Program kommunevalget 2019

Steigen_Venstre_2019 (Trykk for å laste ned pdf)

Sats på skolen.

Barn lærer mer når de har det bra. God kvalitet i skolen skapes av gode lærere. Steigen må derfor arbeide aktivt og planmessig for å rekruttere lærere og skoleledere.

Venstre ønsker at det skal være skoler og barnehager der folk bor. Grunnleggende behov for trygghet rundt familien er viktig når folk skal velge bosted. Skal vi opprettholde bærekraftige lokal­samfunn i Steigen, må vi ha et skole- og barnehagetilbud tilpas­set vår geografi og bosetting. Dette betyr at det bør vurderes en barnehage i Bogen-området.

Steigen Venstre vil ha skoler og barnehager i grendene fordi:

 • de bidrar til attraktive lokalsamfunn for familier og bedrifter
 • det skal være rimelige reiseavstander og reisetid for barn og foreldre
 • de skaper et godt og levende nærmiljø for unge og gamle
 • å legge ned skolene våre er ikke fremtidsbyggende for Steigen
 • det er ingen automatikk i at større skoler leverer bedre kvalitet

Ta vare på naturen.

Steigen Venstre mener at ren natur og de rike naturressursene våre skaper fantastiske muligheter. Vi må alltid tenke miljø når vi planlegger framtida.

Turister, innbyggere og næringsliv i Steigen må ivareta vår unike natur – fordi vi ønsker at opplevelsene her skal være like mektige for folk om 50 år som i dag. Kommunen skal jobbe proaktivt og prioritere forsøplings- og forurensningssaker. Vi vil ha rene strender og attraktive frilufts­områder.

Steigen Venstre vil at:

 • vår unike skjærgård og kulturlandskap tas vare på for fremtiden
 • videre utvikling innen oppdrett av marine arter må skje på en miljømessig ansvarlig måte
 • kommunen, grunneiere og næringsaktører må planlegge for og samarbeide om gode løsninger som gjør at vi har kontroll med fotavtrykket den stadig økende turismen setter.
 • strandryddeaksjoner i Steigen får mer fokus -for et plastfritt hav
 • kommunen skal strekke seg langt for å velge klima- og miljøvennlige løsninger i offentlige anskaffelser
 • bidra til arbeidet med å få en god elbil -ladestruktur i Steigen

Omsorg og felleskap.

De fleste har det godt i Steigen, men når vi rammes av sykdom, når vi står uten jobb, når vi nærmer oss slutten av livet eller sliter med rus, skal vi alltid føle oss trygge på at vi blir sett og får hjelp og omsorg. Venstre vil at Steigen skal bli enda bedre til å sikre alle muligheten til verdig helsehjelp, arbeidsoppfølging og gode boforhold.

Steigværingen er god på frivillighet, kultur og idrett. Støtten til kulturlivet er en viktig investering i livskvalitet, menneskelig vekst og trivsel. Innvandring er viktig for Steigen. Vi trenger kompetanse, arbeidskraft og ikke minst flere store og små steigværinger i våre grender. Venstre vil ha et raust og mangfoldig Steigen. Tilflyttere skal tas godt vare på, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Steigen er god på å bosette og integrere flyktninger.

Steigen Venstre vil:

 • styrke ressursene innenfor rus og psykiatri
 • jobbe tverrfaglig og tverrpolitisk for å få unge voksne ut i arbeid eller tilrettelagt aktivitet
 • arbeide for å ferdigstille og styre etter en boligpolitisk plan som ivaretar innbyggernes ulike behov
 • opprettholde og utvikle det lokale kultur og idrettstilbudet gjennom aktiv støtte til prosjekter som trenger kommunalt engasjement
 • jobbe for at Steigen kommune kan ta imot flere flyktninger
 • arbeide sammen med grendelag, Lev i Steigen og frivilligheten for å skape gode nettverk og møteplasser for nye og gamle Steigværinger

Næring og utvikling.

I Steigen blomstrer næringslivet. Venstre mener at innovasjon og entreprenørskap er kilden til ny vekst og spennende, verdifulle arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn. Vi har spesielt gode forutsetninger for å satse grønt og nytenkende i Steigen.

Fiskeri, havbruk og andre marine ressurser i tillegg til jordbruk, skal være motorer i utviklingen av det nye fornybare Norge.

I Venstre er vi opptatt av at politikere og administrasjon har kla­re mål å styre etter. Det gjør det enklere å prioritere og satse. Og det krever at vi planlegger godt og er en kommune som er frem­tidsorientert og modig.

Steigen Venstre vil:

 • jobbe for at kommunen aktivt bruker og reviderer strategisk næringsplan
 • at vi skal produsere mer mat lokalt – og vil jobbe for å støtte etablering av videreforedling av våre råvarer eller gode ideer til nye produksjonmetoder
 • arbeide tverrpolitisk for å sikre Steigen en felles stemme i kampen for et godt, helårlig hurtigbåttilbud
 • se på muligheten for å få på plass en kommunal stilling innen næringsutvikling
 • videreføre Lev i Steigen med styrket fokus på rekrutteringsbehov
 • jobbe for å tilgjengeliggjøre næringsareal på Herøy i Helnessund