Sentrumsutvikling

Venstre

Venstre i Malvik vil konsentrere boligbygging og utbygging av ulike tjenester i de eksisterende tettsteder Vikhammer, Hommelvik og Sveberg.

For å sikre dette er det viktig å presse på for en rask utbygging av jernbanen i kommunen. Det vil frigjøre store områder langs fjorden.

Venstre vil:

  • Sentrumsutviklingen på Vikhammer forseres slik at vi får et tettsted med flere boliger og flere tilbud. På de frie områder må det bygges relativt tett og høyt, men inneholde grønne korridorer til sjøen og naturlige møtesteder.
  • Det må legges stor vekt på trafikksikkerhet med gode løsninger for syklister og gående – ikke minst for elever. Fartsgrensen må raskest mulig settes ned til 30 kilometer i timen.
  • Ungdomsskolen legges ned mot fylkesveien slik at den blir del av en sentrumsbebyggelse. Dagens bane flyttes opp til grusbanen og nye bane etableres.
  • Fortetting i eksisterende bebyggelse må skje med stor vekt på det helhetlige miljøet og byggestil i området. Vi sier nei til prosjekter som bryter med dette.
  • Arealene langs sjøen blir etter hvert frigjort til gang- og sykkelsti, med mulighet for natur- og friluftsliv.
  • I Hommelvik må det komme en løsning for jernbaneundergangen mellom sentrum og sjøsiden.
  • Kommunen må legge egne eiendommer i sentrum ut for salg hvis det ikke er klare planer om egen bruk. Kommunen må vær en aktiv pådriver for sentrumsutviklingen.
  • Det må fortsettes med mer boligbygging på Sveberg.