Sats på kultur og fritid

Kultur Venstre vil ha et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet og kreativitet. Vi vil jobbe for bedre samhandling mellom kommunen og frivilligheten, og legge til rette for kultur, idrett og friluftsliv i hele Orkland – aktiv fritid er sunt og stimulerende!

Vi vil:

 • ha et mangfoldig og rikt kulturliv i alle deler av kommunen
 • sikre videre støtte til større kulturbegivenheter i hele Orkland
 • være en aktiv medspiller med lokale initiativtakere som setter i gang med større arrangementer, konserter, festivaler og oppsetninger
 • bygge regionalt kulturhus sentralt på Orkanger med byggestart innen 2025. Kulturhuset skal minimum inneholde kino og en større kultursal. Øvrig innhold avklares gjennom et grundig utredningsarbeid.
 • innføre handlingsplan for kultur
 • at kommunens bevilgninger til kulturscene og kino må minimum ligge på dagens nivå. Som regionens hovedstad bør Orkanger ha tilbud om konserter og forestillinger på et høyt nivå for det brede lag av befolkningen.
 • videreføre og utvikle Den kulturelle spaserstokken i hele Orkland
 • fortsette det gode arbeidet som gjøres i kulturskolen, samt legge til rette for at enda flere får tilbud innenfor ønsket disiplin i Orkland
 • utvikle bibliotekene i hele kommunen, men strukturen kan revideres til det beste for innbyggerne. Hovedbiblioteket bør ligge i det nye kulturhuset.
 • skape godt samarbeid mellom lokale kor og korps og kulturskolen
 • stimulere innvandrere til å bli aktive i kor eller korps
 • stimulere og støtte private eiere slik at de kan få tilskudd til å vedlikeholde og sette i stand verneverdige eiendommer
 • legge til rette for god aktivitet ved museene, og at den lokale kunnskapen de sitter med formidles til yngre generasjoner (f.eks. i skolen) på en god måte
 • stimulere og støtte lokale prosjekter som verner og vedlikeholder kulturlandskapet
 • utvide påbegynt arbeid med kulturminneplan til å gjelde hele Orkland. Vi vil arbeide for realisering av tiltaksdelen i planen.
 • ha byggeskikkveileder for Orkland

Frivillighet

Frivillig arbeid er forebyggende og helsebringende!

Vi vil:

 • styrke det frivillige tilbudet til barn og unge
 • innføre en ordning som gir frivillige lag og organisasjoner reduksjon og/eller fritak for kommunale gebyrer på vann, avløp, byggesak o.l.
 • ha rimelig husleie for lag og organisasjoner, spesielt rettet mot barn og unge
 • etablere en helhetlig frivillighetspolitikk
 • starte opp en ordning med digitalt kommunalt aktivitetskort for alle barn mellom 6-18 år som gir informasjon om fritidstilbud, rabatter og kan brukes som betalingsmiddel på ulike fritidstilbud innad i Orkland
 • stimulere og sikre forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner
 • at Orkland skal være en MOT-kommune og vil sørge for at dette omfatter alle skolene
 • utvikle ungdomsarbeidet slik at det blir flere formelle og uformelle møteplasser på ettermiddag/kveld. Dette gjøres på tvers av alle etater som arbeider med forebyggende ungdomsarbeid.

Idrett

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse.

Vi vil:

 • at Orkland skal være en aktiv støttespiller til idretten, med en egen idrettskonsulent som kan bidra og støtte opp om Idrettslagenes utbygging og drift av idrettsanlegg
 • stimulere både bredde- og toppidrett. Toppidretten skaper rekruttering, og breddeidretten skaper trivsel og god helse
 • ha tilskudd til drift og vedlikehold av løyper, private veier og parkeringsplasser som er viktige utfartsveier for friluftsliv i kommunen
 • være en pådriver for et godt idrettsråd i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og kommunen og mellom lagene og idrettskretsen