Flesberg Venstre forsøker å få til godkjent beredskapsplan

Saha Arlines Boeing 707 crash, Creative Commons Tasnim News Agency

Flesberg Venstre forsøker å få til godkjent beredskapsplan.

Flom 1964

Flesberg Venstre har gjentatte ganger forsøkt å få til en beredskapsplan som oppfyller kravene. Dette har det vært offentlig krav til siden 1.1.2010.

 

Fylkesmannen var på tilsyn i Flesberg 25.9.2012 for å kontrollere dette. Resultatet av tilsynet var en rapport med noen avvik som skulle ordnes til 1.7.2013. Til tross for at Ordfører og Rådmann var til stede fant de ikke noen grunn til å gjøre noe, fordi de ikke fikk møtereferatet før langt senere. Flesberg kommune mente med andre ord at det ikke var nok at de var pålagt å gjøre det igjennom Sivilbeskyttelsesloven

 

 

Flesberg Venstre skjønte det var noe feil etter at VA plan ble godkjent 26.4.2014. Dette fordi teknisk ikke kunne fortelle oss hva som var nivået for 200 års flom. Man kan ikke lage en komplett beredskapsplan uten å vite dette.

Vi etterlyste dette og i budsjettbehandlingene for 2015 den 11.12.2014. Konkret ble det fremmet et forslag om å prioritere beredskapsplan foran alle andre nye prosjekter i kommunen. Venstre fikk som motargument at dette trengte ikke kommunestyre å gjøre noe med. Fordi Rådmannen allerede hadde alle nødvendige fullmakter til å ordne opp i dette. Forslaget fikk kun Venstre sin stemme. Se protokoll fra møte.

200 år flom m.m. ble nå kartlagt og offentligjort takket være fokuset på dette fra Venstre i 2016.

Anti terror trening

14.10.2016 kom Fylkesmann på besøk på nytt for tilsyn med Flesberg kommune. Her kommer det frem at det fortsatt er avvik.

4.4.2018 kommer fylkesmann nok en gang på besøk. Resultat er det samme dessverre. Se rapport fra Fylkesmannen.

Slik så slutten ut:

Tilbakemelding på rapport

Kommentarer til foreløpig rapport skal være tilsendt Fylkesmannen senest 25.04.18.

12.12.2018 kontrollerer Venstre status med Fylkesmann, fordi det er budsjettmøte . Fylkesmann opplyser om at de ikke har hørt noe fra kommunen etter siste tilsyn.

13.12.2018 er det kommunestyremøte med budsjett for 2019. Venstre foreslår da at kommunen skal sette av kr 200 000.- til Rådmann slik at han kan få frigjort sin kapasitet ved f.eks. å leie inn konsulenter eller annet på andre oppgaver.

Rådmann opplyser om at alt er i orden så det er det ikke behov for.

Venstre sitt forslag får kun Venstre sin stemme.

Bussvrak

 

15.2.2019 tar Venstre kontakt med Fylkesmann. Fylkesmann opplyser om at det ble sendt et endelig vedtak på bakgrunn av tilsynet i april 2018, da de ikke hadde hørt noe fra Flesberg kommune. (Rådmann har ikke gjort noe til tross for at Venstre tok opp dette 13.12.2018)

Avvikene som beskrives er de samme og Flesberg kommune får frist på 6 uker til å komme med en plan på å rette opp forholdet. Det kom ikke noen plan eller spørsmål om forlenget frist innen fristen som ble gitt av Fylkesmannen.

 

21.2.2019 forsøkte Venstre å ta opp saken i kommunestyret med en interpellasjon for å få ordnet opp i dette nok en gang. Flesberg Venstre håper at det skal være mulig å få sikret liv, helse og eiendommer for Flesberg sine innbyggere og deres besøkende. Ordføreren som da er kjent med hovepoenget med interpellasjonen nekter til og med at interpellasjonen fremmes i møte. At dette skulle vært ferdig for mange år siden er tydeligvis ikke noen grunn til å snakke om dette nå.

Flesberg Venstre håper at 6 av kommunestyret øvrige medlemmer er enig med Flesberg Venstre i at dette er viktig. Med det kan vi be om ekstraordinært kommunestyremøte og da kan ikke Ordføreren ignorere interpellasjonen. Ved flertall for interpellasjonen kan kommunen instruere Rådmannen om at han må få sluttført beredskapsplanen. Det er jo også mulig at Rådmannen skjønner at dette arbeidet har vært utsatt for lenge, å gjør det ferdig. Flesberg Venstre håper vi klarer å få gjort dette før vi mottar ett pålegg om utføre dette av Fylkesmann. Flesberg kommune har ikke noe å tjene på å provosere Fylkesmannen ved å ignorere deres forsøk på å bringe dette i orden.

Det er interessant å få høre at det er skadelig for kommunen at det fremkommer negative ting om kommunen. Jeg måtte da spørre om det har fungert bra å feie det under teppet i så mange år. Det fikk jeg ikke noe svar på. Vår forpliktelse er ovenfor innbyggerne i Flesberg og vi håper på at vi skal klare å bidra til at beredskapsplanen er på plass før det blir bruk for den. Dersom kommunestyret forøvrig vil unngå negativt fokus på kommunen, så må vi forsøke å følge loven etter beste evne. Skulle noen komme i tvil og ta opp den tvilen, så må vi bare sjekke hva som er riktig og så gjøre det riktig. Strategien med å fryse ut de som vil gjøre det riktig og utsette oppretting så lenge som mulig vil kun skape mer oppmerksomhet og støy. Denne praksisen må det bli slutt på.

Det må være viktigere å ta vare på våre innbyggere enn å feie Rådmannens feil under teppet.

Saha Arlines Boeing 707 crash