God oppvekst for alle

Skolen skal ha nok ressurser til å gi alle elever mestringsglede.

Et godt og tilpasset tilbud i barnehage og skole er viktig for Venstre. Ingenting er så sosialt utjevnende som en god skole. Venstre har alltid satset på lærere og kunnskap, og vi vil at Orkland kommune skal være en fremtidsrettet og offensiv utdanningskommune.

Siden SFO for mange barn er en del av det helhetlige skoletilbudet mener vi også kommunen skal ha kvalitetskrav til det tilbudet som gis her og sørge for gode og tilrettelagte ordninger. Dette bør inkludere leksehjelp og kulturskole. Barnehagetilbudet skal være fleksibelt for å møte de behovene som finnes, med fortsatt gode barnehager, plassgaranti og fleksible opptak.

Gode lærere er fundamentet i en god skole der alle får like muligheter. Det innebærer at lærere må få mulighet til etter- og videreutdanning for å møte nye utfordringer i skolen. Det er også viktig å ha flere yrkesgrupper i skolen slik at lærere i større grad kan få være lærere, og slik at skolene kan gi god og tilpasset undervisning der alle opplever mestring.

Elevene skal forberedes på å møte et samfunns- og arbeidsliv i stadig utvikling. Venstre vil at Orkland skal være en foregangskommune for samarbeid mellom skole og bedrifter, fokusere på entreprenørskap og nyskaping og jobbe for bedre tilbud om praktisk tilrettelagt opplæring for de som ønsker det.

Vi vil:

 • ha gratis opphold på SFO og barnehage for barn i lavinntektsfamilier
 • innføre søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO
 • jobbe for en helhetlig tenking omkring barndom/oppvekst
 • ha tett oppfølging av nytilsatte lærere
 • sørge for at skolene har forutsigbare økonomiske rammer. Omfang av elever med ekstra ressursbehov kan variere mye fra år til år
 • sørge for at skolene har tilstrekkelig med ressurser til å redusere klassestørrelsen og bedre undervisningen i sentrale fag
 • stille krav til pedagogisk kompetanse i SFO og gi føringer som sikrer kvalitet i tilbudet
 • integrere kulturskoletilbudet i SFO/skolens åpningstid
 • evaluere dagens skolestruktur i kommunen, men vektlegge at nærhet er viktig for elevene, spesielt i barneskolen
 • ha mer innovasjon, kreativitet og teknologi inn i skolen gjennom Ungt entreprenørskap, elevbedrifter og Newtonrom, gjerne i kombinasjon med tilbud i skoleferier
 • prøve ut modeller for fleksibel skolestart, senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart
 • gjøre forsøk med et ekstra skoleår etter modellen Ung 11 for å gjøre overgangen fra grunnskole til videregående lettere
 • vurdere utprøving av målrettede skolemattiltak