Trøndelag må få en helhetlig plan for vindkraft

Politisk uttalelse fra Trøndelag Venstres årsmøte 2.-3. februar 2019.


Trøndelag må få en helhetlig plan for vindkraft
Det bygges ut mye vindkraft i Trøndelag, og det er planer for flere nye utbygginger. Trøndelag Venstre vil si nei til nye utbyggingsplaner på land før en ny helhetlig plan for vindkraft er behandlet. Samtidig vil Trøndelag Venstre øke innsatsen for å utvikle vindkraft til havs og styrke arbeidet med energieffektivisering. Vi må satse videre på hydrogen, biomasse og solenergi. Det bør også være økt innsats på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.
Vindkraft er bygget ut for å erstatte fossil energi. Norge produserer i dag langt mer fornybar energi enn vi bruker. Vindkraft er et viktig alternativ, men må ikke bygges ut slik at det ødelegger viktige og sammenhengende naturområder eller kommer i konflikt med reindriftsnæringen.
Det er knapphet på regulerbar fornybar energi i Europa. Det er derfor fornuftig at Norge kan eksportere fornybar energi og inngår i den europeiske utvekslingen av elektrisitet. Likevel kan ikke Norge ha en så stor produksjon at det bidrar vesentlig til å dekke behovet i Europa. Vi kan heller ikke bygge ut energi slik at det ødelegger viktige og sårbar natur.
Venstre mener det er nødvendig med en ny helhetlig plan for vindkraft i Trøndelag. Vi vil for nye foreslåtte prosjekter legge langt større vekt på vern av helhetlige naturområder også for å sikre større inngrepsfrie områder og sårbare miljøer som reindrift.