Torgmøte – Valg 2019

Innlegg av Thomas Stangeby, 1. kandidat, Nesodden Venstre
7. september 2019

“Mens andre har ønsker og drømmer, har Venstre planer.”

Kjære alle sammen,

Hvor lenge vil Nesoddens foreldre akseptere at vi er blant de kommunene i landet som bruker minst på skole og oppvekst per innbygger?

Venstre mener vi må ha høyere ambisjoner for skolen enn vi har i dag.

Statistikken viser at dersom vi tar foreldrenes utdanningsnivå og bakgrunn i betraktning, er skolens bidrag til barnas læring gjennomsnittlig eller lavere.

Barnas resultater er ikke dårlige. Men de burde vært bedre tatt i betraktning de gode forutsetningene barna har.

Undersøkelser viser også at barna våre blir gradvis mindre fornøyd med skolens læringsmiljø når de nærmer seg 10. klasse. Og deres opplevelse av egen mestring er middels.

Så mange som 18 % av lærerne i grunnskolen har ikke fagpedagogisk utdanning. Det er mer enn andre kommuner vi sammenligner oss med.

Og Ungdommer på Nesodden sliter mer med angst og depresjon og ruser seg mer enn andre ungdommer. Skolen har en viktig rolle å spille i det forebyggende arbeidet mot rus blant barn og unge.

Venstre mener – som lærerne – at utfordringene i skolen bl.a. skyldes at skolen har vært drevet på sparebluss de siste årene, og det vil vi endre på.

Skolesymposiet som Venstre tok initiativ til forteller også om en skole med behov for mer ressurser, Ikt, bedre bygg, mer spesialundervisning og ikke minst mer tid til elevene.

Både til de som trenger ekstra oppfølging og til de som har behov for flere utfordringer.

Skal vi oppnå motivasjon og stolthet, tiltrekke oss de beste lærerne og skape landets beste skole må skolen få flere ressurser.

Vår visjon for nesoddskolen er en skole som jobber med innovasjon, teknologi og internasjonalt arbeid og språk. En skole som inspirerer i dag og forbereder barna på morgendagen.

Da må vi lytte til lærerne, forstå foreldrene og heve elevene mer enn før.

Dette gjelder også når vi nå skal velge hvor mange skoler vi skal ha, hvor store de skal være og hvor de skal ligge.

Mens noen partier har ønsker og drømmer, har vi planer. Men med en stram kommuneøkonomi må vi prioritere. I stedet for å bygge kirke, kulturhus og gjestehotell, vil vi i Venstre investere i barna. Den viktigste investeringen vi kan gjøre i vårt samfunn.

Vi vil også jobbe for at de som skal gå på videregående skole, også skal få velge mellom de offentlige skolene i Oslo.

Barn må bli tatt på alvor. Derfor vil vi også senke aldersgrensen for å stemme ved lokalvalg til 15 år.

Men da trenger vi din stemme.

Klima og miljø

Klimaendringene er her, og naturen er under press. Venstre vil ta vare på den naturen slik at også fremtidige generasjoner kan nyte godt av den.

Det bygges for mye og for stort. Vi har kun sett begynnelsen på dette.

Dersom vedtatte reguleringsplaner gjennomføres, vil dette endre Nesodden markant.

I fjor ble det bygget 173 nye boenheter på Nesodden. Det er 75 flere enn i 2017.

Og tilsammen har Ap og Høyre vedtatt en vekst på 600 nye boliger de neste fire årene.

Trivselen vil gå ned og trafikken vil tilta med enda flere biler.

Klimagassutslippene vil øke og vi vil miste flere av våre grønne arealer.

Venstre har derfor tatt til orde for å bremse den omfattende boligbyggingen.

Vi må tørre å styre arealpolitikken og velge vår egen vei. Og ikke la de store boligselskapene bestemme. Sånn beskytter vi også naturen.

Venstre vil ha en helhetlig gjennomgang av arealplanene som er vedtatt de siste årene med sikte på å redusere byggevolumet betydelig.

Venstre vil kjempe for å ta vare på Nesoddmarka, Bergerskogen og andre verdifulle naturområder.

Det betyr ikke at det ikke skal være utvikling.

Men at det bygges på riktig sted, nær kollektivknutepunkter blir viktig.

Og vi må unngå utbygginger i områder hvor folk blir avhengige av biltransport.

Vi vil legge til rette for styrket kollektivtransport både på land og til vanns.

Det skal bli enda enklere å sykle på kryss og tvers i hele kommunen.

Samtidig skal kommunen skal være en JA-kommune. Og det skal være enklere for folk å gjøre endringer på egen tomt.

Diverse

Kjære nesoddinger,

Venstre vil at det skal bli enklere å jobbe og bo på Nesodden. Vi vil ha flere grønne arbeidsplasser og flere statlige virksomheter på Nesodden.

Venstre vil jobbe for at det etableres et jobbhotell der næringsdrivende, pendlere og andre kan få tilgang til kontorplasser og utstyr til en rimelig pris.

For å få mer grønn næringsvirksomhet på Nesodden vil vi fjerne skatten på næringseiendom.

Vi vil legge til rette for grønne, lite arealkrevende arbeidsplasser. Så skal vi også ta bedre vare på de bedriftene vi har.

Frivilligheten er sterk på halvøya vår. Mange mennesker bruker en betydelig del av livet sitt på å hjelpe andre. Vi Venstre vil derfor etablere et «Frivillighetens hus» hvor frivillige organisasjoner kan høre hjemme.

Kjære alle sammen,

Nesodden trenger en politikk som begeistrer og som utløser halvøyas potensial. Med Norges fineste beliggenhet og en ressurssterk befolkning må vi tørre å ha ambisjoner.

Nesodden skal være landets beste sted å vokse opp. Venstre vil ha Norges beste skole som lærerne er stolte av, og som elevene gleder seg til å gå på.

Vi vil bekjempe rus blant ungdom og forbedre den psykiske helsen blant barn og unge.

Vi vil at eldre på Nesodden skal føle seg ivaretatt og at Nesodden er et godt sted å bli gammel.

Nesodden skal være en miljøkommune som belønner klimavennlig atferd.

Vi vil utvikle Tangen brygge til beste for alle, med sjøbasseng og en fin kulturarena.

Hvis du ønsker at sosialliberale og grønne verdier skal være sentrale i beslutningene i kommunestyret.

Hvis du bryr deg om klima- og miljøspørsmål, men ikke finner deg helt til rette i de andre miljøpartiene.

Da bør du stemme på Venstre.

Se hele valgmøtet på Tangenten her:

https://nesodden.kommunetv.no/no/archive/568