Hyblifisering av Posebyen

Flere og flere boligeiendommer i Kristiansand gjøres om til hybler, det gjelder både eneboliger og leiligheter. Mange hus i Kvadraturen og på Lund kjøpes opp og bygges om til hybler, gjerne uten at huseierne bor der selv. Reglene slik de praktiseres i dag er at så lenge det er kjøkken, stue og bad i et hus, kan man bygge så mange soverom man vil uten å søke.

Kommunen bør ved hjelp av Plan- og bygningsloven kunne innføre søknadsplikt for fysisk ombygging av bolig i enkelte områder av Kristiansand, tilsvarende hva en nå gjør i Trondheim.

Ombyggingen til hybler resulterer enkelte steder i Posebyen til at den unike trehusbebyggelsen viser tydelige tegn til forfall. Vi har også sett eksempler på at det er gjort ombygginger som ikke er lovlige og som i enkelte tilfeller også medfører stor brannfare og risiko for leietakere.

Mangelen på kommunalt initiativ er i ferd med å påføre byen store problemer, særlig Posebyen har fått en altfor ensidig befolkningssammensetning. At boligeiendommer omgjøres til hybelbygg medfører at familier hindres i å bosette seg i Kvadraturen.

Venstre er ikke tilhenger av at myndighetene detaljregulerer hvordan folk bruker sin egen bolig. Men når folk flytter ut og stadig flere bygårder blir gjort om til hybler, får det konsekvenser for store områder. Hvis det blir vanskeligere å bygge om bygårder til hybler, vil det føre til en bedre byutvikling.

Hyblifisering er også en utfordring i andre sentrumsnære boligområder, som Kvadraturens randsoner og Lund.

På bakgrunn av dette stiller jeg i bystyremøtet 19. juni ordføreren følgende spørsmål: Hvilke tiltak vil ordføreren ta initiativ til som kan styrke Posebyen, gjenopprette beboerfellesskapet og hindre at den forfaller?