Et likeverdig behandlingstilbud til den kvenske befolkning

Porsanger er en trekulturell kommune med norske, kvenske og samiske innbyggere. Kommunen har erklært seg for å være trekulturell/trespråklig. I kommunen finnes innbyggere fra alle tre grupper og lever side om side i sameksistens. Porsanger har, inntil januar 2019, hatt et tilbud, et Distriktspsykiatrisk senter, bestående av flere behandlingstilbud. Brukere av senteret har vært innbyggere fra hele Finnmark, både kvener, samer og nordmenn. For noen år tilbake ble SANKS (samisk nasjonalt kompetansesenter) etablert. Tilbudet ble utvidet til å ta imot samer fra de samiske kommunene i Norge og fra nord Sverige. Samtidig ble personalet kurset i samisk kulturforståelse over tid. Det nevnes at personalet på DPS i utgangspunktet hadde trespråklig kultur og språkkompetanse. Imidlertid er det vedtatt fra Helseforetaksnivå og politisk nivå at dette behandlingstilbudet skal samlokaliseres til Karasjok hvor det er bygd en ny døgnavdeling for rus- og psykiatribehandling. Tilbudet er tatt i bruk i januar 2019 og har spesialisert seg på samisk psykiatri. Senteret skal i hovedsak dekke behovet for rus- og psykiatriske behandlingsbehov for samer i Finnmark og samiske kommuner i Norge. Det er også inngått avtale med nord-Sverige om behandling av samiske pasienter. I tillegg bygges et samisk spesialistsenter som regnes med å være innflytningsklar i slutten av 2019. Voksenpsykiatrisk poliklinikk som ennå innehar lokaler i Lakselv flyttes til Spesialistlegesenteret i Karasjok når dette er ferdigstilt.

I dette samiske behandlingstilbudet som kan være både nyttig og god kan det se ut som minoriteten kvener er uteglemt. Kvenene er en minoritetsgruppe i Norge. I året 892 kom den første skriftlige beretningen om kvener/nordmenn/finnor(jegere). Disse var et vandrende folkeslag (pga hungersnød i Finland). På slutten av 1600 tallet slo de seg ned i Alta og Nord-Troms. Kvenene kom til Porsanger på 1700 tallet. I 1850 kom kvenene fra Finland/Torneådalen til Øst-Finnmark (Vadsø). Det kan vises til at siste folketelling med bakgrunn i etnisitet var i 1930. På denne tiden bodde det flere kvener og samer her nordpå enn nordmenn. I Porsanger ble det i 1910 registrert 1013 samer, 652 kvener og 261 nordmenn. I 1920 ble det registrert 984 samer, 715 kvener, 715 nordmenn og 104 same/kven. I 1930 ble det registrert 1019 samer, 740 kvener, 664 nordmenn og 130 same/kven.

Kvenene som folkegruppe har på lik linje med andre innbyggere opplevd krig og undertrykking. Under fornorskningsprosessen etter andre verdenskrig ble også kvenene tvunget til å lære seg norsk/snakke norsk og fortie sitt eget språk, kultur og tradisjoner. For mange førte dette til vansker med å delta i samfunnslivet og i tillegg slet mange med traumer etter krig og undertrykking.

Den kvenske befolkning er et minoritetsfolk som har bodd og levd i sameksistens med en øvrige befolkning her nordpå. I Porsanger kommune har det blitt etablert et Kvensk institutt/Kainun institutti. Instituttet er et Nasjonalt senter for språk og kultur i Norge, ble bygd i 2007 og ligger i Børselv. I Børselv har det også blitt undervist i kvensk språk og kultur på skolen. Dette som den eneste kvenske skolen i landet. Sommeren 2018 ble det opprettet en egen avd. i Saarela Barnehage for de kvenske barna. Kronprins Haakon besøkte avdeling sist høst. Det er et aktivt kvænmiljø i Porsanger kommune, med 2 kvænforeninger, en i Lakselv og en i Børselv. De siste årene har det vært etablert kvensk språkreir både i Saarela barnehage og på biblioteket. Det er også satt i verk prosjekter hvor det lages undervisningsmateriale på kvensk. I januar 2019 ble det ansatt en konsulent i prosjektstilling frem til sommeren som skal jobbe for å etablere et kvensk språksenter.

Det kvenske folk har behov for et eget senter hvor de kan møte fagpersonell som har kompetanse på deres kultur, språk og levemåte. Pr. i dag finnes ikke et slikt tilbud når utfordringer som rus- og psykiske vansker inntrer. Denne gruppen er nødt og omstille seg til å uttrykke seg i forhold til den norske kulturens regler og/eller, innenfor SANKS området, på den samiske kulturens regler. Det å få møte fagpersoner med kvensk kurturkompetanse når en skal dele sine innerste tanker og følelser er av stor betydning for den det gjelder. Det vil være nødvendig å få etablert et senter innenfor behandlingssystemet som kan gi et likeverdig tilbud til den kvenske befolkning.