Venstre vil ha kvalitetsmålsystem i eldreomsorgen

Foto: colourbox.com

Mandag 4.februar ble det avholdt ekstraordinært bystyremøte for å gi politikerne en orientering i saken som gjaldt Fylkesmannenens tilsyn ved Kringsjå sykehjem. Venstres Ragnhild Helseth fikk tilslutning til at arbeidet med å lage et kvalitetsmålsystem for eldreomsorg fremskyndes. Det skal gjelde både for beboere i institusjon, i omsorgsboliger og hjemmeboende

Fylkesmannen har gjennomført det som kalles et hendelsesbasert tilsyn. Saken har fått stor oppmerksomhet i media, og bystyret var innkalt til møtet for å bli orientert om hva slags tilsyn som er gjort, hva og hvordan kommunen har håndtert saken.

Det ble fremmet forslag fra Ap og fra Sp, som Venstre støttet. Venstre fremmet i tillegg sitt eget forslag som gjaldt kvalitetsmålsystem.

Venstres v/Ragnhild Helseth sitt forslag som fikk enstemmig tilslutning:

-Bystyret ber om at arbeidet med å utarbeide et kvalitetsmålesystem for sykehjem fremskyndes, og at dette også inkluderer omsorgsboliger og hjemmetjenesten.

Ap sitt forslag som fikk full tilslutning:

1.Bystyret forventer at bemanning og rutiner ved alle byens sykehjem følger de lover og forskrifter som gjelder for tjenestetilbudet.
2.Bystyret ber rådmannen heretter sørge for at alle «varsel om tilsyn» og «saksoppfølgingen av tilsyn» snarest blir kunngjort for relevant hovedutvalg og for ordfører og Formannskap, med kopi til bystyret.
Rutiner for dette utarbeidet.

Sp sitt forslag som fikk full tilsutning:

1.Bystyret beklager den oppståtte situasjonen rundt Kringsjå Sykehjem.
2.Bystyret ber om at rutiner for avviksmelding og varsling gjennomgås.
3.Verbalforslag om at rådmannen bes utrede økt grunnbemanning i tjenester med høyt sykefravær må gjennomføres snarest.
4.Det bes om en fullstendig gjennomgang av drifta ved de kommunale sykehjemmene.
5.Oppfølging av de ansatte ved Kringsjå sykehjem må prioriteres.