Samferdsel

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som gir god mobilitet for befolkningen, bidrar til et framtidig utslippsfritt samfunn og gir økt verdiskaping for næringslivet. Videre vil Venstre arbeide aktivt for at alle våre byområder kommer med i de nasjonale byvekstavtalene, som er langsiktige avtaler mellom kommune, fylke og stat for å tilrettelegge for økt bruk av kollektiv, gange og sykkel. Dette vil åpne igjen åpne for økonomisk støtte fra staten.

Trafikksikkerhetsarbeidet må fortsatt styrkes, slik at visjonen om null drepte i trafikken kan nås. Venstre er en pådriver for miljøvennlig transport innenfor alle områder, som f.eks. anlegg for landstrøm i fylkets største havner.

Jernbane
– Nytt dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik må utnyttes langt bedre ved å øke frekvens og kapasitet på Vestfoldbanen. Tilbudet til pendlere må forbedres, blant annet ved reduksjon av reisetiden.
– Fylkeskommunen må få økt mulighet til å påvirke togtilbudet både lokalt og regionalt.
– Alle holdeplasser/stasjoner i vårt fylke på Vestfold-, Bratsberg- og Sørlandsbanen må opprettholdes o få en god tilbringertjeneste.
– Støtte arbeidet for å etablere togstopp i fjell ved Landmannstorget/ Skien sentrum.
– At buss- og togruter må korrespondere med minimal ventetid ved overganger.
– At Vestfold og Telemark fortsetter sitt høyfartstog -engasjement gjennom «Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli»
– Venstre vil at strekningen Oslo – Kristiansand skal prioriteres når regjeringen skal gjøre strekningsvise utredninger av høyhastighetsbaner mellom de store byene i Sør-Norge.
– Vi vil være pådrivere for en rask og kontinuerlig utbygging av en moderne dobbeltsporet Vestfoldbane og som via Grenlandsbanen vil knyttes til, og inngå i, en ny og kystnær Sørlandsbane.
– Det må etableres en langsiktig og forutsigbar finansiering av jernbaneutbyggingen, etter modell fra Nye Veier AS. Ved å få en forutsigbar finansiering av hele prosjekter unngår man unødig stopp i utbyggingene. Det vil sikre at det holdes et høyt tempo i utbyggingen av Vestfoldbanen og de øvrige Intercity-strekningene på Østlandet.
– Sikre en fullføring av elektrifisering og videre drift av Bratsbergbanen. Kan inngå som en del av en ny regionalbane Notodden-Torp-Drammen (eventuell rundbane via Kongsberg).
– Støtte arbeidet med dobbeltspor til Kongsberg.
– Ny dobbeltsporet jernbanetrase mellom Porsgrunn og Larvik må utnyttes bedre. Tidligere togavganger sørover fra Drammen og senere avganger fra Skien mot Drammen. Dette vil også gi flyreisende til/fra Torp muligheter for bruk av tog på tidlige/sene flyavganger/-ankomster.
– Det må gjøres en betydelig økt satsing og tilrettelegging for å få mer frakt av gods fra vei til bane og sjø. Det må derfor satses på bygging av nødvendige krysningsspor for godstog.
– Arbeide for gode godsløsninger i Vestfold og Telemark hvor vi får godsterminaler og havner som er godt integrert med jernbane og sjø. Larvik er Norges nest største containerhavn og det må satses videre på ny teknologi for å ha en moderne regional havn. For Grenland og Larvik er det viktig å støtte opp om et internasjonalt arbeid for etablering av en godskorridor gjennom Jylland og nord-Tyskland.
– Fortsette arbeidet for etablering av en tømmerterminal i Gransherad og gjennom dette sikre drift og vedlikehold av verdensarvobjektet Tinnosbanen.

 

Ferger/fly
– Stille absoluttkrav om nullutslippsferger på Norges største riksveissamband Horten – Moss i neste konsesjonsperiode.
– Sandefjord Lufthavn må bli en foregangs flyplass innenfor miljø- og klima. Venstre ønsker at Sandefjord Lufthavn primært skal være en flyplass med et godt tilbud til regionens nærings- og arbeidsliv. Antallet som benytter kollektivtransport til/fra flyplassen må økes.
– Notodden flyplass er svært viktig som skoleflyplass for fremtidens piloter. Flyplassen er også viktig for regionens pendlere og forretningsreisende med sine faste ruter til Bergen. Fylkeskommunen vil sikre og medfinansiere driften ved Notodden Flyplass.
– De fylkeskommunale fergene må ved oppgradering og utskifting bli elektrifisert. Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveier
– Videreføre utviklingen av sykkelbyer i fylket og legge til rette for økt sykkelbruk. Det må utvikles effektive og atskilte sykkelveier på strekninger der mange bruker sykkel.
– Fortsette byggingen av nye gang- sykkelveier gjennom spleiselag med kommunene. Venstre vil legge
særlig vekt på sammenhengende gang- og sykkelstier.
– Følge opp fylkets trafikksikkerhetsplan i pakt med nullvisjonen. Vestfold og Telemark må bli sertifisert som «trafikksikker fylkeskommune».
– Støtte opp rundt trafikksikkerhetstiltakene for barn og unge som ligger i kampanjen «Hjertesone» – sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen og med mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner for elever.

 

Kollektivtrafikk
– Styrke kollektivtrafikken og stille økte miljøkrav. Karbon må innen 2025 fases ut som drivstoff og erstattes med elektrisitet, hydrogen, biogass og andre miljøvennlige alternativer.
– Øke frekvensen morgen og kveld på alle kollektivruter og satse spesielt på ekspressbusser mellom byene i fylket.
– Utvikle knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene og som en del av buss- og togtilbudet i fylket.
– Opprettholde lave priser på kollektivtilbudet.
– Det må etableres et takst- og billettsamarbeid mellom Vy og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette vil forenkle overganger mellom buss og tog samt gjøre det mer attraktivt og rimeligere å benytte kollektivtransport.
– At kollektivtrafikken må legges nær der folk bor og arbeider. Nye utbyggingsområder for næring og bolig legges slik at et godt kollektivtilbud kan sikres.
– Kollektivtilbudet må gjelde hele fylket. Det må derfor etableres ordninger som også gir våre innbyggere utenfor de mest tettbygde områder et godt tilbud. Innføring av bestillingsruter for buss må videre prøves ut.
– Stimulere til økt bruk av sykler og elsykler, blant annet ved etablering av pendlerparkering for sykler på togstasjoner og busstopp.
– Tilby gratis kollektivtilbud på belastede vegområder i rushtiden.

 

Vei
– Starte arbeidet med å sørge for gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene.
– Sørge for at alle fylkesveier har god dekkestandard på asfalten og sette krav til slitasjedybde.
– Prioritere rassikring på Tinnsjøveien (fylkesvei 37)
– Øke vedlikeholdet til eksisterende fylkesveinett, slik at det store etterslepet kan bli redusert.
– Sørge for oppgradering av strategisk viktige fylkesveier, og med særlig fokus på Vest-Telemark.
– Fylket må stille krav om mindre bruk av veisalting ved nye driftskontrakter.
– Arbeide for utvikling av transportaksen Rv 36 og E134 til Vestlandet.
– Sikre gode øst-vest-forbindelser mellom indre Vestfold og ny togstasjon på Skoppum (Horten kommune), tett ved E18.

 

By og stedsutvikling
– På lik linje som Grenlandspakka må Norges femte største byområde, Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord, Larvik) inngå i den statlige ordningen med byvekstavtaler, slik at kollektivtilbudet i og rundt alle fylkets byer kan styrkes.
– Intensivere arbeidet med å få på plass flere hurtigladere for el-biler. Må etableres ved alle fylkeskommunale bygg.
– Styrke satsingen på bygdepakker i regi av fylket og Statens Vegvesen for å tilrettelegge for utvikling av klimavennlige og attraktive bygder, ref. «Bygdepakke Bø».
– Støtte Larvik i gjennomføring av mulighetsstudien for en helhetlig transportløsning for Larvik, inkludert ny tilrettelagt veiløsning for fylkesvei 303 på Torstrand i Larvik kommune.
– Knytte fylkeskommunale avdelinger/arbeidsplasser mot kollektivknutepunkt og sentrumsområder.
– Etablere parkering for sykler på togstasjoner og ved bussholdeplasser.
– Utvikle regionale næringsområder i samsvar med fylkenes regionale planer for bærekraftig arealbruk.
– Fortsatt styrke fylkets byers rolle som sosiale og kulturelle møtesteder.
– Føre en forpliktende politikk for vern av kulturminner.
– Ivareta NB! stedenes verdi i fylket (nasjonal betydning hos riksantikvaren).
– Venstre vil konsekvent si nei til etablering av kjøpesentra utenfor byene.