Nei til nedbygging av Eidsletta

Njål Vikdal og Marit H.Meyer ønsker ikke nedbygging av Eidssletta for å få plass til flere biler., Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Diskusjonen om Røykenveien er svært viktig, men svaret på våre utfordringer er ikke å bygge ned Eidsletta og Heggedalsskogen med ny Røykenvei.


Eidsletta er det stedet mange Asker-barn lærer å gå på ski om vinteren – og er verdifull dyrkamark om sommeren.

Dette området er viktig for mange askerbøringer og har stor naturverdi. Å bygge en ny firefelts Røykenvei over jordene løser ikke samferdselsutfordringene i Røykenkorridoren. En slik ny stor Røykenvei vil bare gi mer kø på E18 og flere biler inn mot Asker. Og den vil være en betydelig støybelastning for dem som bor i området. Statens vegvesen har vært klinkende klar med dette budskapet i alle dialoger med Asker kommune: De vil ikke støtte en kapasitetsøkende Røykenvei. Bompengene fra en slik ny stor Røykenvei vil også komme på toppen av bompenger på E18.

Hva er så viktig å få på plass for å bedre forholdene for særlig de som bor langs Røykenveien og for å bidra til en best mulig og trafikksikker løsning? Vi mener planene om Røykenveien i tunnel fra Bondi mot påkjøring til E18 er viktig. Da kan gjennomkjøring i dagens Røykenveien fra Bondistranda til Lensmannslia forbeholdes bussen i rushtiden. Bussen kan kjøre uhindret til Asker stasjons ti togavganger i timen for en effektiv hverdag for pendlere til Asker, Bærum og Oslo. Det er også viktig at forbindelsen fra E18 ved Lier til Spikkestad blir oppgradert slik at gjennomgangstrafikken til Oslofjorden ikke velger våre bomiljøer.

Det bør også utredes om Røykenveien kan legges utenom boligområdene i Heggedal. Aller helst ved å legge veien i tunnel gjennom Heggedal. Dette vil også ta bort biler fra det beryktede krysset ved Gjellum, der blant annet FAU har jobbet hardt for å sikre skoleveien bedre. Å få gjennomgangstrafikken bort fra Røykenveien gjennom Heggedal vil bety mye også for bomiljøene.

Selv om slike veiprosjekter er viktige for å lede trafikk bort fra bo- og friluftsområdene, så er bedre kollektivtilbud det viktigste svaret på Asker og Røykenkorridorens samferdselsutfordringer. Mer tog, mer buss og mer hurtigbåt.

De umiddelbare problemene med trafikksikkerheten må også løses. Vi har valgt å jobbe for å endre fartsgrensekriteriene nasjonalt. Vi har også presset på for å overføre skiltmyndigheten til fylkeskommunen slik at lokale politikere kan påvirke hva som skal være fartsgrensene. Det gir kommunen flere muligheter til å tilpasse til lokale forhold.

Det er ikke ett enkeltsvar på våre store trafikkproblemer. Et helt vesentlig poeng for å løse våre trafikkutfordringer er ikke minst at nye boliger må bygges der folk kan gå eller sykle til gode kollektivtilbud som i Heggedal, Røyken sentrum, Spikkestad og Slemmestad – og i gamle Asker hvor det er en boligpotensial på 6.000 boliger med god kollektivdekning.

Å tro at å bygge en ny stor Røykenvei over dagens natur- og friluftsområder løser våre problemer blir grovt å forenkle. Vi tror på å gjøre kollektiv mer konkurransedyktig, på å bedre dagens trafikksikkerhet, på miljøgate, lokale tunneler ved Bondi og gjennom Heggedal.

Men vi sier et klart nei til å bygge ned skisporene og matjorda på Eidsletta, og Heggedalsskogen. Vi må ta vare på noe av det mest verdifulle vi har i Asker.

Njål Vikdal og Marit H. Meyer
Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 4.mai 2019