Man får ikke en bedre distriktspolitikk uten EØS

Petter Toldnæs
Det er ingen tvil om at innsatsen for å sørge for at det er godt å leve i både utkant og sentrale strøk er viktig og riktig. Knut Henning Thygesen kommer med mange riktige situasjonsbeskrivelser i sin kronikk fra 1.desember, men bommer på mål når han sår tvil om viktigheten EØS-avtalen har for distriktene.

Å beskrive utfordringer vi ser i samfunnet er en viktig øvelse, å finne løsninger er enda viktigere. Thygesen snakker i et avsnitt om nedleggelse av arbeidsplasser i Risør før han senere i sitt innlegg beskriver EØS-avtalen mildt sagt på en negativ måte. Utfordringene knyttet til arbeidsinnvandring og utforming av distriktspolitikk er det eneste som legges vekt på.

EØS-avtalen er viktig for Norge som en liten og åpen økonomi. Vi er totalt avhengige av å kunne eksportere varene våre med så få hindringer som overhode mulig. Distrikts-Norge profiterer massivt på tilgangen på arbeidskraft EØS-avtalen gir. I sesongnæringer gjør europeere en enorm innsats, til det beste for seg selv og Norge.

Vi som forsvarer EØS-avtalen har også et ansvar for å dempe de mulige negative effektene. Det kan vi eksempelvis gjøre gjennom å stille kloke krav til eksempelvis fagorganisering og språk i anbudsprosesser. Vi har verktøy og de bør vi også bruke.

Fraflytting og manglende vekst i utkantene på Agder og i resten av distrikts-Norge må adresseres. For Venstre er det viktig å bygge ut trygg og god fysisk og digital infrastruktur. Sånn at det blir enklere å skape arbeidsplasser. Videre må vi satse på å bygge kompetanse eksempelvis gjennom gode desentraliserte utdanningstilbud, sånn at det blir enklere å kombinere påfyll av kunnskap med familie og jobb.

Vi har en verktøykasse som politikere, vi må bare være villige til å bruke den. I desember skal det diskuteres prinsipper og struktur for inntak til videregående skole. Der vil Venstre etterstrebe å finne en god balanse som sikrer både valgfrihet for elevene med et godt skoletilbud i størst mulig del av det nye Agder-fylket.

Det må gjøres mer for å sørge for at hele landet utvikler seg i riktig retning. Venstre mener at satsning på infrastruktur og heving av kompetanse er viktige virkemidler for å sørge for at distriktene kan vokse fremover. I motsetning til SV, Sp, deler av FrP og Rødt vil vi derimot ikke true den viktigste koblingen Norge har til Europa, fordi næringslivet trenger gode vilkår slik at vi kan få enda flere i jobb. Distriktspolitikken må styrkes og EØS-avtalen må beholdes.

Jacob Haugmoen Handegard,

medlem av Venstres distriktspolitiske utvalg og 2.kandidat til Agder fylkesting