Spørsmål om næringsarealer i Åsen

Foto: Fotograf Hattrem

Venstres Karl M. Buchholdt stiller spørsmål til ordfører Robert Svarva om næringsarealer i Åsen. Saken kommer opp i kommunestyret 12. desember og har denne ordlyden:

På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer i Åsen, men hadde fått nei på grunn av mangel på næringsareal. Det ble videre opplyst at dette dreide seg om tre bedrifter og totalt 50 dekar areal.

På et spørsmål til ordføreren i formannskapet 28. november om næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger, får jeg til svar:

“Når kommunen får spørsmål om etableringer forteller vi dem om hvor det er ledige arealer og hvem de kan henvende seg til. Det gjelder både lokaler og tomter. Når det gjelder Buchholdts konkrete spørsmål har administrasjonen svart at det er tre konkrete henvendelser vi ikke har klart å tilfredsstille. De tre hadde spesifikke ønsker om etableringer i Åsen. Vi har ennå ikke klart å finne tomter til dem, men ønsker gjerne kontakt med grunneiere i Åsen som kan tenkte seg å bidra til vekst i lokalsamfunnet.”

Per dags dato har Levanger kommune lite med tilgjengelig næringsareal for bedrifter som ønsker å etablere seg her, enten det er i Åsen eller i andre deler av kommunen, og det er positivt at ordføreren ønsker kontakt med grunneiere i Åsen som kan tenke seg til å bidra til vekst i lokalsamfunnet. Det er også viktig at kommunen har en offensiv tilnærming til nyetableringer, for eksempel gjennom å ta kontakt med grunneiere når bedrifter ønsker å etablere seg i kommunen (og kommunen ikke har tilgjengelige arealer selv). Andre virkemidler kommunen har, er for eksempel å bidra med infrastruktur og hjelp til regulering / omregulering av områder til næringsformål.

Spørsmål til ordføreren:

  1. Hvilke grunneiere i Åsen ble kontaktet av Levanger kommune da de tre bedriftene kom med sine henvendelser om næringsareal som de kunne etablere seg på?
  2. Hvilke tilbud om hjelp og bistand gir Levanger kommune til grunneiere som kan tenke seg å stille arealer til disposisjon for næringsetableringer?