Fire Venstreforslag – fylkestingets behandling av budsjett for 2019

Hedmark Fylkestings

Erik Ringnes sine fire forslag til budsjettbehandlingen i fylkestinget, 10.desember 2018.

Økt bidrag til filmproduksjon

Filmmeldinga «En framtidsrettet filmpolitikk» (2014-2015) peker på ønsket om at filmmiljøene i regionene må styrkes og utvikles. Bare 10 prosent av det nasjonale tilskuddet til filmområdet kanaliseres i dag til regionale senter og fond. De samarbeidende partiene ber fylkesrådet om å øke bidraget til filmproduksjon i Innlandet.

Ringnes (V)

 

Forsterking av samarbeid med HINN

Fylkestinget ber fylkesrådet forsterke samarbeidet med Høgskolen i Innlandet (HINN) og sørge for at tilbudet på Blæstad oppgraderes, utvikles og videreføres. Fylkesrådet bes legge fram en egen sak om Blæstad for fylkestinget med vekt på fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og samarbeidspartner for HINN, Hamar kommune og eventuelt andre aktører.

Ringnes (V)

 

Utsplippsfrie byggeplasser

Fylkestinget ber fylkesrådet ta med utslippskrav av klimagasser også i byggefasen når kravspesifikasjonen utarbeides i forbindelse med større vedlikeholds og investeringsprosjekter i bygninger. Høsten 2017 vant HeatWork Byggenæringens innovasjonspris for produktet CliWi. Juryen sa da: «Byggenæringens Innovasjonspris 2017 gikk til en aktør som har jobbet innovativt for å møte morgendagens krav til en grønnere og smartere byggenæring. Vinnerens produkt bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass med betydelig økonomiske og miljømessige gevinster

Ringnes (V)

 

Utvikling av bibliotekene våre

Bibliotekreformen 2014 slo fast at dagens fylkesbibliotek må gjennomgå en omstillingsprosess for å kunne ivareta en rolle som utviklingsaktør i de nye regionene. Det regionale nivået bør konsentrere seg om koordinerings- og utviklingsoppgaver. Driftsoppgaver bør overføres til operative bibliotek. Ansvar for direkte tjenesteyting bør forankres på lokalt nivå, nærmest mulig brukeren. Dette krever omstilling i dagens fylkesbibliotek og samarbeid med de bibliotekene som skal overta driftsoppgavene. Gjennomføring av bibliotekreformen blir en viktig oppgave for den regionale forvaltningen i de nærmeste årene. Dette må skje i samarbeid med og i dialog med kommunene og folkebibliotekene.

Fylkestinget ber fylkesrådet ta en rolle overfor kommunene og være en pådriver for å bevisstgjøre kommunenes ansvar for å utvikle sitt bibliotektilbud. Folkebibliotekene kan spille en viktig rolle som integreringsarena, møteplass, som arena for debatter og som en arena for å møtes på tvers av aldersgrenser, politiske, religiøse og kulturelle skillelinjer.

Ringnes (V)