Ja til frisk luft: Følg med på måleren

egen

Suzy og Anja skriver om luftforurensningen i Tønsberg:

Luftforurensing er ikke noe man enkelt kan se, men det er rundt oss, og påvirker helsa vår. COWI gjennomførte i 2016, på oppdrag fra Miljødirektoratet, en undersøkelse om lokal luftkvalitet. Resultatene fra undersøkelsen var nedslående. De viste at Tønsberg sentrum hadde luftforurensing, og overskred grenseverdiene for NO2 i Forurensningsforskriften.

Eksos fra diesel- og bensinmotorer bidrar til NO2-utslipp, mens svevestøv gjerne oppstår på grunn av piggdekkbruk og veistøv. De spesielt sårbare gruppene for luftforurensing er barn, folk med astma og andre luftveissykdommer, folk med hjerte- og karsykdommer, diabetikere, eldre og gravide.

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Siden det ikke er mulig for oss å slutte å puste, må vi gjøre endringer om vi skal bedre luftkvaliteten.

Luftforurensning tema for FNs miljødag

Du kan selv sjekke målingene av luftkvaliteten i Tønsberg, skriver Suzy Haugan.

For at generasjonene som kommer etter oss skal kunne oppleve den grønne naturen, den friske lufta og det blå havet er vi nødt til å ta flere bærekraftige grep. Vi står overfor en global klimakrise, og alle må bidra for at vi skal overkomme denne krisa. Et av de større problemene vi står overfor er luftforurensing, og nettopp i år er dette temaet for FNs internasjonale miljødag 5. juni.

Tilbake til undersøkelsen; I Tønsberg ble det satt ut tre målestasjoner, ved brannstasjonen, Kilden og rådhuset. COWI anbefalte at videre målinger ble gjennomført – noe som er grunnen til at du fremdeles kan følge luftmålinger i Tønsberg på http://luftkvalitet.info

I det siste har luftmålingene vært gode i Tønsberg. Det er bra, men vi må jobbe for å sikre at luften alltid skal være god. Innbyggere må kunne være trygge på at Tønsberg sentrum er et trygt sted å oppholde seg.

Byer mest utsatt for luftforurensning

Hva er egentlig bakgrunnen for at Miljødirektoratet i det hele tatt ville ha denne undersøkelsen? EU har innført et luftkvalitetsdirektiv som setter krav til luftkvaliteten utendørs. Dette er for å sikre god helse og trivsel i hele Europa. Det er spesielt byer som er utsatt for luftforurensning, da det ofte er mer trafikk rundt steder med mange mennesker.

I Tønsberg kommunes sikkerhetsplan 2016-2019 står det: “Biltettheten i Tønsberg er på høyde med de største byer i Europa”. I sikkerhetsplanen vises det også til at utrygghetsfølelsen i trafikkbildet er stor i kommunen, spesielt i tilknytning til skolevei og hente- og bringeløsninger.

Høy biltetthet gir mer svevestøv og NO2-utslipp, og opplevelsen av utrygg skolevei kan føre til mer bruk av bil. En uheldig sirkel.

Alle kan bidra til å redusere luftforurensning!

For å redusere luftforurensning må vi gjøre tiltak. FN viser til fem hovedkilder for forurensning: Husholdninger, industri, landbruk, avfall og transport.

Frihet, mulighet og trygghet til å velge sykkel eller buss så ofte det passer hver enkelt, er et kollektivt bidrag til mindre luftforurensing. I trafikkundersøkelsen i 2016 i forbindelse med bypakke Tønsberg kommer det frem at 4 av 5 biler har en person i bilen, 3 av 10 bilreiser er kortere enn 3 km, og hver innbygger utfører 3-3,5 reiser hver dag. Det er altså et stort potensiale for mer samkjøring, kollektivreiser og sykkelkjøring. Men det må oppleves enkelt og trygt å velge disse transportmetodene for den enkelte.

Tønsberg Venstre har programfestet en rekke tiltak som vi ønsker å jobbe med for å bidra til en bedre luft. Noen av disse tiltakene er trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter og at det generelt legges til rette for at gange, sykkel og kollektivtransport blir det naturlige valget for reiser til og fra skole og arbeid.

Vi må også se på hvordan landbruksnæringen og avfallssektoren kan bidra til reduksjon i luftforurensning. Vi har alle et ansvar, spesielt kommunen. Ja til frisk luft, grønn natur og blått hav!