Næring

Tannhjul - grafisk ikon Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle
velferdssamfunnet i en stadig mer globalisert økonomi. Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Det er et mål for Venstre at flere starter egen bedrift. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha et mangfold av små og mellomstore bedrifter, i tillegg til de store bedriftene i vårt fylke. For å få til en positiv nærings- og befolkningsutvikling i Vestfold og Telemark må viktige rammebetingelser komme på plass. En god infrastruktur er helt avgjørende for å få til en positiv utvikling for næringslivet i hele fylket. I tillegg er det viktig å skape gode og forutsigbare rammevilkår gjennom Innovasjon Norge.

Vestfold og Telemark Venstre vil:
– sørge for en næringslivspolitikk som gjør det enklere å utvikle og drive små og mellomstore bedrifter i regionen
– sirkulærøkonomi skal være et bærende prinsipp for næringsvirksomhet, som betyr å redusere råvarebruk, avfall, utslipp, energiforbruk, samt gjenbruk og resirkulering.
– videreutvikle en strategisk plan for næringsutvikling i regionen
– forsterke og videreutvikle midler til et regionalt næringsfond
– være en foregangsregion for sosialt entreprenørskap ved å støtte og skape forutsigbare rammebetingelser for sosiale entreprenører
– bruke partnerskapsmodellen for å engasjere til å bidra til bedre integrering
– dele ut pris «Årets døråpner» – beste bedrift i fylket på integrering
– ha et tett og godt samarbeid med kommunene i regionen for å sørge for å være en foroverlent og attraktiv region for næringsetableringer
– samarbeide tett med Universitet Sørøst-Norge og næringslivet for å bidra til å dekke regionens kompetansebehov
– at en større andel av fylkeskommunens næringsmidler skal fordeles ut til kommunene slik at kommunen selv kan bestemme
– støtte nærings- og kunnskapsparker som bidrar til positiv næringsutvikling og grønn økonomisk vekst
– utnytte fylkets ressurser innenfor bioenergi, også med tanke på verdiskaping og arbeidsplasser i fylket
– arbeide for å opprettholde landbrukets og næringsmiddelindustriens viktige betydning for matsikkerhet og arbeidsplasser i fylket
– videreføre og styrke det regionale Oslofjordfondet med en ny geografisk organisering som samsvarer med de nye regionene
– styrke og legge til rette for næringsklynger i Vestfold og Telemark. Fokus på næringer hvor fylket har typiske fortrinn og i et samarbeid mellom universitet, forskningsfond, næringen og det offentlige.
– at den strategiske regionale planen for verdiskaping og innovasjon revideres i tillegg til at det utarbeides årlige handlingsplaner. Planen utarbeides i et samarbeid mellom universitet, næring og fylkeskommune
– realisere et fullverdig beredskapssenter på Sagamoen i Nome. Senteret brukes av flere organisasjoner til ulike treningsformål; bilkjøring, skytebane, brann trening etc. Brukes av politi og ulike nasjonale organisasjoner
– si nei til etablering av deponi for farlig avfall i Brevik

 

Landbruk
– Vestfold og Telemark skal bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon.
– Lokal matproduksjon er viktig og økt forbrukerorientering kan gi landbruket flere ben å stå på. Vi vil forenkle regelverket for foredling av mat fra egen gård.
– Sette krav til lokalprodusert mat ved fylkeskommunale innkjøp for å øke andelen økologisk landbruk og tilgang til lokalt produsert mat. Venstre vil derfor støtte opp om gründere og småskalaprodusenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på spesialiteter.
– Bedre miljøtilstanden i landbruket gjennom økt skjøtsel og istandsetting av kulturlandskap, naturmangfold og kulturminner.
– Anti-forsøplingskampanje i landbruksområder – særlig hvor det produserer høyballer eller går dyr på beite.
– Støtte opp under Sagaplant AS som nasjonalt plantehelsesenter.

 

Kulturnæring
Årlig konsumerer vi kultur for milliarder av kroner. Mange store og små selskaper oppstår og drives for å skape kulturelle opplevelser. I det nye spenningsfeltet oppstår kulturbasert næring eller kulturnæring. Til nå har kulturbasert næring hatt liten oppmerksomhet som næring samtidig som kulturnæringene har blitt en større del av norsk økonomi.
Både antall sysselsatte og verdiskapingen har hatt en voldsom øking de siste ti år. I tillegg har kulturnæringene flere av egenskapene som trengs for at næringslivet skal lykkes med å være nyskapende og omstille seg. Kulturnæringene bidrar til lokal utvikling og utvikler steders særpreg og identitet.
Vi har et rikt tilbud av kunstnere, teater, sang, musikk, kor, museer, natur og severdigheter som kan være aktører eller inngå i opplevelsesøkonomien. Likså vil omdømmebygging, design, historiebygging, sponsing og kultur som investering være elementer i arbeidet. Det er spesielt viktig å få til et samarbeid og samspill mellom de forskjellige aktørene.

Vi skal:
– utnytte de mulighetene UNESCO-statusen av fylkets attraksjoner gir
– lage en ny strategisk plan for kulturnæringen i et samlet Vestfold og Telemark fylke
– tilrettelegge for at ulike aktører kan drive kulturbasert næring i fylket

Hvordan:
– utvikle en felles forståelse mellom fylkets politikkere, næringsliv, handelsstand, kulturliv, lag og
organisasjoner om kulturnæringens verdi
– skape felles treffpunkter for samarbeid
– gjøre veien fra gründer til lønnsom kulturbedrift enklere
– utvikle kulturbaserte næringer og opplevelsesturisme. Vestfold og Telemarks unike skjærgård må kunne danne grunnlaget for en større satsing på bærekraftig skjærgårdsturisme; “Skjærgården som spydspiss”
– felles satsing på våre nasjonalparker på Hardangervidda, Færder og Jomfruland
– opprettholde et godt båt – og fergetilbud i fylkets skjærgård
– videreutvikle bærekraftige turistdestinasjoner i fylket i samarbeid med Innovasjon Norge