Bergen Venstres program 2019: Kultur, næring og studenter

Foto: Lisa Kara Frøyland

Kapittel 2: En attraktiv by

Den levende kulturbyen

En attraktiv kulturby er avhengig av politikere som forstår sammenhengen mellom alle delene av kulturpolitikken. Samarbeid mellom alt fra amatørkultur og tilbudene til barn og unge til den profesjonelle kunsten og de mest internasjonalt orienterte kulturmiljøene er nødvendig for å sikre vekst, utvikling og nyskaping hos alle parter.
Grunnlaget for en liberal kunst- og kulturpolitikk må være faglig og kunstnerisk uavhengighet, fri fra vilkårlig politisk styring. Kunsten har verdi både i seg selv og som levebrød for alle dem som jobber på feltet, men må aldri bli et redskap for politikere.

Venstre vil:

 • at Bergen skal være Norges fremste kulturby
 • at kommunen fortsatt skal være en viktig støttespiller for videre utvikling av kulturlivet
 • ha rause og enkle støtteordninger

Kulturarenaer for fremtiden

Selv om det i senere år har lykkes å få finansiert viktige kulturbygg, er det fremdeles slik at Bergen har et større kulturtilbud enn det vi har plass til. Venstre vil derfor fortsatt jobbe for flere og bedre kulturarenaer for hele bredden i kulturbyen, fra ferdigstillelse av Sentralbadet scenekunsthus og et mulig nytt musikkteater ved Grieghallen, til en kulturklynge ved Verftet, kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen, gjenreising av Ekserserhuset og videreutvikling av kunst- og kulturarenaer for eksempel i Solheimsviken, Sandviken (Bergen Kjøtt) og på Møllendal.
Kunst- og kulturmiljøer går ofte foran når områder av byen blir fornyet og mer attraktive. Venstre vil sikre at aktører som Kunstgarasjen og Wrap kan bli på Møllendal også når området vokser.

Venstre vil:

 • sikre scenekunsthus i Sentralbadet
 • jobbe for nytt musikkteater ved Grieghallen
 • jobbe for en kulturklynge på Verftet
 • sikre kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen
 • gjenreise Ekserserhuset
 • være åpen for å videreutvikle kulturtilbudet i området Møhlenpris-Solheimsviken
 • videreutvikle Bergen Kjøtt i Sandviken
 • sikre gode vilkår for kunst- og kulturaktører på Møllendal
 • jobbe for at KODE og de andre konsoliderte museene skal tildeles en større andel av de nasjonale museumsmidlene

Bibliotek

Bibliotekene er uvurderlige arenaer for kultur, integrering og deltakelse fra alle deler av byen, og bibliotektilbudet må styrkes med lengre åpningstider og flere filialer. Det må etableres en bibliotekfilial på Indre Laksvåg og i Ytrebygda og i Indre Arna.
Venstre vil at bibliotekfilialene i de nye kulturhusene i Fyllingsdalen og Åsane skal være meråpne før og etter vanlige åpningstider.

Venstre vil:

 • jobbe for utvidede åpningstider på bibliotekene
 • gjennomføre planene om bibliotekfilial på Indre Laksevåg
 • etablere bydelsbibliotek i Ytrebygda og Indre Arna

Kulturnæring

Kulturgründere og kulturnæringene er både en viktig del av kulturbyen Bergen og en viktig drivkraft bak vekst og nye arbeidsplasser. Venstre vil legge bedre til rette for kulturnæringer som musikk, film og spill. Bergen bør få utviklet en MusikkArena etter modell fra andre byer, og et kompetansesenter for spillutvikling må videreutvikles i Bergen.
Dyktige kompetansenettverk som Brak (musikk), Proscen (teater) og Visp (visuell kunst) har bidratt til å løfte kunst- og kulturbyen Bergen. Venstre vil støtte opprettelsen av slike organisasjoner på flere felt, for eksempel litteratur, og sikre dem bedre vilkår og muligheten til å vokse også på resten av Vestlandet.

Venstre vil:

 • gjøre det enklere å leve av kunst og kultur
 • få utviklet en MusikkArena i Bergen
 • bygge opp et nasjonalt kompetansesenter for dataspill i Bergen
 • støtte og videreutvikle kompetansenettverk som Brak, Proscen og Visp
 • støtte opprettelsen av kompetansenettverk innenfor andre kunstfelt

Kunst og kultur til barn og unge

Venstre ønsker å ha et godt kulturskoletilbud i alle delene av byen, og samtidig satse enda mer på talentutvikling. Vi vil prioritere et tettere samarbeid mellom Kulturskolen og resten av kulturlivet i Bergen, samtidig som vi sikrer gratisplasser til barn med foreldre med dårligere råd enn bergensere flest. Kultur til barn og unge er like viktig som kultur til voksne, og må være av like høy kvalitet. Barn har rett til like gode kulturopplevelser som voksne. Venstre vil prioritere kvalitet i kunst- og kulturtilbudet til barn.

Venstre vil:

 • gi alle barn og unge som ønsker det et tilbud i Kulturskolen
 • videreføre ordningen med gratisplasser i Kulturskolen
 • gi barn og unge mulighet til å skape egne kulturtilbud ved å gi tilgang til gode øvingslokaler og scener med godt teknisk utstyr, og helst i nærheten av der de bor eller går på skole
 • styrke ungdomsklubbene i bydelene som et lavterskelkulturtilbud og sosial arena.

Mat som kulturformidler

Mat og drikke er også kultur. Bergen er medlem UNESCOs kreative matbynettverk («Creative Cities of Gastronomy»). Venstre vil videreutvikle Bergen som kulturformidler innen mat og drikke. Vi vil fortsette å gi gode forhold for Bondens marked, bønder i byen, matfestivalen og andre liknende lokalmatfremmende tiltak, og være positive til lokale øl-,cider- og vinfestivaler.

Venstre vil:

 • gjøre det enklere å drive mat-, øl-, eller vinfestivaler
 • videreutvikle matbyen Bergen
 • midlertidig omregulere branntomter, fremtidige byggeplasser og liknende til urban matproduksjon
 • øke støtten til prosjekter som fremmer Bergens status som UNESCO Creative City of Gastronomy for å markedsføre vestlandske mat- og drikketradisjoner

Filmbyen Bergen

Bergen har alle forutsetningene for å bli en utfordrer til filmmiljøet i Oslo. Venstre vil bidra til å bygge et sterkere produksjonsmiljø for film på Vestlandet, og trekke utenlandske filminnspillinger hit. For mange utenfor det sentrale Østlandet er det statlige virkemiddelapparatet en utfordring. Venstre vil jobbe for en nasjonal filmpolitikk som i større
grad kan ivareta dyktige filmmiljøer også utenfor Oslo.

Venstre vil:

 • trekke utenlandske filminnspillinger til Vestlandet
 • bidra til et sterkere filmmiljø i Bergen
 • arbeide for å sikre stabile rammevilkår for lokale filmskapere og produksjoner
 • satse på mangfoldig filmformidling ved å bl.a. styrke Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og Cinemateket

Satsing på samtidskunst

Venstre vil prioritere kunst og kultur som tør å være annerledes, gå nye veier og bidra til nyskaping og debatt. Kunsttriennalen Bergen Assembly, Bergen Kunsthall, BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, samt andre aktører innen samtidskunsten bør få bedre vilkår.

Venstre vil:

 • ha bedre vilkår for samtidskunsten
 • tillate gatekunst på flere offentlige vegger som står uten utsmykning

Studentbyen Bergen

Studentene bidrar til å gjøre sentrum levende og byen vår mer attraktiv. Venstre ønsker å legge til rette for at flere velger Bergen som et sted å studere og bosette seg. Sammen med studentsamskipnaden og staten skal vi tilrettelegge for flere og miljøsmarte studentboliger. Venstres mål er en dekningsgrad for studentboliger på 30 prosent innen 2030. Det vil kreve flere studentboliger i sentrum, men også langs kollektivaksene. Kommunen bør fortsette å gi tilskudd til Studenthuset Kvarteret, og gi midler til frivillige organisasjoner som bidrar til at studenter kan utøve sin kunnskap i praksis. 1 av 5 studenter sliter psykisk. Kommunen må i samarbeid med studentene i større grad synliggjøre de tilbudene vi har til dem, samt gi tilskudd til samskipnaden slik at de har en god psykologkapasitet. Venstre mener det bør være en insentivordning for at flere studenter folkeregisterer seg i Bergen. Det vil være bra for studentenes påvirkning i lokalvalg, samtidig som det gir Bergen høyere inntekter.

Venstre vil:

 • oppnå en dekningsgrad på 30 prosent for studentboliger innen 2030
 • fortsette å frita studentsamskipnaden for eiendomsskatt på studentboliger
 • gi tilskudd til studentkulturen- og frivilligheten
 • gi tilskudd til samskipnaden for å styrke studentenes psykiske helsetilbud
 • opprette en insentivordning for å få flere studenter til å folkeregistrere seg i Bergen

Den brede idretten

Idrett er sosial aktivitet, dugnad, konkurranse og folkehelse. Venstre vil sikre gode forhold for breddeidrett og legge til rette for at det skal være enkelt for alle å delta på både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Flere gode aktiviteter for lek og aktivitet må åpnes, som ballbinger, skateparker, trampoliner, klatrestativ og hinderløyper. Nye byrom være mer tilpasset for lek og aktivitet, slik at det blir lettere for barn og unge å leve en aktiv hverdag i nærmiljøet. Når nye skoler bygges bør det etableres idrettsanlegg i tilknytning til dem. Tilgjengelighet til gode nærmiljøanlegg er avgjørende for breddeidretten. Flere fotballbaner må ha belysning på kvelder også uten organisert aktivitet, idrettshallene må være mer åpne, og svømmehallene må ha lengre åpningstider. Venstre ser på idrett som en viktig del av integreringsarbeidet. Idrettsmiljøene skal være inkluderende og åpne for alle, uavhengig av etnisk bakgrunn eller seksuell legning.

Venstre vil:

 • arbeide for at barne- og ungdomsidretten skal være tilgjengelig for alle – og at gratisprinsippet for offentlige idrettsanlegg videreføres
 • bygge flere arenaer for lek og aktivitet, som flere ballbinger, skateparker, trampoliner, klatrestativ og hinderløyper
 • som hovedregel bygge flerbrukshaller når skoler bygges eller rehabiliteres
 • forenkle kommunale tilskuddsordninger og rapporteringssystemer
 • arbeide for at svømmehaller og andre idrettsanlegg skal ha åpningstider som er tilpasset innbyggernes behov, og sikre at tilbudet om “Åpen hall” blir videreført og utvidet
 • ta i bruk FYSAK-konseptet i flere bydeler
 • sørge for tilfredsstillende vedlikehold av idrettsanlegg
 • arbeide for å gjøre byens kunstgressbaner miljøvennlige
 • legge til rette for lading av elbil og elsykkel ved idrettsanlegg
 • stimulere private utbyggere til for eksempel å anlegge idrettsarealer på større tak gjennom langsiktige leieavtaler

Næringsbyen Bergen

Bergen har i dag det viktigste marine nærings- og forskningsmiljøet i landet, vi har en hurtigvoksende turistnæring og en ledende kulturnæring. For Venstre er det viktig å bidra til nyskaping og til å skape nye bedrifter i næringslivet. Kommunen skal ha en aktiv næringspolitikk og støtte opp under nye og gamle næringer i regionen, samt styrke tilbudet nye bedrifter og gründere får gjennom Etablerertjenesten, Nyskapingsparken og andre tilbud.
Som den ledende motoren for næringslivet på Vestlandet har Bergen og politikerne her også et særskilt ansvar for å jobbe med regjeringen og Stortinget for å sikre gode vilkår for næringslivet i vest, samt å legge til rette for at flest mulig av dem som satser på egen næring skal lykkes.

En grønnere havn

Med mer enn 3000 skipsanløp hvert år er havnen av stor betydning for den maritime hovedstaden i Norge. Store mengder gods og mennesker anløper vår landsdel hver dag. En trygg og grønn havn med god kapasitet og infrastruktur tilrettelegger for mer sjøtransport for fremtiden.

Venstre vil:

 • etablere tilstrekkelig landstrømkapasitet på landsiden til at man kan betjene både offshore-fartøy, cruiseanløp og regulære godsanløp.
 • kreve at offshore-fartøy og cruiseskip til kai i Bergen skal gå på landstrøm eller en annen miljøvennlig kraftkilde (som f.eks. hydrogen)
 • stille krav om rent skrog ved anløp Bergen havn for å sikre redusert spredning av alien evasive species – verdens største marine utfordring etter plastforsøpling og CO2-utslipp.
 • etablere infrastruktur som kan tilby miljøforsvarlig skrogvask tilknyttet Bergen havn og terminaler på Mongstad, CCB, m.fl. – begge deler etter modell fra Port of Southampton.
 • sikre et helhetlig oppsamlingssystem for marin plastforsøpling i hele havneområdet i Bergen.
 • vise bort skip på dager med høy luftforurensing
 • utvide cruisesesongen for å sikre jevnere anløp av cruiseskip enn i dag
 • stille krav til kloakkhåndtering hos cruiseskipene, slik at denne kloakken ikke dumpes i våre fjorder
 • fortsatt jobbe for et tak på 8000 cruisepassasjerer og 3 cruiseskip til havn hver dag.

Havbyen Bergen

Havnæringene marin, maritim og energi på Vestlandet står for 60% av all verdiskaping i havnæringene i Norge. Tunge kompetansemiljøer, globale selskaper og en komplett klynge for innovasjon og nyskaping gir et godt grunnlag for nyetableringer og sysselsettingsvekst innenfor alle de blå næringene i vår region.
Kommunen må bidra til at marine og maritime næringer får tilgang på nok kompetent arbeidskraft. Politikerne har en viktig rolle i å tilrettelegge og synliggjøre næringene i samarbeid med andre offentlige aktører og med næringslivet selv.

Venstre vil:

 • videreutvikle området Solheimsviken, Marineholmen, Laksevåg sjøfront og Dokken som et sammenhengende næringsområde for havnæringene. I planarbeidet bør det vektlegges en miks av boligutvikling, attraksjonsutvikling, samt næringsområder.

En attraktiv by for bedrifter og arbeidstakere

Det er stor konkurranse mellom byer og regioner om å tiltrekke seg virksomheter og kompetent arbeidskraft. Bergen skal være en attraktiv kommune å være i, både for bedrifter og for mennesker. Viktige tiltak er økt tilgang på næringsarealer og mer smidig og effektiv saksbehandling i reguleringssaker. Boligbygging, god kommunikasjon, gode kulturtilbud og et høyt nivå på barnehager og skoler er også viktig for å gjøre kommunen attraktiv.
Mange steder kan det være trangt om plassen for næringsdrivende i kommunen. Venstre ønsker å bruke den plassen vi har mest mulig effektivt gjennom ordninger for å tilrettelegge, ta i bruk og regulere arealer som i dag står tomme.

Venstre vil:

 • åpne for mer midlertidig omregulering til næringsformål
 • skape aktivitet i tomme sentrumslokaler og områder
 • tilrettelegge for sosialt entrepenørskap
 • opprettholde og øke støtte til Makerspace i flere bydeler, etter modell av Marineholmen Makerspace
 • fortsette å opprettholde og øke støtte til etablerertjenester og nyskapingsparker i kommunen

Destinasjonen Bergen

Venstre vil ha et større fokus på opplevelsesbasert turisme, kultur, mat og drikke. Reiselivsnæringen gir synergieffekter både innen kulturen og berører også nesten all annen næring gjennom tilreisende og møtevirksomhet. Venstre ønsker å støtte og videreutvikle denne næringen i samarbeid med bedriftene på en bærekraftig måte.
Konferansevirksomhet og næringsrettet transport utgjør store andeler av besøkende til Bergensregionen. Det ligger et stort potensial i tematisert reiseliv, med natur og kultur som pilarer.

Venstre vil:

 • skape en insentivordning for at de lokale busselskapene skal legge om til el-drift.
 • at Bergen sertifiseres som bærekraftig reisemål gjennom Innovasjon Norges merkeordning
 • jobbe for å innføre en turistskatt for å vedlikeholde og rehabilitere UNESCOs verdensarvsteder, middelalderkirker og andre særskilte severdigheter i kommunen
 • sørge for bedre skilting for gange mellom byens attraksjoner
 • sikre flere offentlig tilgjengelige toaletter i bykjernen
 • ha flere informasjonsskilt med lokalhistorie og fun-fact i hele byen

Servering

Venstre ønsker en skjenkepolitikk som er forutsigbar og rettferdig for næringen. Samtidig bør kontrollrutinene være utformet på en måte som luker ut useriøse aktører. Venstre vil at kommunen skal tilrettelegge slik at kontroller kan utføres på en måte som både sikrer at lover og regler følges, og samtidig ikke er til hinder for en god drift. Venstre vil at tilsynene i større grad skal vekte sine kontroller mot de serveringsstedene hvor det er avdekket eller er høy risiko for brudd på lover og forskrifter. På denne måten vil konkurransevilkårene for de bedriftene som driver innenfor norsk regelverk bedres.
Venstre vil utvide maksimal skjenketid til den statlige maksgrensen kl. 03. Venstre vil utvide tidsrommet for uteservering til klokken 02 der det ikke er til direkte sjenanse for naboer.
Venstre ønsker at veksten i skjenkesteder i fremtiden først og fremst skal skje i bydelene. Dette vil vi sikre gjennom god byutvikling som gir oss urbane bystrukturer i bydelene, med restauranter, utesteder, kafeer osv.
Det offentlige voldsbildet i Bergen sentrum har vært stabilt over en lang periode. Bergen er et trygt sted å være, og det skal byen også fortsette å være i fremtiden. Som et preventivt tiltak vil Venstre derfor også innføre et krav om vakthold ved de sentrale taxiholdeplassene i Bergen sentrum om kvelden i helgene.

Venstre vil:

 • utvide skjenketiden til kl. 03
 • utvide tidsrommet for uteservering til kl. 02.
 • at alle utesteder skal få holde åpent så lenge de vil etter skjenketidens slutt
 • at kontor for skjenkesaker skal ligge under næringsbyråden
 • at skjenkekontrollene skal vektes mer mot steder som er utsatt for brudd på alkoholloven
 • at flere kontroller gjøres samtidig for å effektivisere tidsbruken på serveringsstedene
 • at skjenkesteder spres jevnere ut i bydelene
 • innføre krav om vakthold ved de sentrale taxiholdeplassene i Bergen.
 • jobbe mot diskriminering og uønsket seksuell oppmerksomhet ved utesteder
 • åpne for å gi skjenkebevilgning til steder med nye og interessante konsepter
 • åpne for skjenkebevilgning til kinoer på kveldstid

Urban matproduksjon

Venstre ønsker å bruke mer av det eksisterende og fremtidige urbane arealet til matproduksjon. Nærproduksjon av mat er med på å gjøre det fysiske og sosiale bymiljøet bedre. Parsellhager, plener, rivningstomter og tak er eksempler på områder som kan brukes til små lokale dyrkingsarealer i kortere eller lengre perioder, og grå og grønne byrom får nytt liv med matvekster. Klimaendringer og andre faktorer kan gi dramatiske endringer i forutsetningene for jordbruk. Venstre mener derfor det er et selvstendig poeng å sikre vern av god matjord, selv om den ikke er i bruk.

Venstre vil:

 • verne matjorden
 • bruke flere urbane områder til matproduksjon
 • styrke kommunens støtteordning for urban dyrking