Ingen barn skal leve i fattigdom

Et liv under fattigdomsgrensen tar fra barna mange muligheter i livet, gjør det vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter og å skaffe seg en god utdannelse. Kristiansand Venstre som det sosialliberale partiet i kommunen mener at barnas familiebakgrunn ikke skal begrense barnas muligheter for fremtiden. Det skal være godt å vokse opp i Kristiansand! Kampen mot barnefattigdom er derfor en av våre viktigste saker.

Kampen mot barnefattigdom og utenforskap er blant Kristiansand Venstres viktigste saker. Vi mener den beste måten å forhindre utenforskap på er gjennom god integrering og inkluderingsarbeid. Et styrket arbeid med tidlig innsatts og inkludering i barnehager, skolen og kommunen for øvrig skal prioriteres. Barndommen og oppveksten legger mye av grunnlaget for resten av livet, og det er viktig at barnehagebarn og skoleelever føler trygghet, opplever mestringsfølelse og finner egne interesser.

Venstre har i regjering gitt over 181 millioner kroner mer til kamp mot barnefattigdom i 2019. Neste år skal Venstre bruke innpå 900 millioner kroner på målrettet kamp mot barnefattigdom.

Det gode arbeidet fortsetter også lokalt! Kristiansand Venstre vil:

  • at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt for familier som mottar sosialhjelp.
  • avvikle den kommunale kontantstøtten til 2-åringer, og bruke midlene til å gi flere mulighet til å gå i barnehagen.
  • bedre informasjonsarbeidet om muligheten for gratis barnehage for lavinntektsfamilier.
  • innføre to barnehageopptak i året.
  • mennesker som er unge uføre, og mottar tjenester i kommunal bolig eller institusjon, skal fortsatt ha subsidiert husleie.
  • nasjonalt fritidskort for aldersgruppen 6 til og med 18 år gis ekstra kommunalt tilskudd slik at verdien økes til kr 5.000 pr år.
  • videreføre gratis tilbud for barn, som Sommeruka i Songdalen og Sommerskolen i Kristiansand.