Mange tanker i etterkant av kommunestyret i Flesberg

Morquefile

Senterpartiet var på krigsstien i kommunestyret i Flesberg 22.6.2019.

Seansen kan sees på video under, men velger å skrive ned og kommentere hendelsene. Fordi det er mye på kort tid.

Link til videoen: https://www.dropbox.com/s/gkfs6u25dyrd17r/20.6.2019_Diskusjon%20om%20videofilming.mp4?dl=0

Møtet ble dekket av Laagendalsposten og den artikkelen kan leses her (for abonnenter).https://www.laagendalsposten.no/nyheter/flesberg/politikk/ville-gjore-private-opptak-i-kommunestyremotet-flere-protesterte/s/5-64-701097

Senterpartiets representant Kari Klev tar ordet og hevder at møteleder kan stoppe filming om det forstyrrer møte. Dette fordi at videofilmingen generer interpellasjoner som er svært tidkrevende. Videre er resultatet av interpellasjonene kun at de er tidkrevende. Videre skal jeg da bli så opptatt av dette at jeg ikke får med meg det som skjer med referanse til siste kommunestyremøte. Dette skapes også forventning om kommende interpellasjoner, som da fører til at hun føler en uorden osv. Dermed mente hun det var grunnlag for å nekte filming.

Dette er alvorlig og vil kommentere det. Jeg tok ordet og gjorde representanten Kari Klev oppmerksom på at det ikke skjedde noen filming det møtet i mai, hvor dette skulle ha skjedd. Så det at jeg ikke fikk med meg alt i det møtet, skyldtes andre grunner.

Det kan være riktig å orientere litt om forhistorien for dette. Den 4.4.2019 ble det sendt en innsynsbegjæring til Flesberg kommune på bakgrunn av at det da kom frem at det fantes videoer av møtene, selv om de ikke hadde blitt offentligjort. Den 29.4.2019 var en mindre del av filene blitt gjort tilgjengelig for meg. Det at det har tatt så lang tid er brudd på kommuneloven og Flesberg kommunes reglement. Til orientering så har Fylkesmannen tatt tak i dette og sendt spørsmål til kommunen om dette.

Tilbake til saken som ble fremmet i møte den 20.6.2019. Jeg ble egentlig overrasket over at Kari Klev var motvillig til slike opptak. Når jeg satte i gang filmingen i møtet 4.4.2019 var hun engasjert å så ut til å synes at dette var moro. Dette kan man så vidt få med deg se på sendingen jeg la ut den 4.4.2019 på Facebook.

Hva er grunnlaget som representanten Kari Klev henviser til for å diskutere muligheten for å nekte filming.

Kommunelovens § 31 a punkt 2 sier:

  1. Møtelederen skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§31a

Hva har så vært kutyme rundt opptak i form av lyd og bilde i kommunestyret.

I samtlige kommunestyremøter så har kommunen selv tatt opp fra møtene uten å nevne det med et ord. Det har vært journalister til stede som har gjort jobben sin og med det tatt bilder og muligens annet.

Det har det naturlig nok, ikke blitt gjort noe nummer av. Så hva er egentlig problemet denne gangen. Kan det være at problemet er at de veit at referatene i media og protokoller ikke er så omfattende. Kan det være ting på videofilene de ikke vil at folk skal se/høre fra møtene?

Det viktige for Ordføreren til neste møte kan være hva mente lovgiver med «såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet». Er man i tvil om det så, sjekker man dette i “Kommuneloven med kommentarer” som er skrever av Overå & Bernt, som har samlet lovforståelsen av loven i “Kommentarer på kommuneloven”.

Kommuneloven 31 a) punkt 6

Det viktige for denne saken her er som følger:

Konkret så henvises det her til hva lovgiver mener med forstyrelser som gir berettiget grunn til å kunne nekte overføring:

“Ubehagelig lys og varme eller for støy eller distraksjon ved at mobil overførings- eller opptaksutstyr flyttes rundt i møterommet.”

Med det så ha man et nivå å sammenligne med. Videre sies det noe om hva som ikke kan regnes som grunn til å nekte. Her finner man følgende:

“Men det at medlemmer av organet opplever det som ubehagelig at deres innlegg blir formidlet på denne måten, vil ikke kunne benyttes som begrunnelse for å avskjære overføring eller opptak.”

Det henvises også til:

Alminnelige rettslige krav om korrekt gjengivelse gjelder også ved overføring eller slikt opptak. Retten til overføring og opptak må ikke misbrukes ved utilbørlig kryssklipping eller annen misvisende presentasjonsform Det er imidlertid ikke møteleders eller forsamlingens oppgave å prøve å føre noen forhåndskontroll med dette. En eventuell reaksjon må i tilfelle komme i etterkant, med utgangspunkt i det ferdige produkt, på samme måte som ved skriftlige referat.”

Jeg sitter egentlig med spørsmål etter den påstanden. Om jeg skulle ha distrahert forsamlingen i sist møte, hvorfor sa ikke representanten Kari Klev som satt ved siden av meg noe da. Videre kan man spørre om hvorfor ikke Ordføreren sa noe i selve møtet om at de ble så distrahert.

Videre forsøker representanten Kari Klev å skape inntrykk av at interpellasjonene som fremmes er bare tull og at de ikke har noe annen funksjon en å bruke tid. En oppstilling av samtlige interpellasjoner jeg har lagt frem og hva som har kommet ut av dette vil komme i en egen sak senere.

Ordfører Garaas forsøker så i kjent stil å konkludere på hva lovverket sier uten å vite hva han snakker om. Det er synd for Flesberg kommune at vi har en Ordfører som ikke kjenner kommuneloven bedre, selv etter så mange perioder i kommunestyret.

Tenker da på at Ordfører Garaas referer til at man f.eks. ikke veit hva videoopptak kan bli brukt til. Av den grunn mener Ordføreren at representanten Kari Klev har et poeng i det hun sier. Problemet for Ordfører Garaas er:

  1. Representanten Kari Klev sa aldri det i sitt inlegg.
  2. Det går klart frem av kommentarene til kommuneloven, at dette overhodet ikke har noe med saken å gjøre.

Når SP sin gruppeleder Knut Klev sier at han ikke skjøner hva jeg vil bruke slik videoopptak til, så sier det vel det meste om nivået. Dette er vel noe de fleste i dag forstår. Man ønsker å vise hva man har gjort eller ikke gjort i kommunestyret ovenfor velgere og følgere. Nå kan jeg f.eks. dele en video av hva som skjedde med deg som leser dette nå.

Det er ingen som er interessert i hva som faktisk skjedde en uke etter saken har vært i lokalavisen, langt mindre hva som skjedde flere uker etter.

Kort oppsummert så sitter jeg med det inntrykket at man bare ville forsøke å ta fra meg som representant for et lite parti, mulighetene for å komme ut med informasjon. Det kan jo være grunn til å mistenke at de vil styre informasjon. Selv institusjonene interpeallasjon er under sterkt press i SP styrte Flesberg kommune.

Etter møte tilbyde jeg Ordfører Garaas og Representant Kari Klev å se den teksten som forefinnes i kommuneloven med kommentarer. De takket nei til det tilbudet.

Arve Nesthorne 23.6.2019

Kommunestyrerepresentant for Flesberg Venstre