Hjelp til de som trenger det

I Orkland skal vi ta godt vare på de som trenger det mest. Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom, minske sosiale forskjeller og gi folk flere leveår med god helse. Vi skal satse på forebyggende arbeid bl.a. gjennom tidlig innsats og lavterskeltilbud innen psykisk helse.

De som har behov for et tilpasset bo- og omsorgstilbud skal få et fleksibelt tilbud og større innflytelse på egen hverdag og på innholdet i tjenesten.

Tilstrekkelig med menneskelige ressurser, bedre organisering, økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av teknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i eldreomsorgen.

Vi vil:

 • ha gode helse- og omsorgtjenester nært innbyggerne, og beholde og utvikle dagens struktur for helse- og omsorgssentre i kommunen
 • ha et tilbud for kontakt med NAV i alle rådhus
 • ha fokus på mestring og livsglede i forebyggende helsearbeid

Folkehelse, tidlig innsats og forebygging

En god barndom varer livet ut, og det viktigste grunnlaget legges i barnets første leveår. Gode helsestasjoner og barnehager er grunnleggende viktig. En god grunnskole og en sterk frivillig og ideell sektor spiller en vesentlig rolle for å fremme god helse hos barn og unge.

Vi vil:

 • integrere folkehelse på tvers av kommunale sektorer
 • ha helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse
 • legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder
 • forenkle kontakten mellom NAV og næringslivet ved å fjerne byråkrati for å nå flere som trenger mer tilrettelegging for å komme i arbeid

Trygg og verdig eldreomsorg tilpasset framtidas behov

Eldre må i større grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Kommunen skal tilby velutbygde hjemmetjenester og dagtilbud, omsorgsboliger med og uten heldøgns bemanning og sykehjem.

Vi vil:

 • utvide tilbudet til demente
 • styrke innsatsen for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester kan være i aktivitet
 • at det skal serveres god og næringsrik mat i eldreomsorgen
 • ha flere omsorgsboliger og bofellesskap med tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass. Det skal være økonomisk lønnsomt å bo hjemme
 • ha kompetanseheving og heltidskultur i eldreomsorgen – og fokus på å redusere sykefravær
 • ha flere sykepleiere i eldreomsorgen – og desentralisert sykepleierutdanning
 • at brukere av hjemmetjenesten skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til
 • legge bedre til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet
 • ha mer samhandling med og bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralordningen og frivillige organisasjoner
 • bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper
 • beholde og utvikle Orkdal sjukehus i tråd med samfunnet for øvrig; med geriatrisk avdeling
 • tilby motivasjonslønn til aktive eldre som gjør en innsats innen frivillig arbeid

Psykisk helse og rusarbeid

Angst og depresjon er blant våre største folkehelseproblemer, og et område der forebygging er svært viktig. Venstre vil at mennesker med psykiske sjukdom skal få hjelp så tidlig som mulig, nært hjemmet. Rusavhengighet er en sykdom og må møtes med sosial- og helsefaglige virkemidler fremfor straff – se Venstres gjennomslag for rusreform i regjering.

Vi vil:

 • satse mer på forebygging, tidlig innsats og lavterskeltilbud innen psykisk helse
 • styrke kompetansen på psykisk helse og skolehelsetjenesten
 • etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker
 • styrke tilbudet til pårørende til mennesker med psykisk lidelser
 • forebygge drop-out og utenforskap gjennom forpliktende tverrfaglig samhandling (politisk nivå, helsetjenesten, næringslivet, Nav og frivillig sektor)