Program for Målselv Venstre 2019-2023

ikon brosjyre Målselv Venstre
Last ned vår brosjyre for kommunevalget 2019

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen veg til det gode liv, og tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn, der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen veg til det gode liv, og tar ansvar for hverandre og miljøet.

Visjon

Mer frihet – mer ansvar

Venstres grunnidé er personlig frihet og ansvar for fellesskapet og for kommende generasjoner. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke grupper eller klasser. Venstre står for frihet og vil aktivt bekjempe sosial urettferdighet. Venstre er partiet som er uavhengig av organisasjoner og som etablerte dagens trepartssamarbeid i arbeidslivet.

Mer lokaldemokrati

Et levende lokaldemokrati er avgjørende for Venstre. Vi vil at kommunene skal ha mer frihet til å prioritere og tilpasse til lokale forhold. Lokale løsninger er bedre enn statens standardoppskrifter. Det stiller større krav til lokalpolitikerne, men gjør det samtidig mer interessant å ta samfunnsansvar i kommunen. Vi vil skape et demokrati som alle synes det er verdt å delta i. Kommunene har liten mulighet til annen inntekt enn statens inntektsoverføring og eiendomsskatt. Målselv Venstre vil primært utfase eiendomsskatten, og arbeide for at kommunene selv får anledning til å innkreve lokal inntektsskatt, som har en mer rettferdig sosial profil enn eiendomsskatten.

Garantist for åpenhet

Målselv Venstre vil være garantist for at politiske prosesser skal foregå i åpenhet, og ikke i lukka rom. Det var Målselv Venstre som i 1995 fikk åpna budsjettbehandlinga i formannskapet for publikum og presse. Det var Venstres forslag som førte til direkte nettoverføring av kommunestyremøtene. Vi vil fortsatt at innbyggerne skal kunne følge lokale politiske møter over nett-TV og ha lett tilgang til saksdokumentene.

Et løft for helse, omsorg og trygghet

Antall eldre øker, flere lever lenger og flere klarer seg lenger selv. Målselv Venstre vil ha en moderne helseomsorg som er tilpasset samfunnsutviklingen. Vi må i større grad ha fokus på omsorgsboliger og at folk skal kunne bo hjemme om de ønsker det. Likevel må vi ivareta det faktiske behovet for demens- og sykehjemsplasser i Målselv. Vi vil sikre ordningen med lokal kreftsykepleie og et regionalt krisesentertilbud.

Personer med nedsatt funksjonsevne må få et godt og verdig tilbud som i størst mulig grad er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Det er svært viktig med gode avlastningsmuligheter for foresatte.

Vi ser at en del unge og andre faller utenfor. Psykiske helseproblemer og rusproblematikk er noe av årsaken, og konsekvensen er altfor ofte at de ikke får fullført utdanning og ikke kommer i jobb. Vi vil prioritere dem som trenger det mest, og ha et godt samarbeid med NAV og andre for å få alle inn i samfunnet og i virksomhet.

Venstre vil videreføre Helsestasjon for ungdom. Som vertskommune for Bardufoss vgs skal Målselv minst holde nasjonal norm for helsesykepleier i vg opplæring.

En forutsetning for en god helse- og omsorgstjeneste i kommunen er personell med riktig fagkompetanse. Målselv Venstre vil at det utvikles gode bemannings- og kompetanseplaner som sikrer at stillinger ikke blir stående ubesatt, at tverrfaglig kompetanse blir utnyttet, og at tilsatte blir gitt muligheter for kompetanseheving.

I det helhetlige helsearbeidet er det viktig å ha et godt samarbeid med organisasjoner som LHL, sanitetsforeninger, Røde kors og andre ideelle organisasjoner.

Vi satser på skolen

Innenfor velferdsstaten er skolen den viktigste møteplassen for mennesker med ulik bakgrunn og den viktigste arenaen for kunnskap og sosialisering i samfunnet. Målselv Venstre vil primært ha en allsidig offentlig skole. Målselv Venstre ser viktigheten av å ha en regional sameskole, og kommunen må fortsatt være en god vert for den.

Barnehagene, SFO, skolene, kulturskolen og fritidstiltakene skal ha de beste kvaliteter. Barn skal kunne gå i barnehage i den skolekretsen de tilhører. Venstre prioriterer utbygging av barnehageplasser og rehabilitering av bygg, og i dette arbeidet er Venstre også åpen for samarbeidsløsninger.

Ulike mennesker skal ha like muligheter. Venstre vil ha en samfunnsaktiv skole i godt samarbeid med foresatte. Grunnskolen må bli mer praksisrettet og individuelt tilpasset, slik at både gutter og jenter på beste måte kan utvikle seg og forberede seg til videregående skole. Entreprenørskap kan gjerne brukes som pedagogisk metode. Det skal praktiseres nulltoleranse for diskriminering og mobbing.

Venstre vil ha arenaer der generasjoner kan møtes. De unge må få ansvar, for det gir personlig utvikling og større frihet.

Lærerne er skolens viktigste ressurs for de unges læring og utvikling. Venstre vil ha kompetanseplaner for undervisningspersonalet. Lærerne må ha de beste forutsetninger for å ivareta barnas egenart, energi og muligheter i ei aktiv, kreativ og skapende opplæring, som gjør de unge i stand til å skaffe seg en jobb eller skape seg en jobb. Venstre vil stille krav om at skolebyggene våre er i en slik stand at de fremmer helse, trivsel, estetisk sans og lyst til å lære.

Kommunen og bedriftene har også en rolle i den yrkesfaglige opplæringa i videregående skole, og målet skal være at Målselv kommune minst holder Samfunnskontraktens mål om antall lærlinger i sin virksomhet. Venstre vil øke helsesykesøsterressursen til nasjonal norm ved Bardufoss vg skole. Venstre vil generelt legge til rette for videregående opplæring i vårt område, samt karriereveiledning og desentralisering av universitetsutdanninger. Venstre vil styrke voksenopplæring og integrering av innvandrere til arbeidslivet. Venstre vil jobbe hardt for å beholde både den sivile og den militære flyskolen, samt landslinjen flyfag på Bardufoss, og generelt være en god vertskommune for Forsvarets utdanninger og øvelser.

Målselv Venstre vil arbeide aktivt for at ungdommen skal ha medbestemmelse gjennom elevrådene i skolen, og mer innflytelse i saker som har betydning for dem. Venstre vil videreføre ungdomsrådet i kommunen. Frivillige organisasjoner bør støttes for å ivareta forskjellige ungdomsinteresser. Det må finnes sosiale fritidsmøteplasser og aktivitetssteder også for uorganisert ungdom. Alle må kunne oppleve ei aktiv og positiv ungdomstid, og det oppnås best i godt samvær med andre.

En mer liberal næringspolitikk

Jobb og inntekt er grunnlaget for velferd, både for samfunnet og den enkelte innbygger. Størst innsats må vies opprettelse av flere bedrifter og flere arbeidsplasser i det private næringsliv i kommunen. Målselv Venstre vil arbeide for at nye bedrifter skal kunne etablere seg i Målselv, samtidig som det settes større fokus på at de etablerte bedriftene får forutsigbare betingelser.

Målselv Venstre vil åpne for detaljhandel på Andslimoen. Kommunen må tilrettelegge for næringsliv og nyetableringer istedenfor å begrense. Vi har ikke råd til å regulere næringslivet ut av kommunen. En mer liberal næringsutvikling vil styrke Målselv. Bardufoss må være et attraktivt regionsenter og defineres som sammenhengende sentrumsone fra Sundlia til Andslimoen, -det største tettstedet i Troms utenom byene.

Kommunen må drive merkevarebygging og fremheve kvalitetene ved bygda, slik at kommunen blir attraktiv for etablerere. Det er viktig å legge til rette for at mulighetene og synergien som ligger i de ulike kompetansemiljøene i Målselv, blir brukt til å skape nye produkter og tjenester, som igjen vil kunne gi nye arbeidsplasser i kommunen. Det skal være lov å satse dristig.

Det skal være et godt og bærekraftig landbruk i Målselv. Venstre vil ha fokus på nytenking og alternative driftsmuligheter, slik at vi kan sikre aktiviteten i primærnæringene og bebo bygdene. Venstre vil legge til rette for økologisk landbruk og beholde en bærekraftig lokal matproduksjon, noe som også er svært viktig for beredskap ved epidemier, naturkatastrofer og unntakstilstander. Landbruket må samtidig bidra til å bevare artsmangfoldet og miljøet. Bøndene må i større grad eie istedenfor leie jord. Det gir større forutsigbarhet for drift. Venstre vil liberalisere fradelingspolitikken for å minske bøndenes leieavhengighet og samtidig få liv i ledige våningshus. Ellers må bo- og driveplikten håndheves.

Vi har også et lokalt ansvar for å ivareta den kulturbærende samiske næringa. Gjennom et organisert og avtalt samarbeid skal det kunne være beitemuligheter både for husdyr og rein.

Spisskompetansen på skogbruk i Målselv må videreutvikles, og videreforedling av tresorter som naturlig hører heime i regionen, må vektlegges. Målselv Venstre støtter en kraftsamling av aktører innen skogbruk i prosjektet «Arena utmark», et samarbeid mellom kommunen, Statskog, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen.

Venstre ønsker en bærekraftig reiselivsnæring der man aktivt bidrar til å bevare naturherlighetene. Våre elver må holdes rene og sykdomsfrie slik at det renommerte fisket i Målselv kan fortsette. Reiselivsnæringa er voksende, men preget av små bedrifter med lite kapital og få ansatte. Venstres etablererpolitikk med gode økonomiske og sosiale ordninger passer godt for disse, men de vil også trenge samordning av fellestjenester, som for eksempel markedsføring og kompetanseutvikling. Lokal mat, kunst og kultur vil være viktig for turistenes opplevelser i Målselv. Målselv med sin sentrale beliggenhet og gode fasiliteter for møter og overnatting må fremstå som attraktiv for konferanser og treningssamlinger.

Forsvarets tilstedeværelse i Målselv gir unike muligheter for offentlig privat samarbeid og utvikling av arbeidsplasser i samvirke mellom Forsvaret og det private næringslivet. Etableringen av Patria og planer om et Arctic Aviation Centre på Bardufoss er et resultat av dette og er et arbeid som Målselv Venstre støtter. Målselv som mottakssted for alliert forsterkninger og trening gir ytterligere behov for vertslandstøtte med sivile leveranser.

Kultur, idrett og trivsel

Målselv skal ha et aktivt og levende kulturliv, som fremmer trivsel og vekst og gjør Målselv til en attraktiv kommune å leve i. Det er viktig å skape bevissthet omkring kulturelt mangfold. Det styrker også bevisstheten og kunnskapen om egen kultur. Vi skal også ta lokalt ansvar for samisk språk og kultur.

Kulturskolen er en viktig arena for barn og unge og for framtidas kulturliv i kommunen. Venstre vil ha en rimelig deltakerpris og tilby kulturskolens tjenester i alle deler av kommunen. Venstre er åpen for et kulturskolesamarbeid i regionen for å sikre rekruttering og fortsatt høy faglighet hos lærerne.

Det skal gis støtte og inspirasjon til kulturaktiviteter i alle bygdesenter i kommunen, slik at trivsel og tilhørighet styrkes. Virksomheten i frivillige organisasjoner, velforeninger og grendehus er sentral i denne sammenheng.

Områder som musikk, husflid og håndverk, filmskaping, idrettsarrangementer og friluftsliv bør være kulturvaremerker for kommunen. Venstre er positiv til etablering av Kulturklynge Høgtun, realisering av flerbrukshall Olsborg og videreutvikling av Arena Bardufoss, FilmCamp og Nordnorsk hestesenter.

Kulturminnene må formidles slik at folk får et nært og lærerikt forhold til fortida. Derfor må Midt-Troms Museum gis nødvendig støtte. Målselv Venstre ønsker også å bidra til muligheter for kunstutstillinger/galleri og et bibliotektilbud ved Kulturklynge Høgtun. Områder som Trollhaugen og skulpturlandskapet mellom bruene ved E6 og Veteranmonumentet og Elveparken Andselv må ivaretas.

Kirkene er også kulturhus. Venstre vil holde kirkene i god stand og legge til rette for det kirkelige arbeidet. Venstre vil gå inn for å skape en minnelund for dem som ønsker kremasjon og ikke et tradisjonelt gravsted.

Målselv skal fortsatt være en markant idrettskommune. Idrettslag og skytterlag i bygda kan påta seg store arrangementer, nasjonale og internasjonale konkurranser. Målselv skal fortsatt kunne være arrangementssted for Landsskytterstevnet, NM ski og skiskyting, Arctic Race of Norway, Norges råeste bakkeløp, og det tradisjonelle Reistadløpet, som en permanent del av det internasjonale Ski Classics. Foruten å motivere til lokal aktivitet, kan disse arrangementene gi et løft til kommunens næringsliv, og kommunen blir markedsført.

Breddeidretten og friluftsaktiviteter er likevel basisen og skal ikke tape på bekostning av toppidretten. Venstre vil støtte opp om det regionale friluftsrådet og øke aktivitetsstøtten til lag og foreninger. For å stimulere til mer fysisk aktivitet vil Målselv Venstre gå for flere nærmiljøanlegg som ballbinger og skatepark og for skiaktiviteter.

Kommunikasjon og samferdsel for en utstrakt kommune

God standard på veger og bredbåndsutbygging er særdeles viktig faktorer både for næringslivet og bosettinga i Målselv.

Venstre vil satse på at flere skal kunne gå og sykle trygt. Det må bygges gang- og sykkelveger langs hovedferdselsårene og i nærområdet. Venstre vil ha flere gang- og sykkelveger og bussholdeplasser, og gatelys på alle steder der barn og ungdom går til skolen. Områder som først bør utbygges er Skjold-Holt-Øvergård og Olsborg-Andslimoen. Den farlige trafikkavviklingen i Olsborg sentrum må snarest opphøre. Målselv Venstre vil utbedre Målsnesvegen og arbeide for bruforbindelsen Karlstad-Gullhav.

Tiltak som bedrer tilgjengelighet og framkommelighet for funksjonshemmede må ytterligere prioriteres.

Når det gjelder motorferdsel i utmark, vil Målselv Venstre avpasse ferdsel og løyper slik at det gis muligheter for friluftsaktivitet og reiselivsnæring samtidig som vi skjermer stille naturrom mot trafikk og larm.

Venstre vil arbeide for å videreutvikle tilbudet for passasjertrafikk, charter og gods over Bardufoss Lufthavn. Vi vil at kommunen skal være aktiv for å få bygd et parkeringshus, slik at flere vil velge denne flyplassen.

Målselv Venstre vil jobbe for at Tromsbanen realiseres som første utbygging av Nord-Norgebanen. Jernbane er helt nødvendig for å dekke framtidas behov for næringstransport og for å nå de nasjonale klimamålene, og vil samtidig gi ny mulighet for person- og turisttransport.

Lokal klima- og miljøpolitikk

Venstre vil arbeide for at Målselv kommune blir en mer klima- og miljøbevisst kommune med egen klima- og miljøplan og påfølgende -regnskap. Da vil vi kjenne situasjonen og utøve lokalt ansvar med gode tiltak. Vi skal stille krav om redusert forurensning, forbrukervennlig avfallshandtering og energisparing, som også gir økonomisk gevinst. Venstre vil gjennomføre plastreduserende tiltak med mål om en plastfri kommune.

Det er viktig å holde elvene rene og sykdomsfrie. Venstre vil støtte tiltak for å bevare villaksen og fiskemulighetene i våre elver og innsjøer.

En kommune med nasjonalpark og mye villmark må stolt erkjenne ansvar for naturen og artsmangfoldet, som også inkluderer rovdyr og rovfugl. Vi skal ha kontroll med rovdyrstammene og ta i bruk ny teknologi for varsling og vern mot angrep på husdyr, og for å holde rovdyr og husdyr adskilt. Målselv Venstre ønsker å bruke lokale, sertifiserte jegere som kan rykke ut på kort varsel for å oppnå et raskt uttak av skadegjørende rovdyr.

Målselv Venstre vil arbeide for et nasjonalparksenter i kommunen.

En bærekraftig kommune

Rammetildelinger fra staten til kommunen styres i hovedsak av innbyggerantallet. Siden et høyere innbyggerantall vil styrke kommunens økonomi., vil Venstre jobbe for økt bosetting. Arbeidet med bostedsregistrering må intensiveres. Så må vi uansett drifte innenfor de rammene vi har. God økonomistyring er viktig for kontinuerlig drift av tjenestene. Vi må lære så mye vi kan av det beste innen kommunal drift, men også tørre å være nyskapende i valg av løsninger. Venstre ønsker å oppnå mer trivsel, mer nærvær og lavere sykefravær i organisasjonen.

Venstre vil holde kommunale avgifter på et lavt nivå. Venstre er prinsipielt imot eiendomsskatt og vil søke å utfase den. Målselv Venstre mener for øvrig at kommunene om nødvendig burde få anvende inntektsskatt siden den har en langt bedre sosial innretning enn eiendomsskatt.

Vi står opp for et nasjonalt forsvar i Målselv

Den beste beliggenhet og de beste øvelsesmuligheter og samøvingsmuligheter mellom våpengrenene og med allierte og NATO fins i Troms. Det er framfor alt behov for nasjonal sikkerhet og ressursovervåkning med maritime helikopter i våre havområder, noe som begrunner Forsvarets tilstedeværelse i Målselv.

Målselv Venstre vil med lokale og nasjonale argumenter fortsatt bidra i den politiske utarbeidelsen av Forsvarets langtidsplan (LTP). Venstre arbeider for å styrke 2.BN med støttebataljoner på Skjold. Vi forutsetter at ledelsen av Hæren og Brigade Nord med støttebataljoner blir i Heggelia, og vi vil sikre at Bardufoss forblir den ledende basen for maritime helikopter. Vi vil etablere et nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss og gjenopprette hovedbase for helikopter på Bardufoss, der det allerede er investert over en milliard kroner til ny infrastruktur i løpet av de siste fem årene. Vi jobber energisk for en ny redningshelikopteravdeling i Troms lokalisert til Bardufoss flystasjon.

Venstre vil jobbe for at flere forsvarsansatte bosetter seg i kommunen. Det gjør vi best ved å tilby et godt tjenestetilbud for alle i kommunen, og gjennom et konstruktivt sivil-militært samarbeid.