Miljøkommunen Lillehammer

Fra Lillehammer Venstres kommunevalgprogram 2019 – 2023

Venstre har i kommunestyret vært en pådriver for politikk som tar hensyn til naturkvalitetene i hele kommunen. Det gjelder Lågendeltaet, Mjøsa og Mesnavassdraget, lokale naturområder i sentrum og boområdene, skogs- og fjellområdene øst og vest for byen.

Ta vare på naturen - bildegrafikk av bie i fargerik natur Lillehammer Venstre fikk gjennomslag for at ny E6 med firefelts motorveg skulle gå i tunnel vest for byen, for å unngå støy- og støvproblemer nede ved Lågen og Mosodden. Vi vil følge reguleringsprosessen nøye videre og prioritere å beholde Ensbykrysset som avkjøring til Hafjell.

Det viktigste generelle miljøvirkemiddelet Venstre vil ta i bruk, er overgang fra skatt på arbeid til skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Med Venstres skattepolitikk blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser og mindre lønnsomt med forbruk og forurensing. Venstres skattepolitikk er derfor bra for både miljøet og næringslivet.

Lillehammer Venstre vil verne matjorda.

Venstre arbeider kontinuerlig for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig.

Venstre vil:
• premiere Enøk-tiltak i private og kommunale bygg/arenaer
• videreutvikle sykkelbyen og anlegge flere gang- og sykkelveier
• sikre Mesnaelva og dens omgivelser som natur- og rekrasjonsområde
• utvikle Terrassen som et sentrumsnært grøntområde og sosial møteplass
• føre en restriktiv politikk for å ta vare på dyrkbar og dyrket mark
• samordne areal- og transportplanleggingen for å redusere klimautslipp og tilrettelegge for kollektivtrafikk
• iverksette, i samsvar med energi- og klimaplanen, effektive tiltak for å redusere klimautslippene
• ta vare på verdifulle rekreasjonsområder og biologisk mangfold
• bedre luftkvaliteten i sentrum ved blant annet forbud mot tomgangskjøring med bil, trafikkregulering og nye veger
• se til at kommunen har oppdatert oversikt over lokale, rødlisteregistrete dyrearter og plantearter
• ivareta naturen i Gropmarka og i Nordseterfjellet gjennom vern og områderegulering som på en klar måte bestemmer bruken av disse områdene til henholdsvis hyttebygging, friluftsliv og naturbevaring
• ikke akseptere ny bilveg gjennom Gropmarka eller nye helårsveger på fjellet
• påvirke nabokommunene Øyer og Ringsaker til å samordne med Lillehammer planleggingen i fjellområdene, slik at hyttebygging og veger ikke svekker naturkvaliteter og muligheter for friluftsliv.