Skole og barnehage

Venstre ønsker en barnehage og en grunnskole der kunnskap og utvikling med like muligheter for alle er målet. Det er en forutsetning for at alle får realisert sine muligheter. Det fordrer at vi har godt kvalifiserte fagfolk, både barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Vi ønsker å satse på etter- og videreutdanning for å gjøre det attraktivt å jobbe i Nannestad kommune.

Vi vil satse på bedre klasseledelse, bedre skoleledelse og bedre skoleeierskap. Dette er viktige faktorer for å skape kvalitet i undervisningen. Vi vil fortsette å ha fokus på vurdering for læring og på læringsmiljøet på alle skolene. Foreldrenes innvirkning på egne barns læring er anerkjent, og vi ønsker å satse på bedre samarbeid hjem-skole, til beste for elevenes læring. Vi mener et tilstrekkelig antall lærere er viktig for å sikre at klasse- og gruppestørrelsene i skolen ikke er større enn at læreren ser hver enkelt elev. Vi tror fylkets gjennomsnitt for lærertetthet er et godt mål for hvor mange lærere vi bør ha.

Vi vil også utvikle samarbeidet med Nannestad videregående skole for å lette og trygge overgangen fra ungdomsskolen. Vi ønsker også å utvikle samarbeidet om tilbudet til de aller flinkeste elevene i matte og gjerne andre fag også.

Preståsen skole skal fortsatt være sentral i undervisning av elever med særlig behov for tilrettelegging, og vi ønsker at kompetansen som trengs finnes der. Det skal imidlertid ikke være til hinder for at denne kompetansen kan brukes i rådgiving av andre av kommunens skoler dersom foreldre velger å la sitt barn gå på nærskolen.

Et godt oppvekstmiljø for alle

Alle elever har krav på og rett til et godt psykososialt miljø på skolen og på skoleveien. Vi har lite mobbing i Nannestadskolen, men vi vil arbeide for nulltoleranse for mobbing, trakassering, utestenging og krenkelse. Vår skole skal være et godt og inkluderende sted for alle elever!

Tidlig innsats

Tidlig innsats er en arbeidsform der ressursene settes inn så tidlig som mulig for å forebygge skolevegring og frafall senere i skoleløpet. Skolene må selv ha frihet til å disponere ressursene slik at frafallet i skolen reduseres.

Helhetlig skoledag

Vi ønsker en helhetlig skoledag, der kulturskolens tilbud integreres i skoledagen. Vi ønsker også å integrere fysisk aktivitet, helst daglig for elevene gjennom et samarbeid med de frivillige organisasjoner. Vi ønsker også at undervisning i kulturskolen blir integrert i skoledagen. Vi ønsker at leksehjelp blir en del av denne integrerte skoledagen.

Ny skole

I perioden må det tas en avgjørelse om hvor bygdas neste skole skal være. Vi må ta en prinsippavgjørelse på hvordan skolestrukturen skal være. Den nye skolen må planlegges som avlastning for både Maura og Preståsen der presset er størst. Det må også legges til rette for utvidelser av Kringler- Slattum og Eltonåsen skoler når det trengs.

Barnehage

Vi har full barnehagedekning og ingen ventelister, og vil ta initiativ til etablering av nye barnehager når behovet er til stede. Venstre mener at det er en passende blanding av private og kommunale barnehager nå.

Nannestad Venstre vil:

 • Sikre at alle elever får best mulig og tilpasset opplæring slik at alle
 • I Nannestad er det nulltoleranse for mobbing. Både forebygge mobbing og sikre at det er gode rutiner når mobbing oppdages.
 • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne og barnehagelærerne
 • Utvikling av ledelse i skolen på alle nivåer, både klasseledelse, skoleledelse og godt skoleeierskap
 • Styrke og videreutvikle skole-hjem-samarbeidet gjennom jevnlige møter med driftsstyrene på skolene
 • Øke lærertettheten i skolen
 • Styrke samarbeidet mellom Nannestad videregående skole og Nannestad ungdomsskole
 • En helhetlig skoledag med kulturskole, leksehjelp og fysisk aktivitet.
 • Samarbeid med kulturorganisasjoner og idrettslag om innholdet i skoledagen
 • Sikre NUSKOS og Hegli som læringsarenaer for NUS
 • Utvide Nannestadhallen for å dekke kroppsøvingsbehovet til Nannestad ungdomsskole
 • Rullere strategiplan for skole – avklare hvor vi skal bygge ny skole.
 • Styrke helsesøstertjenesten og prioritere sosiallærer på NUS