Frogn Venstre sine 13 viktigste saker

Topp 5 listekandidater, Frogn Venstre. Lokalvalg 2019
Fra venstre: Line Stokholm, Preben Frostmann, Line Nyhus Skuterud, Per Sætre Aas., Foto: Lene Imbsen.

Hele programmet kan du lese her

 

Du skal bestemme hvem som skal styre Frogn de neste fire år.
Her er de viktigste grunnene til å stemme Venstre ved kommunevalget i 2019!

Venstre ønsker boligutbygging på Seiersten-Ullerud-Dyrløkke, ikke i Kolstadmarka.

Venstre er garantisten for markavern!

Venstre vil gå imot enhver utbygging i marka eller på dyrka jord og vil fortsette å stemme mot utbygging av Kolstad skog. Venstre tar på alvor FNs bærekraftmål om å beskytte skog, artsmangfold og matjord, samt advarsler fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES) om at menneskelig aktivitet er i ferd med å ødelegge livsviktige økosystemer.

Venstre er opptatt av at boligutbygging i Frogn skal være bærekraftig. Vi ønsker derfor boligutbygging på Seiersten-Ullerud- Dyrløkke, som ligger sentralt langs eksisterende infrastruktur og er allerede er bebygd og ikke vil ødelegge urørte naturområder.

Byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke vil sammen med annen moderat fortetting ha kapasitet til å ta i mot en befolkningsvekst på 1,2 % per år – i flere tiår fremover. Venstre vil arbeide for at byutviklingsplanen vedtas, og at området utvikles med urbane kvaliteter og på en måte som gir attraktive boliger også for barnefamilier som ønsker å bo sentralt. En utvikling av dette området vil også gi gode ringvirkninger for næringslivet

Venstre vil videreutvikle Drøbak som kulturby

Vi vil ha en kommunal kulturmelding. Vi vil bidra til å styrke Follo museum, Avistegnernes hus og Oscarsborg rolle i lokalsamfunnet. I tillegg vil vi løfte biblioteket som kulturarena, der de kan få funksjon som litteraturhus og debattarena.

Kulturlivet fremmer toleranse og forståelse for andre mennesker. Gjennom deltakelse møter man et mangfold av meninger og ytringer. Alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet.

Venstre ønsker liv i Drøbak sentrum

Vi ønsker at torvet skal få en mer og variert bruk. Vi ønsker en utvikling av Bankløkka som kan bedre parkeringssituasjonen i sentrum. Vi er positive til etablering av mer overnattingskapasitet for å gjøre Drøbak mer attraktivt for turister, og som konferanse- og eventby. Venstre mener kommunen må bidra til å tilrettelegge for turister til Oscarsborg, og stimulere til at de også tilbringer tid i byen. Oscarsborg skal oppleves som en del av byen, lett tilgjengelig for fastboende og tilreisende.

Venstre ønsker å etablere en lokal ringbuss

På grunn av Drøbaks form og beliggenhet, omgitt av drøye bakker, vil Venstre ikke støtte forslag om at Drøbak sentrum skal bli bilfritt. Vi mener et bilfritt sentrum i dagens situasjon er det samme som et dødt sentrum. Venstre vil i stedet arbeide for flere innfartsparkeringer og et utvidet lokalbusstilbud som gjør det mer attraktivt å benytte kollektivløsninger. Vi ser for oss en ringbuss som går kontinuerlig fra kollektivknutepunktet på Seiersten og f. eks. rundt Sogsti, Torget, Grande og tilbake til Seiersten.

Venstre vil ha bysykkeltilbud med el-sykler

Vi vil arbeide for etablering av et bysykkeltilbud med el-sykler, som gjør byens bratte bakker lettere å forsere.

Det må gjøre grep for å gjøre det lettere å la bilen stå. En del mennesker velger bil fordi de ikke orker å gå/sykle opp fra sentrum igjen. El-sykler til leie vil være er en god løsning for mange.

 

Venstre vil ha uteservering og salgsboder i Havnegata

Drøbak sentrum må i større grad utnytte sin unike beliggenhet og henvende seg mer mot sjøen. Venstre vil derfor gjøre båthavna mer tilgjengelig og knytte havnefronten mer sammen med resten av sentrum, blant annet ved stenging av Havnegata for biltrafikk i sommerhalvåret. Gjennom stenging av Havnegata og etablering av f. eks. uteserveringer og salgsboder vil Drøbaks havnefront bli mer attraktiv og tilgjengelig for turister og fastboende.

Venstre vil ha næringsrik frokost på SFO

Mat og ernæring er en viktig faktor for å kunne gjøre det bra på skolen. Imidlertid er mat- og ernæringskunnskapen forskjellig fra familie til familie. Det er også den økonomiske muligheten til å kjøpe inn næringsrik og fristende mat. Venstre mener at en næringsrik frokost vil vi gi alle barn et godt utgangspunkt for skoledagen, og viske ut noe av de sosioøkonomiske forskjellene.

Venstre ønsker veldferdsteknologi inn i eldreomsorgen

Frogn kommune må legge til grunn at folk ønsker å klare seg selv, og at den viktigste hjelp som kan gis er å sette folk i stand til å klare seg, evt ved hjelp av sitt eget nettverk og velferdsteknologi. Økt bruk av velferdsteknologi er også helt nødvendig for at kommunen skal makte å håndtere det økte behovet for helse- og omsorgstjenester som kommer, praktisk og økonomisk.

Venstre vil åpne for private aktører i omsorgstjenesten

Vi ønsker å åpne for privat og fritt valg av hjemmesykepleie for å bidra til økt innovasjon og valgfrihet i tilbudet i kommunen.

Venstre ønsker en arena for koding og esport

Esport må likestilles som annen breddeidrett og det må skapes en arena for dette i kommunen. Ungdomskolene skal tilby koding som valgfag i påvente av at det skal bli en del av læreplan. Koding bør også være en del av rammeplan for SFO ved alle kommunens skoler. Venstre er på lag med fremtiden – kompetanse innen koding er allerede i dag ettertraktet på jobbmarkedet.

Alle unge skal ha mulighet for en aktiv fritid

Frogn skal være en kommune som sørger for gode arenaer og rammebetingelser for dermed å kunne gi et best mulig tilbud til ungdom innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter. Aktiv fritid er også viktig i forebyggende arbeid. Alle unge fortjener en arena der deres interesse kan anerkjennes og utøves i lag med andre. Fritidskortet skal implementeres for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier får like fritidsmuligheter som andre.

Venstre vil ha en skolehelsetjeneste som fanger opp de som faller utenfor

Trivsel er helt nødvendig for god læring og å unngå senere frafall fra videregående skole. Skal trivselen bli bedre må kommunen iverksette tiltak. I dette arbeidet spiller skolehelsetjenesten og andre faggrupper også en viktig rolle. Skolene i Frogn skal bidra til en oppvekst der ingen faller av lasset fordi de ikke blir sett og tatt vare på. Tilgjengelig og kompetent skolehelsetjeneste skal ikke være avhengig av hvilke skole du går på. Alle Frognskolene skal ha en helsesykepleier eller psykisk helsearbeider med daglig tilstedeværelse.

Venstre vil etablere Rask Psykisk Helsehjelp i Frogn kommune

Rask Psykisk helsehjelp er et godt utprøvet og anerkjent tilbud for mennesker som strever med mildere angst og depresjonsplager. Det viser gode behandlingsresultater, og folk som møter på «humper i veien» i livet får rask mulighet til virksom hjelp, reduserer sykefravær og vil på sikt redusere ventelistene i spesialisthelsetjenesten ved å hjelpe folk før de får så alvorlige utfordringer.

 

 

Godt valg!