Sats på dei unge

Remi Lønøy, 3.kandidat
Remi Lønøy, 3.kandidat , Foto: Elizabeth Toft Erichsen

3.kandidat Remi Lønøy har følgjande lesarbrev på trykk i Vestnytt onsdag 10.juli.

Noe av det viktigste en kommune gjør er å skape gode rammer for at unge lykkes. Det er tross alt de som skal overta en dag. De som forhåpentligvis skal bosette seg, livnære seg og skape sine liv i et godt og livlig Øygarden.
Vi er på flere måter en ung kommune. Vi har en høyere andel unge mennesker enn landsgjennomsnittet, men vi blir også en helt ny storkommune. En storkommune med muligheter for å skape endringer som kommer oss alle til gode.

De unge er utålmodige på våre vegne og har høyt engasjement for saker som får betydning for de senere i livet. Klima og miljøspørsmål er nok kanskje det aller klareste eksempelet på dette i nyere tid. Fordi de er fullstendig klar over at det vi ikke klarer å levere i dag, fører til at byrden blir forsterket når de overtar. Samtidig som vi bør lytte til ungdommen og gjøre mer enn nå, er det viktig at vi ruster de godt for fremtiden.

Til tross for at de unge utgjør så mange av oss i Øygarden, er det likevel mye som tyder på at vi ikke gjør nok for å legge til rette for deres fremtid. Unge i vår region sliter oftere med psykiske lidelser og har større frafall i videregående opplæring. Vi har også flere unge som mottar stønader til livsopphold enn det som er vanlig for resten av landet.
Det er også tydelige signaler på at rusbruk blant ungdom og eksperimentering med dette er en økende problemstilling i Øygarden.

For Venstre er det viktig at flest mulig skal ha en mulighet å lykkes i livet, til tross for utfordringer man eventuelt måtte møte på veien. Samtidig er det av stor betydning for lokalsamfunnet.
I nasjonale sammenhenger vet vi at unge som ikke fullfører videregående er overrepresentert blant arbeidsledige og uføre. I en region med stor næringsutvikling vil dette kunne utgjøre et stort problem i årene som kommer.

Øygarden Venstre ønsker derfor en bred satsing på unge. Selv om oppvekst er sammensatt og ansvaret ikke bare ligger hos fellesskapet, er det likevel mye man kan gjøre. Helsesykepleierne er blant de viktigste forebyggende instansene rettet mot unge. De må være mer tilgjengelig på skolene og ha godt nok handlingsrom til å møte den enkelte elev når de trenger det. Vi må ha god lærerdekning slik at klassene ikke blir for store. For store klasser er i seg selv en klar motsetning til å gi flere individuell opplæring.
Vi ønsker også å videreføre suksessene med ungdomskontor i Sund og ungdomslos i Øygarden til hele den nye kommunen. I tillegg ønsker vi at kommunen legger til rette for mer breddekultur. Alt for mange unge opplever ensomhet eller å ikke ha aktiviteter og kulturtilbud som passer for de. For de som bor i distriktene er dessuten fremkommelighet ofte en utfordring. En skal ikke måtte være avhengig av at foreldrene har bil for å komme seg til ungdomsklubben, møteplasser, venner eller trening.

De unges fremtid er alles fremtid. Ta vare på fremtiden!

Remi Lønøy
3. kandidat Øygarden Venstre