Åpent brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

NEI TIL PRØVEBORING NÆR TRÆNABANKEN

Miljødirektoratet har gitt klarsignal til å drive prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten.

Det er varslet klage på vedtaket til klima – og miljødepartementet.

Ved å gi tillatelse motsa Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010. De frarådet den gang sterkt oljeboring i området fordi området har et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.

70 % av all fisk i kommersielle norske fiskerier driver gjennom dette området i egg- eller yngelstadiet. Da er fisken spesielt sårbar, blant annet fordi den ikke kan svømme bort om det skytes seismikk.

Leteaktiviteten vil også skje nært Trænarevet, et område bestående av sjeldne og sårbare koraller.

– Klima

Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader være førende for all norsk politikk.

Klimaendringene påvirke petroleumspolitikken. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader tilsier at betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende.

– Naturmangfold

Tap av naturmangfold – også under vann- er sammen med menneskeskapte klimaendringer vår tids største utfordring. Vi vil at spesielt sårbare områder skal vernes permanent. Trænarevet, sør for Lofoten har ikke samme beskyttelse mot olje- og gassvirksomhet som LoVeSe lenger nord.

Seismikkskyting foregår under hele livsløpet til et oljefelt. De rike fiskeressursene i Lofoten kan derfor bli skadelidende av slik virksomhet.

– Forretningsmessig risiko

Fiskerinæringa er Norges framtidsnæring nr. 1. Norge har en ambisjon om ei seksdobling av verdiskapinga i næringa innen 2050, tilsvarende 550 mrd. kr. En mulig temperaturøkning gjør at vi ikke kan ta det for gitt at gyting vil foregå i våre kystnære farvann i Nordland. Tapene med det vil bli store i form av tapt fiske, tap av arbeidsplasser og skatteinntekter.

Vi har også et naturgitt fortrinn i form av et rent hav, fritt for forurensning. Et forurenset hav vil representere et omdømmetap som kan resultere i at verdiskapingspotensialet ikke lar seg realisere fullt ut.

– Venstre avvist

Venstre var imot åpning for oljeboring utenfor Træna da vedtaket ble gjort av den rødgrønne regjeringen i 2010.

Venstres motstand ble avvist av daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johannesen, til tross for at vi hadde alle miljøfaglige råd i ryggen.

Vi vet at det er vanskelig å trekke tilbake en tillatelse som allerede er gitt. Men vi ber Klima- og miljøministeren rydde opp i gamle rødgrønne synder.

Vi ser frem til at vedtaket påklages, og anmoder Klima – og miljøministeren om å tillegge utfordringene knyttet til klima og tap av naturmangfold vesentlig betydning.

Vi vil også tilkjennegi at vi har tillit til at departementet gjør en grundig vurdering av klagen.