Gi de unge stemmerett

Modellfoto: Colourbox.com

La 16- og 17-åringene få stemme ved lokalvalg i Fredrikstad. Tiden bør være moden for å utvide lokaldemokratiet vårt. Forsøk med utvidet stemmerett har blitt gjennomført i enkelte forsøkskommuner, med godt resultat. Unge har også rett til å bli hørt, men det får de ikke lov til gjennom dagens valgordning.

Unge i dag har fullført den lovpålagte grunnutdannelsen sin, de kan ta arbeid og betale skatt, og er over strafferettslig minstealder. 16- og 17-åringer bor og lever ennå i sine lokalsamfunn, og veldig mange er naturlig nok engasjert i det. Allikevel får de ikke lov å delta ved valg, får ikke ha en stemme i lokaldemokratiet. Det er et paradoks at man som 18- eller 19-åring gjerne starter en lengre oppbruddstid i livet, med flytting og studier. Tilknytningen til stedet du vokste opp blir ofte svekket i flere år. Allikevel er det først da du får stemmerett.

Som 16-åring regnes du ikke som myndig ennå, men bør det være et hinder for å kunne gi sin stemme til byens valgte representanter? Jeg mener nei. Det vil snarere være en styrking av lokaldemokratiet vårt om stemmeretten utvides. Da får unge, engasjerte medborgere, med sterke meninger, få sine stemmer hørt. Fredrikstad bør derfor gå foran og la de unge få avgi sin stemme!

(Først trykket som innlegg i Fredriksstad Blad 29.11.2016)