Vår politikk

Her finner du Farsund Venstre sin politikk.

Ta vare på naturen.

Klima- og miljøhensyn skal ligge til grunn for alle politiske beslutninger. Valgene politikere tar i dag skal ikke ha negative konsekvenser for framtidige generasjoner. Vi har et ansvar for framtiden. Respekt for naturens egenverdi og bærekraft er en viktig del av ansvaret.

VI VIL:

 • Sette ambisiøse klimamål forhele kommunen.
 • Sikre at kommunen alltid bygger i tråd med prinsippene for grønn stedsutvikling.
 • Ha en kommunal dyrevelferdplan.
 • Etablere kystkultursenter på Vestersiden.
 • Miljøfyrtårnsertifisere kommunen.
 • Opprette utstyrssentral.

Demokrati og velferd.

Et velfungerende demokrati handler om å ha et samfunn med dialog, debatt og tillit. Vi vil jobbe for en kommune som er best i landet på innbygger- og brukermedvirkning. Og vi skal styrke folkehelsearbeidet.

VI VIL:

 • Gi kommunens innbyggere tilgang til kommunestyret via kommune TV.
 • Opprette et lobbyregister og årlig offentliggjøre de folkevalgtes ulike roller.
 • At skoleelever, studenter og minoritetsgrupper blir inkludert i planarbeid
 • Styrke rusforebyggende arbeid.
 • Etablere kommunal Frisklivssentral.
 • Ha en plan for kjønns– og seksualitetsmangfold.

En skole for fremtiden.

Skole og utdanning er et av Venstres viktigste satsingsområder for å skape et samfunn der alle har mulighet til å bli det de vil, uavhengig av sosial bakgrunn. Den beste måten å forhindre utenforskap er gjennom en god skole.

VI VIL:

 • Heve kvaliteten på SFO og innføre rammeplan
 • Gi elever rett til politisk markeringsstreik.
 • Styrke skolelederrollen med gode lønnsvilkår og videreutdanning for rektorer
 • Ha flere yrkesgrupper inn i skolehelsetjenesten
 • Ha en bedre overgang fra barnehage til barneskole –ungdomskole og videregående
 • Ha sommerskole for alle fra 1-7 kl.

Flere nye arbeidsplasser.

Farsund skal være en kommune hvor folk som vil skape noe velger å bosette seg. Vi ønsker at kommunen skal oppleves som en god støttespiller og tilrettelegger enten man har planer om store eller små prosjekter.

VI VIL:

 • Redusere eiendomsskatten til et konkurransedyktig nivå
 • Satse på ungt entrepenørskap, gründerskap og opprette gründerfond.
 • Spesielt fokus på kvinnelige gründere
 • Opprette flere praksis- og lærlingeplasser.
 • At minst fem prosent av nyansatte i kommunen er personer med “hull i CVen”.
 • Styrke naturbasert turisme