Bydelsprogram 2019 – 2023

Bydelsprogram for Østensjø Venstre 2019 – 2023

Østensjø Venstre vil som bydelens sosialliberale parti skape løsninger som gir folk frihet til å forme sine egne liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Vi ønsker at Østensjø skal være en god bydel å vokse opp og leve i, og bydelen skal sikre gode og trygge rammer for alle i bydelen. Vi ønsker gode barnehager og skoler, mulighet for en aktiv fritid, et trygt og grønt nærmiljø, miljøvennlige og effektive transportløsninger og gode støtte- og omsorgsløsninger. Bydelen skal også gi gode muligheter for nye initiativer og etablering av lokale arbeidsplasser.

Oppvekst og skole
I Østensjø bydel skal det være trygge og gode oppvekstvilkår for alle barn. Vi skal ha mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, og fortsette å øke kvaliteten i skolen. Barna skal ha tilgang til gode og trygge lekeområder i parker og grøntområder, og vi skal skape arenaer og fritidstilbud der hver enkelt har muligheten til å lykkes.

Gode og varierte barnehager
For at barnehagebarna skal få en trygg, utviklende og god hverdag, må de ansatte ha engasjement, riktig kompetanse og nok tid til å se og følge opp hvert enkelt barn. Å rekruttere, utvikle og beholde de gode medarbeiderne krever systematisk innsats og gode rammevilkår. Med løpende barnehageopptak blir det viktig å finne løsninger som sikrer en stabil hverdag for barn og ansatte.

Østensjø Venstre vil:
• opprettholde full barnehagedekning, og sikre bedre geografisk fordeling av plassene slik at barna får tilbud om plass i eget nærmiljø
• jobbe for et mangfoldig barnehagetilbud, der sammensetningen styres av om barnehagene holder god nok kvalitet, og ikke av om de drives av private eller av det offentlige
• ta initiativ til en ny finansieringsordning, som sikrer stabil bemanning og stabile enheter gjennom hele året, på tross av varierende antall barnehagebarn
• vurdere behovet for kveldsåpne barnehager
• sikre reell oppfølging av bemanningsnormen, ved å innføre en felles vikaradministrasjon for hele bydelen
• styrke tilbudet om etter- og videreutdanning, for å ivareta kravet til pedagogisk kompetanse
• legge til rette for rekruttering av personer med en bredere pedagogisk bakgrunn for å gi et mer helhetlig tilbud til barna, som for eksempel idrettspedagoger, spesialpedagoger m.m.
• sikre at de ansatte har god kompetanse i å se tegnene på at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep
• innføre opplæring i grensesetting og seksualitet allerede i barnehagen
• styrke samarbeidet mellom barnehagene og helsestasjonen.
• legge til rette for at alle barn snakker godt norsk før de begynner på skolen
• at elevene skal lære om tegnspråk

Skole
Skolen skal sikre like muligheter for alle barn, der elevene får rom til å lære og utvikle seg, og hva du lærer er viktigere enn hvordan du lærer.
Relasjonen mellom lærere og elever er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling. Derfor må vi satse på lærerne. Samtidig må skolene ha gode støttetjenester for elever som trenger annen type hjelp og støtte enn det lærerne kan gi.

Østensjø Venstre vil
• beholde fritt skolevalg
• gi skolene virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere
• styrke tilbudet om videreutdanning for lærerne
• sikre alle elever et reelt individuelt tilpasset opplæringstilbud, og sette inn tiltak tidligere enn i dag
• sikre at skolene har hyggelige og gode sosiale fellesområder inne og ute, som dekker behovene til hele skolens aldersspenn
• innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for alle barn
• at Aktivitetsskolen samarbeider med frivillige organisasjoner, aktører innen kulturlivet og idrettslag for å gi barn en mer variert og innholdsrik hverdag
• utrede søskenmoderasjon til familier som har barn både i barnehage og aktivitetsskole
• sikre at leksehjelptilbudet bemannes med kvalifisert personell, slik at alle barn får reell hjelp med leksene
• innføre elevmeklere som ordning på alle skolene i bydelen, som et lavterskeltilbud mot mobbing
• etablere et innsatsteam som kan bistå bydelens skoler som har mer omfattende problemer med mobbing eller andre miljøproblemer, og rutinemessig involvere berørte foreldre i endringsarbeidet
• styrke skolehelsetjenesten gjennom å innlemme flere fagområder (ernæring, psykisk helse m.m.), og kvotere inn flere menn
• supplere dagens helsesøstertilbud med en digital helsesøstertjeneste, for å sikre at elevene alltid har en åpen dør når de trenger det
• styrke språkopplæringen, slik at alle elever raskt behersker norsk
• fortsette ordningen med gratis skolefrokost ved Skullerud skole, og vurdere å utvide ordningen til flere skoler

Aktiv fritid
Østensjø skal være en aktiv og levende bydel. Venstre vil legge til rette for frivillighet, kultur, idrett og friluftsliv i hele bydelen, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

Varierte og tilgjengelige fritidstilbud for barn og unge
Alle barn skal kunne delta i aktiviteter som gir en meningsfull fritid. Deltakelse forutsetter at det finnes gode og tilgjengelige tilbud, at tilbudene er godt kjent og at barn og unge får være med å påvirke utformingen av tilbudene.
Østensjø Venstre vil:
• legge til rette for barn og unges medbestemmelse, gjennom at elevrådene fra bydelens syv ungdomsskoler og klubbrådene fra bydelens fem fritidsklubber inviteres til årlige ungdomskonferanser og til å presentere sine forslag i BU-møtene
• sikre Skullerud aktivitetssenter og de øvrige fritidsklubbene større og bedre lokaler, for eksempel ved å knytte dem opp mot skoler og andre offentlige bygg, eller inkludere dem i relevante utbyggingsplaner
• undersøke hva barn og unge ønsker av tilbud ved fritidsklubbene, og sette av ressurser til å utvide tilbudet og åpningstidene
• markedsføre alle bydelens fritidstilbud til barn og unge bedre i de kanalene der ungdom er (som facebook/snap/Instagram)
• Utarbeide en egen oversikt over alle gratis fritidstilbud og utstyrsutlånsordninger, og markedsføre den til barn og unge, foreldre og ressurspersoner som kan bidra med å få flere barn og unge med på ulike aktiviteter
• etablere flere møteplasser for uorganiserte aktiviteter, blant annet gjennom å gjøre skolelokaler tilgjengelige for lokale grupper og foreninger på kveldstid
• styrke satsningen på å koble inaktive barn med organiserte fritidsaktiviteter
øke støtten til sosiale og kulturelle entreprenører, frivillige organisasjoner og idrettslag som ønsker å skape lavterskel fritidstilbud og møteplasser for barn og unge
• sikre at alle møteplasser er universelt utformet, slik at alle kan delta
• sikre god tilgang til døvetolker, slik at hørselshemmede kan delta på aktiviteter på lik linje med andre

Tilrettelegge for idrett og friluftsliv
Østensjø bydels beliggenhet med nærheten til Østmarka og Østensjøvannet som midtpunkt, gir en unik mulighet til et aktivt idretts- og friluftsliv. Bydelen må sikre gode rammeforhold både for organisert og uorganiserte aktiviteter.

Østensjø Venstre vil:
• videreutvikle og vedlikeholde turstier, sykkelstier, balløkker, rulleskitraseer, skøytebaner og ulike nærmiljøanlegg
• vedlikeholde lokale lysløypenett, som for eksempel løypenettet ved Skullerud Idrettsanlegg, og utvide og knytte lysløypenettet i marka sammen slik at det blir flere rundturmuligheter
• at bydelens idrettsanlegg og turveier blir godt skiltet fra bussholdeplasser og t-banestasjoner
• sikre at bydelens kunstgressbaner vedlikeholdes, og over tid skiftes ut med mer miljøvennlig materialer
• sikre god tilgang til svømmebasseng
• utnytte «døde» arealer til små lommer som inviterer til aktivitet, for eksempel skateparker, ballbinger, pump tracks, hinderløyper m.m.

Rikt kulturtilbud
En liberal kulturpolitikk sikrer alle innbyggere muligheter til å få gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonshemninger eller andre faktorer. Den sikrer også kunstnerisk frihet og varierte kulturuttrykk. Østensjø bydel har et rikt og mangfoldig kulturtilbud, og dette er det viktig å bevare. Østensjø er i tillegg rik på kulturminner og spesielle naturområder. For å styrke bydelens identitet, ønsker vi å legge til rette for at innbyggerne i større grad kan bli kjent med eget nærområde og kulturhistorie.

Østensjø Venstre vil:
• styrke støtten til kulturtilbudet i bydelen, og særlig prioritere barn og unges muligheter til å oppleve og delta i kulturell aktivitet
• arbeide for at lokale kulturaktiviteter får mange og gode møteplasser
• styrke bibliotekene som møteplasser og arbeide for å etablere bibliotek på Høyenhall skole
• bevilge midler til oppdatering av Østensjø kulturkart og kunstkart, og til å gjøre disse bedre kjent for befolkningen
• sikre videre drift av Godlia kino
• styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, skoler, amatører og profesjonelle kunstnere
• se på mulighetene for flere kunstuttrykk i det offentlige rom, bl.a. i samarbeid med skolene

Miljø og samferdsel
Samferdselspolitikken skal sikre god mobilitet for alle, og samtidig ivareta miljøet. Vi må utvikle trygge og attraktive løsninger for gående, syklister, kollektivreisende og bilister, og redusere belastningen for de som bor i områder med mye trafikk.

Enklere å reise kollektivt
Kollektivtransport skal være det naturlige førstevalget for de aller fleste reiser i Oslo. I bydel Østensjø må vi prioritere sømløse bytter på gode knutepunkter, god fremkommelighet og høy frekvens.

Østensjø Venstre vil:
• senke prisen på månedskortet kroner 590
• innføre 24-timers kollektivtransport i Oslo på de store rutene, og utvide nattbusstilbudet
• styrke kollektivtilbudet på tvers i bydelen, og utvide busslinjen Østensjø Ring med søndagsrute
• utvikle tilbud med kollektivtaxi der hvor vanlige kollektivtilbud er mangelfulle
• legge til rette for «bike and ride», ved å bedre adkomsten til og sykkelparkeringsløsningene ved T-banestasjoner og større bussholdeplasser
• videreføre ordningen med at sykler kan fraktes gratis på T-banen utenom rushtiden

Gode trafikkløsninger som ivaretar gående og syklister
I alle samferdselsprosjekter må det tilrettelegges for gående og syklende. Nye veiløsninger må først og fremst bidra til bedre og sikrere fremkommelighet lokalt, og ikke legge til rette for økt biltrafikk.

Østensjø Venstre vil:
• gjøre det enklere og tryggere å sykle, blant annet ved å etablere et sammenhengende gang- og sykkelveinett på tvers av og rundt i bydelen, samt egne sykkelpendler-traseer til sentrum
• styrke sykkelveinettet til lokale sentra og steder der barn og unge ferdes til/fra fritidsaktiviteter
• ha bedre belysning ved gang- og sykkelveier, og i enkelte områder også langs fortau og veibane
• oppfordre næringsliv, arbeidsgivere i bydelen og Oslo kommune til å etablere sikre og sentralt plasserte sykkelparkeringer, for å gjøre det lettere å sykle
• sørge for flere sykkelstativer ved møteplasser og torg i bydelen, gjerne under tak
• gjøre skoleveiene tryggere ved å opprette fartsdumper, fotgjengeroverganger, fortau og god skilting
• prioritere veier med sykkeltraseer når det gjelder asfaltering, vedlikehold og fjerning av feilparkerte biler
• sikre at E6 Oslo Øst-prosjektet (tidligere E6 Manglerud-prosjektet) blir et miljøprosjekt som ivaretar lokale miljøhensyn og fjerner de største ulempene knyttet til gjennomgangstrafikken i området, og ikke legger til rette for økt biltrafikk i Oslo
• sikre at ledig overflatekapasitet som følge av E6 Oslo Øst-prosjektet benyttes til bedre og sikrere lokalveisystem
• hindre unødvendig gjennomkjøring i boligområder, som for eksempel opp Stordamveien og videre ut Hellerudveien for å omgå Tveita-krysset
• etablere gode parkeringsløsninger for tungtransport og nyttekjøretøyer, og dermed også redusere slik parkering i boligområder og langs skoleveier
• ta initiativ til å redusere støy fra biltrafikk i bydelen

Grønn bydel med gode miljøløsninger
Bydel Østensjø har en unik beliggenhet, tett inntil marka og med Østensjøvannet som naturlig midtpunkt. Vi må ta vare på det lokale miljøet, samtidig som vi tar ansvar for det globale. Det skal være lett å velge miljøvennlige løsninger.

Bevare bydelens grønne lunger
Grøntområder til rekreasjon, fysisk aktivitet og lek nær der folk bor, har stor verdi. Grøntstrukturen fyller også viktige funksjoner i bydelen, som å håndtere overflatevann, beskytte mot flom, regulere lokalklima og romme biologisk mangfold.

Østensjø Venstre vil:
• at Østensjøvannet gjøres til en del av en ny, stor bynasjonalpark, og dermed får bedre vern
• passe på at Oslo kommune følger opp forvaltnings- og skjøtselsplanen for Østensjøvannet naturreservat og Østensjøområdet miljøpark
• sikre at markagrensen ligger fast, men at markaloven håndheves slik at det er muligheter for friluftsliv samt organisert og uorganisert idrett
• forsvare friområder og de grønne «100-meterskogene» i bydelen, som f.eks. Bjørnsonskogen
• fortsette gjenåpningen av elver og bekker som er lagt i rør, og arbeide for en blågrønn korridor fra Østensjøvannet til Alna
• sikre truede arter gjennom skjøtsels- og vernetiltak, og arbeide for bekjempelse av fremmede arter
• ta vare på store trær og plante nye trær
• sikre at bydelens mange lekeområder og grøntområder vedlikeholdes, slik at de oppleves som attraktive og trygge.
• stimulere til opprettelse av flere parsellhager, og legge til rette for urbant landbruk

Globalt klimaansvar
Oslo og bydel Østensjø skal også ta ansvar for å redusere globale miljøutfordringer gjennom utslipp av klimagasser og miljøgifter, og tap av økologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak, og gjøre Oslo til en av de fremste byene i verden til å ta i bruk ny miljøteknologi. Venstre vil være en garantist for at Oslo oppfyller målet om å halvere klimagassutslippene gjennom kutt innen 2030. Det skal bli enkelt å ta klima-, energi- og ressursvennlige valg.

Østensjø Venstre vil:
• fremme bruken av vannbåren varme i alle nybygg
• sørge for at alle kommunale bygg varmes opp ved energieffektive metoder
• at alle nyanskaffede biler som brukes av bydelen bruker lav-/nullutslippsteknologi som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen
• redusere klimautslippene ved bydelens egen reisevirksomhet ved at ansatte skal benytte seg av det mest miljøvennlige reisealternativet som er praktisk mulig
• stille miljøkrav ved alle innkjøp av varer og tjenester i bydelen
• sørge for oppfølging av miljøfyrtårnarbeidet i bydelen

En renere bydel
Østensjø Venstre ønsker å gjøre det enklere for folk å resirkulere, avfallssortere og redusere avfallsmengden i bydelen. Vi må slutte å slippe ut miljøgifter, og fjerne søppel fra gatebildet.

Østensjø Venstre vil:
• utvide kildesorteringsordningen i bydelen, ved å etablere flere mobile gjenbruksstasjoner, og minst én minigjenbruksstasjon som også legger til rette for ombruk av brukbare gjenstander
• motarbeide dumping av avfall i friområder, gjennom f.eks. støtte til rusken-aksjoner i sameier, borettslag og velforeninger
• sikre at det aldri er mer enn 300 meter fra den enkelte husholdning til nærmeste returpunkt
• holde parker og friområder velstelte og frie for søppel, og sørge for flere søppelkasser ved populære rekreasjonsområder
• bedre toalettfasilitetene langs hovedstiene og etablerte badeplasser i marka

Helse og sosial
Bydelen må sikre at de som trenger hjelp, støtte eller veiledning, raskt får et godt tilbud. Gjennom tidlig bistand og god oppfølging kan man unngå at utfordringer oppstår eller utvikler seg.

Styrket folkehelse
Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. En god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktiviteter er viktig for helsetilstanden til befolkningen. I tillegg trengs det målrettede tiltak overfor noen grupper. For å fremme helse og forebygge fremfor å behandle, må lavterskeltilbudene styrkes for alle aldersgrupper.

Østensjø Venstre vil:
• at bydel Østensjø skal være en foregangsbydel for hørselshemmedes deltakelse samfunnet med god tilgang på døvetolk til bl.a fritidsaktiviteter
• opprette flere aktivitetsgrupper, i samarbeid med frivillige lag og foreninger, for både unge og eldre som sliter for å strukturere hverdagen
• ha et variert aktivitetstilbud for eldre, både hjemmeboende og i institusjon
• sikre rask psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbud og ha godt ettervern
• øke ressursene til støtte og behandling av rusmisbrukere med psykiske lidelser
Støtte til barn, ungdom og familier
Bydelen skal gi et godt tilbud til barn, unge og familier som har behov for støtte, veiledning og hjelp. Det må være et godt tilbud til foreldre som trenger veiledning i foreldrerollen eller andre hjelpetiltak. Oppfølgingstilbudet må styrkes for å håndtere unge gjengangskriminelle, og det sterkt voksende antallet ungdommer med problemer knyttet til rus og psykiatri.

Østensjø Venstre vil:
• styrke bydelens arbeid med å skaffe ungdommer som faller utenfor sommer- og deltidsjobb.
• styrke tilstedeværelsen av voksne der ungdom ferdes på kveldstid (utekontakten, fritidsklubbene, nærmiljøarbeider, lokalkjent forebyggende politi m.m.)
• videreføre det forebyggende samarbeidet mellom skole, barnevern og politi (SALTO)
• styrke koordineringen, kontinuiteten og stabiliteten i oppfølgingen av barn og unge som faller utenfor, og sikre at de får være med å påvirke og gi tilbakemeldinger på tiltakene.
• samordne og samlokalisere ulike tilbud til barn, ungdom og familier, for å gi et bedre og bredere oppfølgingstilbud.
• prøve ut en koordinatorfunksjon for familier med sammensatte støttebehov, for å sikre at tiltak på ulike områder sees i sammenheng.
• rekruttere flere og mer varierte fosterhjem, som kan sikre gode og varige botilbud.
• sikre at barnevernstiltakene er tilpasset den enkeltes behov, og at barnet det gjelder har medvirkning på utformingen av tiltakene.
• styrke integreringen av enslige mindreårige asylsøkere gjennom å koble dem opp mot en veiledningsfamilie.
• etablere et system for tett oppfølging av alle familier der barn/unge blir anmeldt for fire eller flere kriminelle forhold («gjengangerkriminelle»).
• tilby et bredt spekter av kurs, veiledning og hjelpetiltak til foreldre som trenger støtte.
• styrke helsestasjonen på Bogerud, og sikre at kommende foreldre får tilbud både om hjemmebesøk og gratis veiledning i omsorgsrollen og barnets behov
• styrke helsestasjonen for ungdom, blant annet gjennom å rekruttere psykologer og helsesykepleiere med spesialkompetanse for å få et godt lavterskeltilbud innen psykisk helse, LHBT m.m.
• ta initiativ til en byomfattende plan for å styrke behandlingstilbudet for ungdom med psykiske problemer.
• styrke det rusforebyggende ungdomsarbeidet

Et godt omsorgstilbud for pleietrengende og eldre
Bydelens helse- og omsorgstilbud skal være innbyggernes sikkerhetsnett. Østensjø har en av Oslos høyeste andel eldre over 67 år, og derfor må vi ha et sterkt fokus på tjenestetilbudet til denne gruppen.

Østensjø Venstre vil:
• at alle som har behov for det, raskt skal få en egnet sykehjemsplass
• stoppe rekommunaliseringen av velfungerende private sykehjem
• opprettholde og sikre videre drift av bydelens seniorsentre og frivillighetssentraler
• sikre midler til kultur- og aktivitetstilbud på sykehjem og dagsentre
• at eldre og andre brukere fortsatt skal kunne velge leverandør av hjemmetjenester
• styrke hjemmetjenesten, bl.a. med velferdsteknologi og innovative tjenester, slik at flere som ønsker det kan bo hjemme lenger
• sikre at tegnspråkbrukere som er avhengige av hjemmehjelp eller er på institusjon kan kommunisere på eget språk
• ta i bruk sosialt entreprenørskap i hjelpetjenesten til eldre, som f.eks. praktisk og digital hjelp, samtaler og turer
• sikre lettere tilgjengelig informasjon om aktivitetstilbud og møteplasser for eldre

En moderne og attraktiv bydel
Den viktigste politiske oppgaven for boligutvikling i bydelen er å bevirke til kvalitet og gode boområder. Alle utbygginger må derfor vurderes ut i fra om de styrker bydelens kvaliteter innen arkitektur, miljø og utvikling uten å gå på bekostning av de kvalitetene bydelen har i dag eller utviklingen av gode boområder.

En fremtidsrettet og bærekraftig bydelsutvikling
Oslo er en by i vekst, og dette medfører også at Østensjø vokser. Dette er positivt, men vi må ta tak i de utfordringene det innebærer. Bydelen skal utvikle seg på en moderne og framtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på bydelens egenart og historie. Fortetting og nybygging skal styrke bydelens særegenheter og skape kvaliteter.

Østensjø Venstre vil:
• la universell utforming og kvalitet være førende for planlegging og bruk av offentlige rom
• oppgradere og videreutvikle plasser, torg og lokale sentra i bydelen
• Styrke vernet av småhusområdene ved å redusere maksimal utnyttelsesgrad og være restriktive med dispensasjoner.
• at utbygginger ikke skal gå på bekostning av naturområder, parker, grøntdrag, friområder eller biologisk mangfold
• Ikke tillate nye boligprosjekter i områder som ligger i rød støysone, som f.eks. langs E6 samt være restriktive til byggeprosjekter innenfor gul støysone.
• utrede idretts- og kulturpark på Ryen
• ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus i bydel Østensjø, men tillate det der de glir naturlig inn i miljøet, er en del av en overordnet plan og ikke bryter med topografien
• sikre blandet bosetting ved nybygg/reguleringsplaner
• splitte store konsentrasjoner av kommunale boliger, som i Johan Scharffenbergs vei.
• Ikke bygge ut Gjersrud – Stensrud, fordi det vil bli en ny bilbasert drabantby

Et levende lokalt næringsliv
Venstre vil at alle mennesker skal få brukt sine evner, utvikle sitt talent og ha mulighet til å realisere nye ideer. Oslo skal være en by der folk både har noe å leve av, og noe å leve for. Østensjø Venstre vil arbeide for å sikre lokale arbeidsplasser og etablering av lokalt næringsliv.

Østensjø Venstre vil:
• at bydelen skal være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kultursektoren
• Støtte etablering av flere kafeer og serveringssteder i bydelen, men sikre at støygrensene overholdes
• sikre at det er næringslokaler tilgjengelig i bydelen
• utrede muligheten for grunderfelleskap

Borgernes bydel
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden – ikke bare ved valgene. Politiske beslutninger skal fattes på lavest mulig nivå, og bydelene bør få mer ansvar og makt. Beslutninger som angår folks velferd, trygghet og bomiljø skal bli tatt der de har innflytelse.

Østensjø Venstre vil:
• sikre at informasjon om politiske saker er tilgjengelige for befolkningen, og at alle politiske møter er åpne
• øke bydelenes andel av det kommunale budsjettet for å utvide det lokale handlingsrommet og gi rom for flere lokale initiativ
• gi bydelene mer myndighet over lokale løsninger for veier, trafikk og parkering
• gi bydelene mer ansvar for lokale plansaker, og for klagebehandlingen i lokale byggesaker
• avvikle eiendomsskatten i løpet av perioden