Hadsel Venstre sitt program for 2019-2023

Valgprogram for perioden 2019-2023, Hadsel Venstre.

Hadsel Venstre vil føre en forutsigbar og forsiktig økonomisk politikk. Målet er reduksjon av gjeld, før det gjøres nye store investeringer. Av eventuelle investeringer bør lovpålagte oppgaver innen helse, oppvekst og trafikksikkerhet prioriteres. Vi ønsker å presisere at vårt program viser en retning på det vi ønsker å få til. Alle tiltak som skal gjøres i en kommune, må gjøres innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelige. Derfor vil vi ikke si at alt som står her kommer til å skje, men vi sier at det er det vi ønsker å gjøre gitt at muligheten finnes. Mange av tiltakene koster lite å gjennomføre. Disse vil foreslås som de er. Andre vil måtte forhandles om med andre partier for å løse.

 

Åpenhet.

Åpenhet i forvaltningen er et viktig virkemiddel for at innbyggerne skal ha anledning til å undersøke at alt går rett for seg, at likebehandling skjer, at forvaltningen bruker midlene effektivt, og ikke minst slik at de lettere kan holde politikere ansvarlig.

Hadsel Venstre understreker at i all kommunal forvaltning skal åpenhet og etterprøvbarhet være regelen. En forvaltning som nyter høy tillit, kan drives mer effektivt. En offentlig forvaltning med høy grad av tillit forutsetter også en lav grad av korrupsjon, eller mistanke om slikt.

Det er derfor viktig å opprettholde, og aller helst øke, denne tilliten. Hadsel Venstre mener flere saksområder har dette som mål.

Hadsel Venstre vil holde søkelys på arbeidet med:

 • etikk og integritet
 • å legge til rette for et profesjonelt og faglig uavhengig embetsverk
 • å unngå interessekonflikter
 • åpenhet om og innsyn i, hva forvaltningen gjør, hvordan beslutninger blir tatt, hvem som tar dem og hva forvaltningen bruker penger på

Hadsel Venstre vil:

 • At kommunen skal sikre at den etterkommer alle krav og standarder om informasjonsflyt til brukere.
 • Ha en minimumsstandard for responstid ved forespørsel fra kommunens brukere.
 • Ha en gjennomgang av kommunens prosedyrer for bruk av stengte møter.
 • Ha større bruk av folkemøter og direkte dialog med innbyggerne.
 • Åpne servicetorget på Rådhuset.
 • At det skal være enkelt å få innsyn i dokumenter
 • At politikere og administrasjonen skal være til for innbyggerne, ikke motsatt.

Tilgjengelighet.

Hadsel Venstre vil

 • Jobbe med å gjøre hele kommunen mer tilgjengelig.
 • At Hadsel kommune må ta hensyn til at ikke alle innbyggerne er digitalt selvhjulpne.
 • Gjøre Markedsgata universal utformet og tilgjengelig for alle brukere.
 • Sørge for bedre tilgjengeligheten på andre attraktive områder i kommunen.

Helse og omsorg

Det må settes av ressurser til at politikere og administrasjon i fellesskap jobber med tema, tverrpolitisk. Vi vil se etter “Beste-praksis”, om så er å finne internasjonalt.

Hadsel Venstre vil:

 • Ha satsingsområdet på psykisk helse blant barn og unge.
 • Gjennomgå alle serviceerklæringene i kommunen.
 • Ha psykologi tilbud til folk i alle aldre i kommunen, og jobbe for å få en kommunepsykolog.
 • Styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse etterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan.
 • Eldreombud i minimum 50 prosent stilling.
 • Øke satsen for feriereiser til personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Beholde det lokale NAV kontoret.
 • Hadsel skal følge de statlige satsene for økonomisk sosialhjelp
 • Det skal ansettes en gjeldsrådgiver i minimum 50 % stilling.
 • Sørge for videreførelse av BUA etter prosjektperioden.
 • Jobbe for at unge uføre i kommunen skal ha meningsfylt aktivitet å gå til.

Eldreomsorg.

Hadsel kommune skal ha en respektfull og verdig eldreomsorg. Dette får vi best gjennom å lytte til brukere, ansatte og pårørende.

Hadsel Venstre vil:

 • Ha åpen høring om eldreomsorgen i Hadsel.
 • Få en ekstern vurdering av helse-sektoren i kommunen.
 • Bygge sykehjem på Melbu.
 • Lytte til brukerorganisasjonene i kommunen.

Folkehelse.

Hadsel Venstre vil:

 • Jobbe for en økt kommunal satsning på folkehelse for innbyggere i alle aldre, med særlig blikk på unge og mennesker fra andre kulturer.
 • Ha et spesielt fokus på svømmeopplæring.
 • Ansette egen folkehelsekoordinator.
 • Øke lavterskeltilbud for folk med psykiske eller rusrelaterte problemer.

Oppvekst.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Alle fortjener en god start på livet, og en god og sikker oppvekst vil gi friske og aktive voksne. Dette er viktig for å forebygge fysiske og psykiske helseproblemer. Vårt ansvar som kommune slutter ikke i det øyeblikk at våre barn blir hentet i barnehagen, fra SFO eller er på vei hjem fra skolen. Vi ønsker at tanken om 24-timer mennesket skal ligge til grunn når vi ser på tiltak som sikrer en god oppvekst. Derfor er det viktig at vi også kan tilby våre barn og ungdom aktiviteter som favner om de som ikke nødvendigvis lag og foreninger kan tilby.

Hadsel Venstre vil:

 • Få aktivitetskort slik at barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta i kultur og idrett.
 • Ha gratis barnehage og SFO til de som trenger det.
 • Lytte til lærere, elever og foreldre i saker som handler om deres hverdag.
 • Sikre at alle barn og unge får informasjon om barnevern og om vold og overgrep.
 • Viske ut sosiale forskjeller ved å tilby leksehjelp til alle som ønsker det.
 • Legge til rette for utendørs trivselstiltak som kan føre til økt fysisk fostring.
 • Ha en trygg skolevei til alle barn.
 • De frie kulturmidlene som deles ut hvert år skal prioriteres til lag og foreninger med barn og ungdom.
 • Prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, utenom den organiserte lagidretten.
 • Ungdomsklubbene i kommunen må ha tilstrekkelig med ansatte slik at tilbudet favner bredt og blir mindre sårbart om ansatte er syke eller ikke kan holde klubbene åpne. Vi ønsker at tilbudet skal være mulig å bruke av ungdom fra hele kommunen og vil tilrettelegge for dette.
 • Ha en permanent ungdomskontakt i fulltidsstilling.
 • Søke om prøveordning med stemmerett for 16 åringer i Hadsel kommune.
 • Jobbe aktivt for å sikre “tid og rom” for etterutdanning av kommunalt ansatte lærere.
 • At nye metoder og utvikling innen pedagogikk, basert på dokumentert forskning, tas i bruk tidlig av Hadsel kommune.
 • Være lydhør og dersom foreldrene ønsker det, støtte opp om private initiativ som vil skape bredde i opplæringstilbudet, eks Sandnes Montessoriskole.
 • Sørge for flere studentboliger.
 • Ha et tett samarbeid mellom skole og næringslivsaktører om fremtidens bo- og arbeidsmuligheter i kommunen.
 • Styre samarbeid med universitet og høgskole for å beholde og utvikle utdanningstilbud i Hadsel og regionen for øvrig.

 

Arbeids- og næringsliv.

Hadsel Venstre vil:

 • Videreutvikle et fond for ungt entreprenørskap i kommunen.
 • Legge til rette for å øke kommunens overnattingsdøgn ved å samarbeide med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.
 • Sikre et godt grunnlag for et lokalt næringsliv i kommunens by og tettsteder.
 • Intensivere arbeidet med utvidelse av områder for hvor man kan ha næring. Dette i samarbeid med befolkning/lokalutvalg.
 • Utarbeide, i tett samarbeid med lokale aktører, en økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig byplan for Stokmarknes.
 • Gi små og lokale næringslivsaktører gode vekstvilkår f.eks. gjennom å tilby veiledning og hjelp i startfasen.
 • Ha flere kommunale gjennomgangsboliger for innbyggere med midlertidig behov for bolig.
 • Gi økonomisk drahjelp til innbyggere som vil bygge nytt i kommunen, eks reduksjon i eiendomsskatten de første årene etter ferdigstillelse av nybygg.
 • Bruke deler av Havbruksfondet til gründere i Hadsel.
 • Fremme samarbeid mellom kommuner og næringsliv for å få flere ut i arbeid.
 • Jobbe aktivt for å styrke det regionale samarbeidet og spille hverandre gode i Vesterålen.
 • Beholde og utvikle interkommunalt/regionalt samarbeid der hvor det er hensiktsmessig og gir god kvalitet.
 • Være lyttende overfor kommunens innbyggere når det gjelder kommunesammenslåing.
 • Jobbe målrettet for å støtte små og mellomstore bedrifter.
 • At kommunen har et stort søkelys på lærlinger.

Innvandring.

En av Hadsel og hele Nordlands største utfordring i de kommende årene, er mangelen på arbeidskraft. Her kan innvandrere, som gjøres i stand til det, bli en viktig ressurs. Derfor sier vi: Innvandring som ressurs. Arbeid med generell tilflytting må også ha prioritet. Fordi folk er en kommunes største ressurs. Vår region er på̊ flere områder avhengig av innvandring. Venstre heier på̊ et mangfoldig Hadsel og ønsker nye nordlendinger velkommen hit.

Hadsel Venstre vil:

 • Styrke og systematisere integrasjonsarbeidet i enda større grad enn i dag. Kanskje er samarbeid med omkringliggende kommuner klokt.
 • Gjøre det lettere for innvandrere å få godkjent og dermed brukt sin utdanning.
 • Samhandle og lytte til råd fra flyktningtjenesten som har kompetansen på feltet.

Samferdsel – Et kollektivt løft for Hadsel.

Hadsel Venstre vil:

 • Sørge for et godt og omfattende kollektivtilbud i kommunen med et tilbud som treffer brukere i alle aldre og alle deler av kommunen. Dette må skje i nært samarbeid med Fylkeskommunen.
 • Samarbeide med næringslivet og ENOVA om å lage ladepunkter flere steder i kommunen.
 • Elektrifisere kommunens bilpark der det er praktisk mulig.
 • Jobbe aktivt mot fylket for å få bygget ferdig en sammenhengende gang- og sykkelsti Stokmarknes – Melbu.
 • Jobbe for Hadselfjord-tunnelen og flyplass-struktur. Det er kritisk viktig å få på plass en fremtidsrettet lufthavn i Vesterålen, lokalisert til Skagen. Denne må ses i sammenheng med en tunnel under Hadselfjorden. Begge deler vil styrke regionen som bo og arbeidsmarked.
 • Jobbe opp mot fylkeskommunen og Sortland kommune, for å sikre vedlikehold og heving av veistandard på Fylkesvei 885 Bitterstad – Frøskeland.
 • Samarbeide med fylkeskommunen med å utbedre risikopunktene på strekningen Gjerstad – Fiskebøl på Fylkesvei 82.
 • Se på tiltak som kan stimulere til økt bruk av buss innad i kommunen og regionen.
 • Jobbe for at det går buss fra og til alle deler av kommunen minimum en gang i løpet av dagen, også i skolens ferier.
 • Jobbe for å utbedre veien fra Sandnes skole og østover mot Skagen med fortau/gang og sykkelvei slik at alle unger kan ferdes trygt.

Kultur.

Hadsel Venstre vil:

 • Sørge for at det finnes områder i nærmiljøet der barn kan utfolde seg i uorganisert lek
 • Ha et nært samarbeid med fritidskulturlivet.
 • Ansette kulturskolerektor.
 • Styrke kulturskolen og utvikle den som kommunalt ressurssenter.
 • Ha biblioteket som samfunnsarena, en sosiale møteplasser for kulturopplevelser, samt kunnskaps- og kompetanseutveksling.
 • Skolebibliotek, eventuelt økt samarbeid mellom biblioteket og skolene i kommunen

Miljø, natur og dyrevelferd

Hadsel Venstre vil:

 • At det skal legges til rette for en universell utforming av godt brukte kommunale fritidsområder, slik at alle innbyggere i kommunen kan ha tilgang til disse.
 • Verne om den lokale biomassen ved å hindre utsetting og planting av fremmede arter. Her kan nevnes utenlandske typer av gran.
 • Fortsatt jobbe for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja fra petroleumsaktivitet.
 • Utvikle og sette i verk en strategiplan for rent hav.
 • Samarbeide med Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen for å få en kommunal strategiplan, for å sikre en god dyrevelferd i kommunen.
 • Gi et årlig økonomisk bidrag til Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen for å hjelpe deres arbeid med dyrevelferd i vår kommune og region.
 • Jobbe for å få gjort undersøkelser og kartlegging av tidligere kommunale fyllplasser.
 • Årlig strandryddedugnad i samarbeid med skoler, lag og foreninger og Reno Vest.

 

Miljø-, klima- og energiplan for Hadsel kommune 2019-2023.

Hadsel Venstre går inn for at Hadsel kommune opprettholder et grundig arbeid knyttet til klima og miljø. Hadsel kommune har allerede en del tiltak, som energieffektivisering. Samt en vedtatt klima og miljøplan. Et annet eksempel er Hadsel kommunes Miljøfyrtårnkoordinator. En tjeneste tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Dette er bra, men det må gjøres mer. Oppgaven er stor, og det må jobbes med løsninger fra flere hold.

Hadsel Venstre vil at kommunes miljø-, klima og energiplan skal bidra til å nå de lokale, nasjonale og internasjonale målsetningene innen klima og miljø. Og helst være i forkant. Planen, som må rulleres, skal utvikle en bærekraftig forvaltning av miljø, klima og energi lokalt, samt gi overordnede føringer og konkrete tiltak for miljø- og klimaarbeidet i kommunen. Vi ønsker at dette skal være en bred kommunal prosess, hvor kommunestyret og administrasjonen i fellesskap setter seg klare mål. Det er også viktig at innbyggerne og næringslivet får være en del av prosessen.

Dette fordi samfunnet i sin helhet står overfor krevende utfordringer de neste tiårene: Behovet for reduksjon i utslipp av klimagasser, tilpasning til klimaendringer, tap av biologisk mangfold, samt forsøpling og forurensning av jord, luft og vann. Disse globale miljø- og klimautfordringene krever en omstilling til et nytt, bærekraftig samfunn, med vekst og utvikling uten de negative konsekvensene for klima og miljø vi ser i dag. Denne omstillingen må også Hadsel-samfunnet ta medansvar for. Dette er ikke et arbeid som vil være ferdig i overskuelig fremtid. Men det må i gang og det må gjøres klokt, gjerne basert på erfaringer gjort av andre. Det er ingen grunn til å finne opp nye løsninger, som trolig allerede eksisterer.

Samfunnet gjennom et grønt skifte. Dette er noe de færreste nå er uenig i.

En slik plan vil aldri bli ferdig. Men dens overordnede målsetting og visjon skal være at Hadsel kommune skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål og være et verktøy for kommuneplanens mål om å bli Miljøkommunen Hadsel.

Miljø- klima- og energiplanen må være er en tverrsektoriell temaplan. Det vil si at den omfatter en rekke temaer, fagområder, samarbeidsformer, målsettinger og tiltak som til sammen utgjør kommunens arbeid med miljø oppgavene. Planen vil angå alle deler av kommunens virksomhet, den skal være styrende for miljøpolitikk og miljøsatsing i kommunen, og skal forplikte Hadsel kommune til å følge opp konkrete målsettinger for perioden den gjelder.

Det er alltid viktig å ha med seg at klima og miljø vil skaper bedre luft, mindre utslipp og riktig håndtert, flere arbeidsplasser.

Miljø-, klima og energiplan for Hadsel kommune skal:

 • Identifisere kommunens miljømål og utarbeide strategier for å nå disse, samt plassere ansvar for å nå miljømålene så tydelig som mulig i organisasjonen.
 • Ha en handlingsplan del som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå miljømålene, samt en prioritering av tiltakene.
 • Rulleres hvert andre år, mens handlingsprogrammet med forslag til tiltak rulleres årlig

Media.

Hadsel Venstre ønsker åpenhet og god dialog med media. Dette gir innbyggerne en trygghet på at de får vite hva som skjer i kommunen de bor i. Media skal forvente å få svar fra øverste politiske ledelse.

Kommunestyret.

Alle som sitter i kommunestyret, gjør dette fordi de har et engasjement for kommunen. Hadsel Venstre ønsker at alle skal få mulighet til å jobbe med saker de brenner for. Vi ønsker å gå bort fra hovedutvalgsmodellen og bytte den ut med arbeidsgrupper. Varaordfører skal frikjøpes i 25 %, ikke 50% som er dagens praksis.


Eksternt arbeid.

Det er en rekke viktige saker for Hadsel, som ikke kan eller vil bli vedtatt i Hadsel kommunestyre. Dette er saker som er avhengig av påvirkningsarbeid og bruk av kontaktnett i politiske systemer over kommunalt nivå. Her vil Hadsel Venstre bruke sitt kontaktnett inn i Fylkespolitikk, og nasjonalt nivå. Saker som kan nevnes og som vil bli jobbet med er: Flyplass og tunell under Hadselfjorden. Vilkårene på dagens kortbanenett, herunder avgiftspolitikk. Dette er noe Hadsel Venstre har jobbet med over lang tid, og som vi nærmer oss en løsning på. Det samme gjelder legevakt fortsatt lokalisert til Stokmarknes, samt base for ambulansehelikopter lagt hit. Det vil generelt dukke opp denne typen saker i perioden, de vil da bli håndtert etter hvert. Noe som betyr at den valgte ordfører og varaordfører må bruke mye tid på slikt arbeid.