Hvordan ser Lørenskog Venstre på administrasjonens planer fram til 2022?

Venstre er et økonomisk ansvarlig sentrumsparti som stiller seg bak de store linjene i administrasjonens fremlegg til økonomiplan 2019-2022. Likevel ønsker vi i mange tilfeller grundigere og mer helhetlige områdeplaner som medfører en lengre planprosess som demper veksttempoet i kommunen. Den er på grensen til å ikke være bærekraftig.

perspektivmelding Lørenskog

Venstres ordførerkandidat Bjørn Gran med ordfører i Eid, Alfred Bjørlo.

Administrasjonen fokusserer i sin perspektivmelding på tre hovedpunkter:

  • Samfunnsutviklingen
  • Innbyggerdialogen
  • Økonomien

Samfunnsutviklingen

Veksttakten er veldig høy i Lørenskog. Vi er attraktive, vi får fellesgoder som løfter kommunen estetisk. Kulturområdet har derimot en utfordring, det er store forskjeller på suksessgraden.

Offentlig kulturtilbud har stadig høyere kvalitet, og det er gradvis større tilbud av happenings. Kulturen som frivillige i 3. sektor står for, møter derimot vekstproblemer.

Frivilligheten klarer ikke alltid å tydeliggjøre at aktivitet og bredde er viktigst. De kan ha fokus på for flotte anlegg og med noe høyt fokus på prestasjoner og resultater. Men resultater og prestasjoner er igjen noe som trigger folk til frivillighet. Frivilligheten bør ta inn over seg det verdigrunnlaget som kommunen opererer med.

Perspektivmeldingen sier noe om hvor sårbart og usikkert det er å satse på utvikling på flere områder samtidig. For når det skjer en korreksjon, vil gjeldsgraden bli tyngende. «Det er mye infrastruktur vi investerer i som er avhengig av at blir utnyttet optimalt». Vi i Venstre mener Fjellhammer-området må vente til de store grepene på Skårersletta begynner å ferdigstilles.

Innbyggerdialog

Kommunikasjonen med innbyggerne i Lørenskog kan bli bedre. Og vi folkevalgte må gå i oss selv. Noen av de gode Lørenskogvideoene som har blitt laget fyller et informasjonsbehov. Dem kan vi gjerne få flere av.

Barnehager og skoler er viktigere enn noen gang før. Med barnehager lykkes vi, i skolen har vi utfordringer. Innvandrerforeldre vil ofte ikke være foreldrekontakter. Kanskje føler de at de ikke behersker språket eller kodene godt nok. Vi ser at barna lykkes, men dialogen mellom kommunen og brukerne må bli bedre.

Økonomien

Eiendomsskatten utredes på eget grunnlag. Det er klokt. Vi har en trimmet organisasjon. Hvordan er kvaliteten på mellomnivået?

Vi gjør oss avhengige av en stor befolkningsvekst. Befolkningsveksten gir økt skatteinngang. Vi budsjetterer med vekst på 2,5%. Men offentlig-privat samarbeid (OPS) må vurderes i alle barnehagesaker og også i andre offentlige prosjekter.
OPS vil ofte være risikoreduserende for en kommune med høy gjeld.

Vi kan ikke fortsette å bygge opp gjeldsgraden. Vi må spre risiko. En måte å gjøre det på er å øke antall prosjekter med OPS. Det er tryggere å betale en forsikringspremie i form av høyere leie enn å eie selv i så stor grad. Kommunen kan ikke fortsette å investere 100 millioner i året i barnehger.

Når vi bygger opp infrastruktur, så er det så viktig at infrastrukturen blir optimalt brukt.

Arealknapphet

Det er stor arealknapphet i de sentrale delene av kommunen. Ingen områder kan sies å være tilfeldige parseller. Det tar lang tid å lage gode løsninger når arealene er knappe. Oppgaver som ikke er lovpålagte, som kultur og særlig idrettsformål, viser seg å bli skadelidende. En må tenke seg idrett i høyden!