Bergen Venstres program 2019: Miljø, klima og natur

Environment concept. Handshake between human hand and tree., Illustrasjonsbilde: iStock

Kapittel 6: Miljø, klima og naturmangfold

Ren luft

Bedre byluft har vært en høyt prioritert sak for Venstre i inneværende periode, og politikken vår har også vist gode resultater. Byluften var i 2017 den beste som var blitt målt på 15 år. Innføring av rushtidsavgiften har redusert biltrafikken, og datokjøring har bidratt til å begrense forurensingsproblemene på de aller verste dagene. Venstre har kjempet for å gjeninnføre vrakpant for gamle vedovner, og har sikret store beløp til dette.

I Bergensdalen og andre områder er byluften fremdeles ikke god nok. Dårlig byluft skaper problemer for astmatikere og andre med luftveisproblemer, og forringer både livskvaliteten og levealderen til mange bergensere. For å få bedre kunnskap om lokale variasjoner i luftkvaliteten, ønsker Venstre flere aktive målestasjoner

Balanserte bydeler vil redusere biltrafikken på lengre sikt. Kommunen bør i egen virksomhet legge til rette for fleksitidsordninger for de ansatte der dette er mulig, for å bidra til å redusere rushproblemene.

Venstre vil:

 • sikre videreføring av vrakpanten for gamle vedovner, frem til forbudet inntrer i 2021
 • få bedre kunnskap om luftkvalitet i bydelene
 • bidra til mer fleksibel arbeidstid i kommunen for å redusere køene i rushtiden

Klimanøytralitet

Menneskeskapte klimaendringer utgjør en trussel vi knapt kan forestille oss omfanget av, og Bergen skal ta sin del av ansvaret for at vi ikke overskrider togradersmålet. Veksten skjer i byene. Derfor er det også i byene vi må løse klimaproblemene.

Med Venstre i byråd har vi fått vedtatt at Bergen skal bli fossilfri innen 2030. Vi er på god vei til å redusere utslippene og ønsker å sikre ytterligere opptrapping for å være trygg på at målene nås.

Landstrømanlegg ved havnen, mer miljøvennlige oppvarmingskilder og reduksjon i transportbehov vil alt sammen bidra til betydelig reduksjon av klimagassutslipp. Venstre har lagt frem og fått gjennomslag for en omfattende Grønn Strategi i bystyret, som vi ønsker å realisere.

Venstre vil vektlegge klima- og miljøhensyn og klimavennlig innovasjon tyngre enn i dag ved offentlige innkjøp. Venstre ønsker ikke å bygge en rullebane nummer to på Flesland.

Venstre vil:

 • gjøre Bergen fossilfritt innen 2030
 • arbeide for bruken av klimavennlige byggematerialer og fossilfrie byggeplasser
 • etablere en kommunal støtteordning for energitiltak
 • øke vektleggingen av klima- og miljøhensyn i anbudsprosesser

Naturmangfold

I Bergen kommune er det rundt 275 rødlistede arter, deriblant arter som Norge har et særlig ansvar for å beskytte. Rødlistede arter må sikres gode leveforhold, og de mest sårbare naturområdene må skjermes mot menneskelige inngrep og utbygging. Venstre vil legge særlig vekt på naturmangfold i ulike avgjørelser, og vil aktivt bruke kommuneplaner og reguleringsplaner som juridisk bindende verktøy for å sikre naturmangfoldet. I tillegg ønsker vi at Bergen får en egen plan for naturmangfold. Venstre har som overordnet mål at ingen rødlistede arter utryddes i kommunen.

Kulturlandskap og matjord er viktige verdier som Venstre ønsker å bevare, særlig av hensyn til de artene som er avhengige av dette. Venstre ønsker blant annet å se på flere tiltak som kan sikre at byfjellene forblir byfjell, og ikke blir byskog, og som opprettholder kystlynghei. Vi vil fremme en mer skånsom og bærekraftig skogforvaltning, som forebygger monokultur – og ivaretar særlig gammelskog, kantskog og løvtre/blandingsskog.

Kartlegging av artsmangfoldet er viktig for å forstå hvilke utfordringer det står over for. Frivillige lag og organisasjoner gjør viktig arbeid for å identifisere og spre kunnskap om sårbare arter, og Venstre ønsker å legge til rette for mer av dette.

I Bergen er det 315 innsjøer og et stort naturmangfold knyttet til disse. Venstre vil sikre at ambisjoner om vern og åpning av vann og vassdrag imøtekommes og oppnås, og at forhold ligger til rette for bærekraftige bestander av eksempelvis elvemuslingen, og andre sårbare arter.

Fordi det ikke finnes større rovdyr i Bergen, kan det i deler av kommunen være utfordringer knyttet til å bevare en naturlig bestand av hjort. Venstre er åpne for å justere kvoter for uttak av hjort, for å sikre en bestand som hindrer sykdomsspredning og sultedød – som vi har sett eksempler på i nyere tid.

Venstre vil:

 • bedre kartlegging av artsmangfoldet i Bergen
 • lage en overordnet plan for naturmangfold i Bergen kommune
 • legge bedre til rette for kartlegging og fremming av artsmangfoldet gjennom styrking av kommunens viltfond og støtte til kartleggingsaksjoner – og andre relevante tiltak
 • ha tiltak i reguleringsplaner for å bevare arts- og naturmangfoldet
 • støtte til tiltak mot svartelistede arter
 • bevare kulturlandskap og matjord
 • arbeide for bærekraftig skogforvaltning, og begrense bruken av snauhogst
 • sikre innsjøer og vassdrag som er viktige for naturmangfoldet
 • fortsette arbeidet med å verne om, gjenåpne og rehabilitere vassdrag
 • justere kvoter for uttak av hjort, for å sikre bærekraftige bestander, og hindre sykdom og sultedød

Matsvinn, avfallshåndtering og forurensing

Unødvendig matsvinn bidrar til vesentlige klimagassutslipp. Venstre har sikret finansiering av Matsentralen Bergen, og vil arbeide for at kommunen bidrar ytterligere til redusering av matsvinn.

I deler av kommunen finner man dessverre miljøgifter og mye forsøpling. Venstre har allerede sikret midler for å håndtere utfordringene i bunnen av Puddefjorden og Storelungeren, og ønsker blant annet å rehabilitere området i Slettebakken som tidligere var bossfylling.

Forbrenningsanlegget i Rådalen er Bergens største punktutslipp av Co2. Venstre vil jobbe for å sikre karbonfangst ved anlegget i tråd med Bergens mål om å bli fossilfri.

Mikroplast er et økende problem som kommunen må bidra til å løse. Venstre ønsker i samarbeid med idretten å finne bærekraftige alternativer til gamle dekk som granulat på kunstgressbaner, og sørge for det blir enklere for strandryddere og bossplukkere å levere oppsamlet avfall.

Venstre vil:

 • ha flere miljøstasjoner
 • arbeide for klimavennlig bosshåndtering, deriblant utbygging av bossnettet
 • ha tiltak mot granulat og annen mikroplast
 • ha bedre søppelhåndtering for strandryddere og bossplukkere
 • iverksette tiltak mot gamle, miljøfiendtlige deponier.
 • innføre bedre tiltak for hjemmekompostering og tilrettelegging for kildesortering av Matavfall
 • lage planer om hvor en i fremtiden kan plassere stein ved anleggsvirksomhet slik at massene kommer til nytte
 • sikre karbonfangst ved forbrenningsanlegget i Rådalen
 • ta vare på drikkevannskildene i fjellene og passe på at skogsdrift og skogsveiene ikke skader kvaliteten