Elevene må oppleve mestring

Praktisk-estetiske fag , Foto: Mike Fon, Unsplash

Hver høst begynner glødende og nysgjerrige 5- og 6-åringer på skolen for først gang. Dessverre er ikke denne gløden og nysgjerrigheten like sterk hos alle når de 10 år senere går ut av grunnskolen.

Skal alle elevene lykkes i skolen vil Haugesund Venstre satse mer på de praktisk-estetiske fagene og styrke det psykososiale miljøet for elevene.

Praktisk-estetiske fag

Vi vil ha en sterkere satsing på de praktisk-estetiske fagene som musikk, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Over flere år har det blitt satset på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Dette har vært viktig fordi disse ferdighetene legger grunnlag for videre læring. Men vi må spørre oss om fokuset på de teoretiske fagene, har gjort at vi har glemt at barn og ungdom også har behov for å utvikle flere sider ved det å være et menneske. Skolen skal utvikle hele mennesket og elevens utvikling er et mål i seg selv. Da må vi satse mer på å utvikle kreativitet og utforskningstrang, lære elevene å uttrykke følelser og lære samarbeid og å drive med kritisk tenkning og problemløsning.

Satsingen på de grunnleggende ferdighetene har gitt teoristerke elever mest mestring. En satsing på de praktisk-estetiske fagene vil også gi de som har andre talenter mer mestring. Samtidig ser man at elever som er høyt presterende i de teoretiske fagene kan få for lite utfordring, og da kjede seg. Da er tilpasset undervisning viktig, slik at de også opplever mestring.

Fellesskap og psykisk helse

For å kunne lykkes på skole må elevene oppleve sosialt fellesskap og god psykisk helse. Tanken er enkel, elever som trives og har det bra på skolen, lærer bedre. For å sikre dette vil vi ansette flere miljøterapeuter, sørge for bedre skolehelsetjeneste og styrke relasjonsarbeidet i skolen.

I løpet av en vanlig skoledag kan lærere oppleve elever med atferdsproblemer og sosiale og psykiske utfordringer. Vi vil ansette miljøterapeuter fordi de med sin kompetanse vil bidra med støtte til disse elevene. Miljøterapeuter er oftest utdannet barnevernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere, og vil med sin kompetanse gjør det lettere for lærerne å konsentrere seg om undervisningen.

For å styrke elevenes psykiske helse har det vært en nasjonal satsing å få flere helsesykepleiere i skolen. Dette gir bedre skolehelsetjeneste med psykososial oppfølging. Men vi mener det er behov flere skolepsykologer og helsesykepleiere slik at alle elever har lett tilgjengelig tilbud i skoletiden.

Relasjon lærer-elev

Elever lærer bedre når de har et godt forhold til læreren, og når de opplever at læreren bry seg om dem. God relasjonen mellom lærer og elev styrke relasjoner mellom elevene i klassen, og disse relasjonene påvirker elevenes psykiske helse. Dessverre viser ny forskning fra NTNU at faglig sterke elever får mer lærerstøtte, emosjonelt og faglig, enn faglig svake elever. Derfor vil vi styrke relasjonsarbeidet i skolen for å skape et læringsmiljø det alle elever blir sett.

Det er viktig at alle elever opplever mestring i skolen. Derfor vil vi satse mer på de praktisk-estetiske fagene og styrke det psykososiale miljøet for elevene.

Monica Tindeland, ungdomskandidat Haugesund Venstre

Bjørn Gunnar Husby, bystyrekandidat Haugesund Venstre

Bjørn Gunnar Husby og Monica Tindeland.