sosial profil, og vi regner også med en økt inntjening på SFO med 500.000 kroner. Dette fordi lavere pris og bedre kvalitet vil føre til at flere benytter tilbudet.

Ut over dette vil Venstre også fjerne gratis lunsj for folkevalgte, beregnet til 200.000 kroner. Vi vil også redusere lønn til politisk ledelse – ordfører og varaordfører – med 200.000 kroner. Disse to tiltakene viser at også vi som er folkevalgte må bidra til å redusere utgiftene i kommunen.

Rana Venstres budsjett for 2019

Vi har også laget disse verbalforslagene:

  • Kommunestyret ber om at det lages en Frivilligplan for Rana. Utarbeidelse av planen ses i sammenheng med rullering av kommunens planstrategi.
  • Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til et spleiselag mellom Rana kommune, idretten og næringslivet for å finansiere oppvarming av Sagbakken Stadion og Moheia-banen.
  • Kommunestyret ber Rådmannen innføre grønn finansforvaltning etter modell fra Eid kommune (K-sak 14/15) når finansreglementet skal oppdateres etter valget i 2019. Nødvendige utredninger/vurderinger gjøres i forbindelse med revidering av reglementet.
  • Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede mulighetene og konsekvensene ved å redusere prisen på SFO. Målet med å redusere prisen er flere barn i SFO. Det skal også utredes om SFO kan samarbeide med kultur-livet, Kulturskolen, idrettslag frivillige organisasjoner eller andre for å øke kvaliteten og redusere kostnader.
  • Kommunestyret ber Rådmannen kartlegge alle arealer kommunen bruker med tanke på optimalisert arealbruk og mulig samlokalisering av administrative aktiviteter som kan egne seg for det.
  • Kommunestyret ber Rådmannen så snart som mulig legge folkevalgtes arbeidsvilkår til politisk behandling. Kommunestyret ønsker å redusere godtgjørelsene til ordfører og varaordfører.
  • Kommunestyret er opptatt av livskraftige bygder og bolyst i hele kommunen. Kommunestyret roser initiativet fra UL Daggry om å utrede bruk av skolebygget på Alteren til samfunnshus og ber rådmannen om å gå i dialog og levere en sak om dette til politisk behandling.
  • Kommunestyret ber rådmannen utrede og legge frem en sak om velkomstpakke for studenter. Velkomstpakken bør inneholde informasjon om ulike tilbud i kommunen og det bør samarbeides med studentforeningen, idrettslagene, kulturlivet med flere. En slik pakke kan også inneholde gratis billett til kino, basseng, teaterforestillinger, fotballkamper og lignende.

Basert på vårt budsjettforslag vil vi gå i forhandlinger med Sp, KrF og FrP for å prøve å komme frem til et felles budsjett som vi kan legge frem når kommunestyret skal behandle saken i desember.