Selvsagt vil vi ha private, sier Signy Gjærum i et leserinnlegg i Varden

Foto: Coulorbox.com

En privat tjenestetilbyder leverer en tjeneste som det offentlige trenger og har avtalt å kjøpe. Som privat tjenesteleverandør får du ikke støtte, du får betaling for det produktet du selger.

Du og dine ansatte skal jo ha lønn. Du har som oftest investert i lokaler og driftsutstyr. Og som enhver annen forretningsdrivende må det lønne seg det du gjør. Du må ha en viss avkastning på det du driver med, på den kapital du har investert, på den innsatsen du legger inn. Å «forby» det, er i virkeligheten å si nei til kommersiell virksomhet. Hvem skal det forbudet gjelde for? Skal det gjelde alle private virksomheter som selger tjenester og produkter til det offentlige? Hvis ja, vil det i sannhet få konsekvenser.

Det er noe uklart hva som er ren retorikk og hva som vil bli satt ut i livet om partier på venstresiden og fagorganisasjoner får flertall alene. Noen vil rekommunalisere velferdstjenester som private barnehager og sykehjem, andre ikke. Dersom innholdet i det som sies, er at man likevel ikke vil forby, men bare regulere bedre de private aktørene som leverer tjenester til det offentlige, er jeg i så fall enig. Da er vi på linje.

Anbudskonkurranser skal selvsagt være fornuftig utformet, det offentlige må ha tilstrekkelig bestillerkompetanse til å sørge for det og konkurransen må være reell og virksom. Det siste er også viktig! Skulle overskuddene innen en sektor over tid være unormalt høye, kan det være en indikasjon på at konkurransen er for svak, det ser vi flere eksempler på, bl a av kjededannelser innen barnehagesektor. Hvorfor har vi tillatt det å bli slik? Eller anbudet kan være uklart og lite presist utformet. Det ligger til bestilleransvaret å forvalte fellesskapets midler med kompetanse.

Man må være tøff for å satse egenkapital, tid og energi på jobbe for seg selv, starte sin egen bedrift. For å lykkes og for å få nye oppdrag og kunder, må det leveres kvalitet. Men selv om både bruker, kunde og oppdragsgiver er fornøyde, får en privat tjenesteleverandør påfallende ufin omtale i politiske debatter, i presse og på sosiale medier. Og blir omtalt som en velferdsprofitør. Profitør er et begrep som for de fleste har et negativt fortegn. Vi kjenner begrepet brukt om krigsprofitører, særdeles negativt ladet.

I Venstre ser vi på den private tjenesteleverandøren som en grunder, en som etablerer arbeidsplasser for seg selv og andre, en selvstendig næringsdrivende, en investor. Enten du tilbyr barnehageplasser som Skien trenger for å få den barnehagedekningen vi ønsker, skoleplasser, sykehjemsplasser, barneverntjenester, jobber for å hjelpe folk ut i jobb, tilbyr hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester, du fortjener honnør for å satse. Markedet er krevende og det er strengt regulert, slik det også bør være.

Vi vil ikke bruke begrepet profitør om deg som privat tjenestetilbyder, like lite som vi omtaler fysioterapeuter, konsulenter , maskinentreprenører, rådgivere, økonomer, leger, arkitekter eller tannleger som profitører. De – og du som tilbyr private helse – og velferdstjenester – er private næringsaktører. De fortjener å omtales som det, akkurat som du fortjener det. Tilsammen supplerer dere det offentlige tjenestetilbudet slik at vi innbyggere får det vi trenger for å klare oss i livet. I tillegg bidrar dere til at man får større valgfrihet som tjenestebruker. Det er viktig for mange at man kan velge ut fra det som passer hver enkelt best.

På toppen av det hele bidrar også private tjenestetilbydere til utvikling innen sitt fagfelt. Det hender det vises nye veier der andre kan ha kjørt seg fast i enhetens bedriftskultur, i gamle mønstre. I mange tilfelle ser vi at kvalitet ikke alltid henger sammen med prislapp. Monopol kan være søvndyssende. En viss konkurranse er alltid skjerpende. Man lærer av hverandre og ser seg selv. Det gir en skjerping av hele tjenestelinjen og for oss som bruker tjenestene, gir det en enda bedre tjeneste, hva enten tjenesten er offentlig eller privat.

Venstre vil ikke re-kommunalisere deg som er privat tjenesteleverandør. Men vi vil at det offentlige, i denne sammenhengen kommunen, skal være nøye når de bestiller og gjør avtaler med deg. Vi skal ha avtalt kvalitet for de pengene vi stiller til rådighet. Pengene kommer jo fra felleskassa og skal forvaltes med stor klokskap.

Signy Gjærum

Listandidat nr 7 for Skien Venstre