Nei til bompenger i Alta

For Venstre er det uaktuelt å innføre bompenger i Alta. Det er et klart ønske fra flertallet av innbyggerne i Alta om at de ikke ønsker å bli belastet med bompenger. Dette ønsket vil Alta Venstre respektere, sier Asbjørn Danielsen, 5. kandidat for Alta Venstre .

Alta Venstre vil ikke under noen omstendigheter si ja til bompenger i Alta.

Debatten om bompenger har igjen blusset opp i Alta. Argumentet som brukes er at veksten vil stoppe opp i Alta hvis en ikke bygger avlastningsvei igjennom Alta. Dette er ikke tilfelle. Statens Vegvesen har fremmet innsigelse på grunn av manglende veiutbygging i Alta, når det gjelder utbygging av Skoddevarre. Alta Venstre mener at Statens Vegvesen ikke har noen god grunn for en slik innsigelse, og vi forventer at departementet faktisk tar Alta kommune sine vedtak på alvor når klagen skal behandles. Ingen utbyggingsprosjekter i Alta er stoppet på grunn av manglende veikapasitet. Sannsynligheten for at Statens Vegvesen vil ha et reelt grunnlag for innsigelse de nærmeste 10 årene er svært liten. Venstre mener at trafikkmengden, og køene, i Alta ikke er av en slik karakter at Statens Vegvesen vil ha hjemmel til å fremme innsigelser. I så fall ville jo det blitt fremmet innsigelse på innsigelse i byer der køproblemene er virkelig store.

Venstre er opptatt av at Alta skal opprettholde sin attraktivitet som bosted. Da må Alta kommune ta tre grep.

1) Si nei til bompenger

2) Fjerne eiendomsskatten på bolig i løpet av neste fireårsperiode

3) Etablere et kommunalt tomteselskap som skal levere 100 nye boligtomter i året. Vi kan ikke påføre familiene i Alta årlige kostnader på 20-25 000 kroner de neste 15-20 årene.

Venstre vil ikke under noen omstendighet si ja til bompenger i Alta, sier Asbjørn Danielsen

Alta kan godt leve med de veiene vi har de neste 10 årene. Det blir ingen krise av å ikke få bygd ut avlastningsveien nå. Statens Vegvesen bør oppgradere de veiene de har, slik at en ved mindre justeringer bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten. I tillegg bør det jobbes aktiv for å få på plass en bymiljøpakke der staten, fylkeskommunen og kommunen tar grep for å 10-doble antall kollektivreiser i Alta. Venstre vil at det skal gjennomføres en folkeavstemming om innføring av bompenger i Alta. Dette bør skje i forbindelse ved stortingsvalget om 2 år. Da vil alle partier ha et godt grunnlag å gå til valg på om 4 år.

Venstre forventer at alle partier flagger sin posisjon i en slik viktig sak for innbyggerne før valget, og at de står fast på sitt standpunkt de neste fire årene. Venstre er tydelig. Det er uaktuelt, under alle omstendigheter, å innføre bompenger i Alta de fire neste årene.