Valgprogram: Oppvekst og utdanning

En av de viktigste oppgavene kommunene har er å sørge for at barna våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne. En lekende og lærerik barndom legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagen og skolen er våre viktigste fellesinstitusjoner, og skal sikre alle barn gode muligheter til å leve sine liv slik de ønsker. Vi vil at Rana skal bli landets beste oppvekstkommune. Slik sikrer vi en god framtid for våre barn og vi blir attraktive for de som bor her og tilflyttere.

Skole

En god skole er viktig for å skape bolyst. Skolen i Rana skal være en av de viktigste vekstfaktorene, og et viktig virkemiddel for at unge i etableringsfasen flytter hjem til Rana. Skolen i Rana skal preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for alle elever, lærere og foreldre.

Vår visjon er klar. Den innebærer rehabilitering av eksisterende bygg, eller nybygg av nylig revne bygg. Investeringer i skoler vil bli tatt skritt for skritt, etter gode prosesser, og der behovet er størst – til vi er i mål.

Venstre mener at nærskoleprinsippet gir det beste utgangspunktet for god kvalitet i skolen, fordi relasjoner og trygghet er avgjørende fundament for god læring. Skolebygget i nærmiljøet utgjør en viktig samlingsarena for bygd og bydeler, og fungerer som en katalysator for aktivitet og samhold.

Vi ønsker å bevare fokus på unike egenskaper og kvaliteter ved den enkelte skole, samtidig som man samarbeider på tvers der det er hensiktsmessig (f. eks fremmedspråk).

Ved å legge til grunn pedagogisk forsvarlige klassestørrelser og lovkrav om tidlig innsats, vil ikke vedtatt skolestruktur gi de estimerte besparelser. Vi mener kvalitet i skolen må være styrende for valg av struktur.

Rana Venstre vil:

 • legge til grunn pedagogisk forsvarlige klassestørrelser slik at læreren har tid og mulighet til å se hver enkelt elev
 • ha ungdomsskoler på Mo, Ytteren og Gruben. På Gruben bør det bygges 1-10-skole
 • opprettholde 1-10-skolene i Utskarpen og på Storforshei
 • ha barneskole på Alteren, i privat eller kommunal regi
 • prioritere tidlig innsats
 • styrke etter- og videreutdanningen av lærere, og lage en plan som sikrer forutsigbarhet
 • styrke PPT for å korte ned behandlingstiden og øke kvaliteten på tjenesten
 • videreutvikle skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere
 • sette mål for økt trivsel basert på evaluering av resultatene fra elevundersøkelsene
 • intensivere arbeid mot mobbing
 • redusere unødvendig byråkrati i skolene
 • øke den fysiske aktivitet i skolen – flere helsefremmende skoler
 • styrke kontakt mellom skole og hjem og utvikle kvaliteten i skolene – med ansatte og foreldre i førersetet
 • styrke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen
 • være positive til alternativ pedagogikk og flere Montessori-skoler
 • sikre skolebibliotektilbud ved alle skoler
 • ha gatelys langs skoleveiene
 • videreutvikle samarbeidet med Frikult
 • sikre tidlig og god svømmeundervisning for alle elever i Rana kommune og prioritere de yngste elevene slik at de kan nå målene i læreplanen innen normert tid
 • sikre gode overgangssituasjoner mellom barnehage og skole, og også mellom de ulike skolene gjennom å etablere sikre og like rutiner for overgangen for samtlige skoler

Barnehage

Barnehagen er det stedet små barn tilbringer mest tid utenfor familien. Barnehagen skal være med på å gi ungene våre en god start på livet både som selvstendige

individer og i samkvem og samspill med andre. Det skjer ikke av seg selv. En god barnehage ledes av dyktige voksne som inspirerer når de kan, gir rom for lek når de bør og trøster når det trengs. Venstre vil ha flere dyktige fagfolk i barnehagene for å skape en god oppvekst for flere.

Rana Venstre vil:

 • at det skal være reell full barnehagedekning, innføre barnehagegaranti og ha løpende barnehageopptak
 • øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene
 • styrke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagene
 • ha flere faglærte i barnehagene
 • styrke etter- og videreutdanningen for ansatte i barnehagene
 • legge til rette for et mangfold av ulike barnehager
 • sikre likebehandling av private og kommunale barnehager
 • bruke barnehageplasser til rekruttering av faggrupper som er vanskelig å få søkere til

SFO

Skolefritidsordningen i Rana er blant de dyreste i landet. I 2018 benyttet bare 27,8% av alle barn i 1. til 4. klasse SFO i kommunen. For at flere skal benytte seg av SFO må prisen reduseres og kvaliteten på tilbudet må bedres. Venstre vil at SFO skal være en arena hvor barn kan leke og lære, og ikke bare en oppbevaringsplass der barna venter på at foreldrene skal bli ferdige på jobb.

Rana Venstre vil:

 • innføre gratis kjernetid i SFO
 • ha en kvalitetsplan for SFO for å sikre et likeverdig og godt fritidstilbud for alle elever i hele kommunen
 • redusere prisen på SFO
 • legge til rette for at SFO kan samarbeide med kulturlivet, idretten, frivillige og andre aktører

Barnevern

Det krever kompetanse, ressurser og kjærlighet for å hjelpe barn som av en eller annen grunn ikke har det godt hjemme. Barnevernet er viktig for å ivareta barn som er utsatt

for omsorgssvikt. For at barnevernet skal kunne gi riktig hjelp til riktig tid, må de ha tilstrekkelige ressurser til å tilby et mangfold av tilpassede hjelpetiltak. Alle tiltak må ha som formål å gi barnet bedre omsorg og oppfølging utfra sitt individuelle behov.

Barnevernet må legge barnets beste til grunn. Vi vil sørge for å sette alle foreldre i stand til å være gode omsorgsper­soner for sine barn. Barnets nettverk må få større betydning, og barnets familie og nettverk må sammen med barnevernet drøfte bekymringen om barnet. Gjensidig tillit og åpenhet er Venstres mål for barnevernet.

Akuttvedtak skal kun brukes når det er snakk om alvorlig omsorgssvikt eller fare for liv og helse, og skal alltid være siste utvei. Venstre vil at Rana kommune skal lære av andre kommuner som har lyktes i å forbedre sine barnevernstjenester, for eksempel Kongsberg kommune som reduserte akuttplasseringene med 90%.

Rana Venstre vil:

 • sikre at alle foreldre er i stand til å være gode omsorgspersoner for sine barn
 • at åpenhet og gjensidig tillit skal prege barnevernstjenesten
 • øke den barnefaglige og kulturelle kompetansen i barnevernet
 • lære av andre kommuner som har lyktes med sine barnevernstjenester
 • sikre nødvendige ressurser til barnevernet for å hindre fristbrudd, og skape rom for forebygging og frivillige tiltak
 • sikre god rekruttering av fosterforeldre
 • gi bedre oppfølging av og tilsyn med fosterfamilier
 • styrke tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn
 • styrke frivillige tilbud som Home-Start Familiekontakten

Videregående opplæring og lærlinger

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring, mens Rana kommune har mange lærlinger i sin organisasjon. Vi er avhengig av et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og næringslivet for at ungdommene spesielt på yrkesfag skal få fullført sin utdannelse. Etterspørselen etter arbeidskraft må være styrende for hvilke videregående opplæringstilbud som tilbys i Rana.

Venstre fikk i denne perioden gjennomslag for vårt forslag om å doble antallet lærlinger i Rana kommune. Vi vil fortsatt ha flere lærlinger i kommunen og selskap som eies av kommunen, og innenfor flere fag.

Rana Venstre vil:

 • øke antall lærlinger i Rana kommune og selskaper eid av kommunen
 • stille krav om lærlinger i offentlige anbud
 • at VG2 industriteknologi og andre etterspurte utdanninger skal tilbys ved Polarsirkelen Videregående skole
 • etablere teknisk allmennfag (TAF) ved Polarsirkelen VGS

Studiebyen Mo i Rana

Studiebyen Mo i Rana er i vekst og endelig er studentboligene under bygging. Sammen med flere studietilbud, flere lokalt ansatte fagressurser og større fokus på studentvelferd vil dette gjøre oss enda mer attraktive for studenter. Vi vil arbeide for at Campus Helgeland på sikt blir det tredje campus i Nord Universitets nye studiestruktur.

Rana Venstre vil:

 • arbeide for at det etableres flere studietilbud på Campus Helgeland
 • arbeide for at Campus Helgeland i samarbeid med miljøet på Nesna blir Nord Universitets senter for desentralisert utdanning.
 • bidra til at Campus Helgeland blir et fullverdig campus på linje med Bodø og Levanger
 • bidra til bedre studentvelferd blant annet ved at det innføres en velkomstpakke fra kommunen som inneholder informasjon, gratisbilletter og annet som bidrar til at studentene føler seg velkommen.
 • ha flere stipendiatstillinger og mer forskning på Campus Helgeland
 • starte arbeidet med bygging av flere studentboliger slik at vi legger til rette for vekst