Et grønt transportløft for hele landet

Mindre kø - Mer kollektiv
- Venstre har fått stort gjennomslag for våre ambisjoner om å øke satsningen på kollektivtilbudet betydelig, og sørger for at trafikken inn til de store byene ikke skal gå opp, sier Venstres leder Trine Skei Grande., Ill: Venstre

– Venstre har fått gjennomslag for en stor satsing på kollektivtilbudet, samtidig som vi sikrer at trafikken inn til byene ikke skal øke. Dette er en avtale som vil bidra til bedre byer og mer miljøvennlig transport over hele landet, som vi er veldig stolte av, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Venstre har fått stort gjennomslag for våre ambisjoner om å øke satsningen på kollektivtilbudet betydelig, og sørger for at trafikken inn til de store byene ikke skal gå opp, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

-Det slås krystallklart fast at nullvekstmålet ligger fast. Det har vært avgjørende for Venstres vurdering at reduksjon av bompenger ikke kan føre til økt trafikk inn til byene, sier Trine Skei Grande.

Avtalen inneholder også en kraftig økning i det statlige bidraget til kollektiv i byene.

– Venstres landsmøte vedtok i mars at staten skal bidra med 70 % av kollektivsatsingen i byene. Nå får vi satt opp det statlige bidraget til 66 %, hvorav halvparten går til kollektivsatsning, f.eks lavere billettpriser, finansiering av nye prosjekter eller flere avganger på buss, trikk og bane, og den andre halvparten til en beskjeden reduksjon i bompenger. Det er en forutsetning for lavere bompenger at trafikken inn til byene ikke øker, fortsetter Grande.

Bedre byer

Byvekstavtalene er en borgerlig oppfinnelse, med Venstre som arkitekt. Under de rødgrønne fikk byene svært begrensede midler til kollektiv.

– Da vi fikk makten, gikk staten inn med 50 prosent finansering. Nå øker vi til 66prosent. Det er et stort gjennomslag for Venstre, som vi leverer på rekordtid i regjering, sier Grande.

Et av de viktigste punktene i avtalen er at nullvekstmålet skal ligge fast, og gjøres til en betingelse for økte statlige bevilgninger. I praksis betyr det en skjerping av målet.

– For Venstre er det helt avgjørende at trafikken inn til byene ikke skal øke, og det slår vi krystallklart fast i denne avtalen. Med et bedre kollektivtilbud får vi mindre kø, renere luft og bedre byer for alle, sier Grande.

Det grønne transportløftet for hele landet

Byvekstavtalene økes i avtalen med 800 millioner kroner per år de neste 10 årene. Det statlige bidraget økes fra 50 til 66 prosent i de såkalte 50/50-prosjektene (Fornebubanen, ny metrotunnel i Oslo, Bybanen til Fyllingsdalen, Superbuss trinn 1 i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren).

Avtalen kan eksempelvis bidra til å finansiere:

 • Forlengelse av Bybanen i Bergen fra Oasen til Spelhaugen
 • Ny metrobusslinje i Trondheim
 • Flere direkteruter fra der folk bor til der de jobber på Nord-Jæren
 • Bidra til å finansiere nytt signalanlegg i t-banetunnelen i Oslo som gir 13.000 flere reisende i timen

Avtalen inneholder også:

 • 250 mill. kroner øremerket til reduserte billettpriser i storbyene
 • 250 mill. kroner øremerket til kollektivtiltak i distriktene, blant annet for å sikre bedre busstilbud
 • Økt satsing på rassikring, bredbåndsutbygging i distriktene
  Igangsette arbeidet med Nord-Norgebanen (konseptvalgutredning)
 • Bomfri finansiering av E8 i Tromsø (Sørbotn-Laugslett), vestre trase
 • Minimal reduksjon av bompenger som ikke skal føre til økt biltrafikk og gå på tvers av nullvekstmålet

Grønn transport er viktig for fremtiden

– Venstre har i hele prosessen vært løsningsorientert og villige til å forhandle, samtidig som vi har vært tydelige på at Norge skal utvikles i en grønnere, mer klimavennlig retning. Derfor feirer vi i dag mer og billigere kollektiv, renere luft og mer effektiv transport, Grande.

Illustrasjon Nord-Norgebanen – Med denne avtalen blir det mulig å komme oss videre fra en fastlåst situasjon. Samtlige krav fra Venstres stortingsgruppe som vi la frem for de andre partiene onsdag innfris, samtidig som Fremskrittspartiet ikke har fått gjennomslag for kravene som ble vedtatt av landsstyret deres i juni, fortsetter hun

– Venstre har blant annet for gjennomslag for å sette i gang en konseptvalgsutredning for Nord-Norgebanen, satsningen på byvekstavtaler skal ikke bare fortsette, men forsterkes kraftig, og vi får gjennomslag for å sette ned prisene på kollektivbilletter med til sammen 300 millioner, Trine Skei Grande.

– Dette er en svært god avtale for grønn transport over hele landet, og jeg er glad for at vi nå kan avslutte denne prosessen, sier Grande.

Bli medlem i Venstre