Slik skal vi bidra til det grønne skiftet

Grønt skifte., Foto: Pixabay

Ord skal omsettes til praksis Holdning skal bli handling. Vi skal utvikle grønn konkurransekraft i Øksnes.

Menneskeskapte klimaendringer er – ved siden av tap av naturmangfold – vår tids største utfordring. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko for dramatiske klimaeffekter.

Vi har tro på at klimakrisen kan løses. Gjort på rette måten kan vi danne grunnlag for ny bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser.

Våre ressurser er begrensede. Likevel er det rom for vekst og velferd i et lavutslippssamfunn.

Samtidig som vi jobber for å få klimagassutslippene ned, må vi jobbe for å tilpasse oss de endringene vi vet kommer. Vi vil at Øksnes skal være et forbilde som viser at det er mulig å bygge et moderne, bærekraftig lokalmiljø med en grønn økonomi.

For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig.

Øksnes Venstre vil at vi skal legge forholdene til rette for at lokalt næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Det vil skape de nye arbeidsplassene og de bedriftene vi skal leve av i framtida.

Distriktsoptimisme

Vi blir Færre innbyggere. Men det kan vi gjøre noe med. Det er fullt mulig å motvirke de sentraliserende tendensene vi ser, ved å skape grobunn for nye bedriftsetableringer. Det handler om å skape utvikling og nye arbeidsplasser gjennom et samarbeid mellom bedrifter, innovatører og kommunen. I sum er dette med på å skape bolyst som er nødvendig for å øke folketallet.

Vi har eksempler på gründere som er i ferd med å utvikle løsninger som kreves i den grønne økonomien. Vi kan nevne 2 gode eksempel:

Vesterålen Seaweed AS og The Kråkebolle Bar .

– Imidlertid møter de på noen hindringer.

– En mer effektiv offentlig sektor

Deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring, byråkratiske kontrollsystemer og omfattende dokumentasjonskrav. Ting blir tungrodd, gründere må rapportere mer – og spørre om flere tillatelser. I det hele blir det mindre og mindre tid igjen for gründerne i deres viktige arbeid med å utvikle nye grønne næringer.

Vi kan ikke møte morgendagens utfordringer med gårsdagens løsninger. Det harmonerer ikke med framveksten av de nye grønne næringene. Vi må ha på plass noen strukturelle endringer slik at våre gründere kan konsentrere seg om sin kjerneaktivitet.

Nye løsninger krever innovasjon og entreprenørskap, og et samfunn som «heier fram» gründere og dem som tenker nytt. Å skape en arbeidsplass for seg selv og noen få andre er også en del av det grønne skiftet.
Tidlig innsats er viktig for å skape en kultur for entreprenørskap i Norge. Ungt Entreprenørskap, - her representert ved gründerne som driver kråkebollebaren, utfører et viktig arbeid som bidrar til økt skaperånd blant unge.

– Kinderegg

Håndtert på rette måten sitter vi med et Kinderegg. Vi kan bidra til å oppfylle klimamål, ivareta naturen og utvikle en grønn økonomi på en og samme gang ved å satse på f.eks. dyrking av tare og høsting av kråkeboller.

Dyrking av tare medfører CO2-opptak og karbonbinding i biomasse som kan høstes opp etter bare noen måneder i sjø. På denne måten kan vi «pumpe» CO2 ut av atmosfæren uten andre naturinngrep enn flytende sjøanlegg.

Kråkebollenes brutale beiting på tareskogene langs kysten av Nord-Norge har bekymret fiskere, forskere og folk i årtier. Kråkebollene kan imidlertid skape grobunn for næring slik The Kråkebolle Bar har gjort.

– Etablere forskningsfilial i Øksnes

Øksnes er velegnet med tanke på opprettelse av forskningsfilialer for aktuelle naturdisipliner. Et slikt forskningsmiljø vil ha stor betydning.

Kommunens ’naturgitte fortrinn kan utnyttes for å få til et slikt miljø i samarbeid med naturvitenskapelige miljø. En forskningsoppgave kan være oppblomstring av kråkeboller.

– Slik vil vi bidra for å få et grønt skifte:

  • Stimulere bedrifter til å satse på forskning og utvikling.
  • Tilgang på risikovillig kapital. Utvikling og nyskaping er også avhengig av tilgang på risikovillig kapital.
  • Venstre vil ha ubyråkratiske ordninger som belønner dem som tør satse grønt.