En grønn og bærekraftig kommune for fremtiden

Nye Kristiansand blir en ny kommune. Og derfor må vi nå gripe muligheten til å lage en ny, fremtidsrettet kommune.

Alle innbyggerne i Kristiansand er avhengige av gode og fleksible transportløsninger i det daglige. Samtidig er biltrafikken den klart største kilden til klimagassutslipp i kommunen. Venstre vil derfor jobbe for at elbiler og andre lavutslippskjøretøy fases inn fortere, kombinert med en storstilt satsing på rimeligere og utslippsfri kollektivtransport. I tillegg vil vi prioritere gang- og sykkelstier mellom boligområder og sentrum og at ladestasjoner for biler og sykler er tilgjengelige i alle deler av kommunen, for å gjøre det enkelt å velge klimavennlige løsninger.

Gjennom riktig arealplanlegging kan vi satse på å utvikle lokale sentra i flere deler av kommunen der daglige tjenester er tilgjengelig, grøntområder bevares, og gater er godt opplyst for beboernes trygghet. Slik reduserer vi klimagassutslipp, lokal forurensing og støy.

Kristiansand har et variert næringsliv av store og små bedrifter. Venstre er en sterk støttespiller for alle som våger å satse, og vil legge til rette for tiltak som gir muligheter for handelsdrivende og gjør det enklere å være gründer, samtidig som vi ønsker at flere skal bli inspirert til å starte egen bedrift.

Venstre vil også jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv, og vil satse sterkt på sosialt entreprenørskap. Kommunens innkjøpsmakt må brukes til å etterspørre innovative og grønne løsninger, stille krav om lærlinger i bedrift, og bidra i kampen mot useriøse aktører som undergraver arbeidslivet og arbeidernes rettigheter.

Plast og annet avfall i hav og natur er ett av vår tids største miljøproblem. Det er nødvendig med sterke tiltak både for å forhindre spredning av plast og samle avfall som allerede er på avveie. Mer fokus på bærekraftige alternativer til plast, gjenvinning og avfallshåndtering er sentralt i dette arbeidet. Venstre vil jobbe for at kommunen faser ut all unødvendig plast og dermed blir en ““plastfri kommune”.

Venstre vil også ta vare på naturmangfoldet i regionen gjennom vern av viktige naturområder. Matjord er sentralt for biomangfoldet og matsikkerheten. Likevel blir stadig mer matjord bygget ned – en utvikling vi vil stanse.

Slik vil Venstre skape en grønn og bærekraftig kommune for fremtiden.