Statsbudsjettet 2020: Grønnere, rausere og mer moderne

Regjeringen la mandag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Klima, miljø og kollektivtilbudet er blant årets store budsjettvinnere. Foto: Mona Lindseth

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er en stor satsing på klima og miljø som vil gjøre Norge grønnere. Samtidig gjør vi SFO billigere for familier med dårlig råd og gir norske oppstartbedrifter bedre vilkår, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Last ned: Statsbudsjettet 2020

Satser på buss og bane

Regjeringen la mandag 7. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Klima, miljø og kollektivtilbudet er blant årets store budsjettvinnere.

Vi øker bevilgningene til jernbane og kollektivtransport med 2,3 mrd. kroner. Det viktigste enkelttiltaket for å få ned klimautslipp er at vi starter opp elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. I tillegg vil staten nå ta 66 prosent av regningen ved utbygging av store kollektivporsjekt i de største byene, som bybanen i Bergen, Fornebubanen i Oslo og metrobuss i Trondheim, sier Grande.

Fortsetter elbil-suksessen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreker samtidig at den største norske klimasuksessen er el-bilpolitikken.

– I forrige måned var mer en halvparten av nybilsalget i Norge el-biler. Avgiftslettelsene for elbiler utgjør en økning på 4,6 mrd. kr i statsbudsjettet. Det er en suksess som ingen andre land er i nærheten av, sier Elvestuen.

Regjeringen fortsetter også satsingen på klimateknologi. Investeringskapitalen til Nysnø dobles i dette budsjettet og økes med 700 mill. kroner. Satsingen på fullskala CO2-håndering videreføres, og støtten til grønn skipsfart og nullutslippsløsninger i skipsfarten økes med 100 mill. kr. I tillegg styrkes Enovas satsinger på nullutslippsløsninger i varetransport og flytende havvind.

Billigere å ta grønne valg

– I budsjettet er det lagt inn en rekke fordeler med å ta grønne fordeler i hverdagen, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

– I budsjettet er det lagt inn en rekke fordeler med å ta grønne fordeler i hverdagen. Det blir billigere å reise kollektivt og elbilfordelene videreføres. Samtidig skjerpes miljøavgiftene, og regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften med 5 prosent for alle sektorer. Vi avvikler også en rekke fritak og unntak i CO2-avgiften slik at forurenseren faktisk betaler, sier Elvestuen.

I tillegg medfører statsbudsjettet for 2020 at klimabistanden økes, med bl.a. dobling i støtten til FNs grønne klimafond, styrking av satsingen på natur og sårbare arter og betydelig midler på å rydde opp etter norsk atomaktivitet.

Mer til de som trenger det mest

Med Venstre i regjering føres det en rausere, mer inkluderende og mer sosialliberal politikk. Både satsningen på å motvirke utenforskap og ordninger som bidrar til inkludering og integrering styrkes.

– Jeg er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å videreføre antall kvoteflyktninger på et rekordhøyt nivå – 3000 også i 2020. Samtidig er det viktig at vi opprettholder bistandsprosenten, noe som innebærer en økt bistand med 1,4 mrd. kroner. I tillegg til klimarelatert bistand styrker regjeringen spesielt områdene fattigdom, menneskerettigheter, nødhjelp og humanitær bistand, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

Billigere skolefritidsordning (SFO)

I tillegg til klimarelatert bistand styrker regjeringen spesielt områdene fattigdom, menneskerettigheter, nødhjelp og humanitær bistand, sier Venstres finanspolitiske talsperson Abid Q. Raja.

Regjeringen foreslår også en økning i fattigdomssatsingen på rundt 1 milliard kroner. Blant annet innføres inntektsgradert oppholdsbetaling i SFO for barn i 1. og 2. klasse i hele landet. Over 14.000 barn i lavinntektsfamilier vil dermed få reduserte utgifter til SFO. Det blir også gratis heltidsplass i barnehager for 2 og 3-åringer i mottak, og regjeringen øker barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn under 6 år, som vil bety mye for de med lavest inntekt

– Regjeringen foreslår også å redusere gebyret knyttet til familiegjenforening med 2.700 kroner eller tilsvarende en reduksjon på litt over 25 prosent. Det er en konkret oppfølging av et viktig gjennomslag for Venstre i Granavolden-plattformen som vil bety svært mye for mange mennesker som får mulighet til å gjenforenes med familien sin, sier Raja.

Kraftig studentløft

Satsning på kunnskap og utdanning er en av Venstres aller viktigste saker i regjering. I 2016 fikk vi gjennomslag for å trappe opp studiestøtten til 11 måneder. I dette budsjettforslaget fullføres opptrappingen.

Iselin Nybø
– Økt studiestøtte er en svært viktig satsning i budsjettet, som både vil gjøre det mulig for flere å ta høyere utdanning, og gjøre det lettere for flere å være heltidsstudenter, sier minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø.

Økt studiestøtte er en svært viktig satsning i budsjettet, som både vil gjøre det mulig for flere å ta høyere utdanning, og gjøre det lettere for flere å være heltidsstudenter. Venstre har jobbet for 11 måneders studiestøtte i mange år, og jeg er veldig glad for at vi nå er kommet i mål, sier minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø.

– Samtidig satses det sterkt på forskning, blant annet til forskning og utvikling av teknologi som skal bidra til at vi blir et lavutslippssamfunn. Vi setter av penger til om lag 250 nye studieplasser og 9 nye rekrutteringsstillinger og 585 mill. kroner i økte bevilgninger til langtidsplanen for forskning, sier Nybø.

Videreutdanning til 6000 lærere

Videreutdanning for lærer er et annet viktig satsningsområder for Venstre, som videreføres i statsbudsjettet for 2020.

Guri Melby
– Vi fortsetter det viktige arbeidet med å sikre lærere videreutdanning sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Guri Melby.

– Vi fortsetter det viktige arbeidet med å sikre lærere videreutdanning. Gode lærere med riktig kompetanse er avgjørende for at barna skal lære og trives på skolen. Venstre satser på lærerne fordi vi vil at alle skal klare å gjennomføre skoleløpet, og få like muligheter til å skape seg gode liv. Jeg forventer at regjeringen i løpet av neste år kommer med en plan for hvordan de har tenkt å sikre at alle lærere som trenger kompetanseheving for å bli sertifisert i 2025 får det, sier Venstres kunnskapspolitiske talsperson Guri Melby.

Neste år settes det av penger til at cirka 6050 lærere kan få videreutdanning. Regjeringen foreslår å bruke omtrent en milliard mer på dette enn da ordningen ble innført i 2014.

– Jeg er sikker på at dette betyr en forskjell for barna som sitter i klasserommene rundt om i landet, og at det er med på å gi dem en bedre framtid, sier Melby.

Modernisering av Norge

Det borgerlige flertallet har siden 2013 gjennomført forenklinger for 15 milliarder kroner for næringslivet. Vi har også stått bak en kommunereform, flere samferdselsreformer og fått på plass ny offentlig tjenestepensjon som bidrar til å ruste Norge for fremtiden og gjennomføre den omstillingen vi skal gjennom. Dette arbeidet fortsetter i statsbudsjettet for 2020.

Venstres jobber for flere arbeidsplasser
– I budsjettet foreslår vi også flere nye digitaliseringstiltak som skal bidra til forenkling og effektivisering i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester sier Venstres parlamentariske leiar, Terje Breivik.

– I budsjettet foreslår vi også flere nye digitaliseringstiltak som skal bidra til forenkling og effektivisering i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester. I tillegg forsterker regjeringen en rekke ordninger som virker best i de minste bedriftene: Opsjonskatteordningen forbedres kraftig og skattefunn-ordningen styrkes og forenkles. Og vi utvider rammene for Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 200 mill. kr. I sum er dette viktige stimuli til nye og små bedrifter, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Totalt sett viderefører budsjettet for 2020 den ansvarlige økonomiske politikken som har vært viktig for de borgerlige partiene. Oljepengebruken er på 2,6 pst. Budsjettimpulsen er svakt negativ, noe som er viktig for å opprettholde konkurranseevnen til norsk eksportindustri og sikre trygghet for norske arbeidsplasser.

– Den underliggende utgiftsveksten er rekordlav, og budsjettet er derfor godt egnet til å videreføre den positive utviklingene norsk økonomi er inne i, avslutter Breivik.

35 viktige gjennomslag for Venstre

Klima / Miljø

 • Elektrifisering av Trønderbanen (100 mill. i 2020, 1,8 mrd. totalt). Jernbanebudsjettet øker med 1,1 mrd. kroner i 2020.
 • Nysnø klimainvesteringer (700 mill. kroner i ny kapitaltilførsel)
 • CO2-avgiften øker med 5 pst utover prisstigning og flere fritak og lave satser fjernes (ca. 200 mill. kroner netto, 5-600 mill. kroner brutto).
 • Satsning på grønn skipsfart (100 mill. kroner)
 • 1,2 mrd. kroner mer til kollektivtransport i byområdene.
 • Økt klimabistand (500 mill. kroner i. økning, totalt 7 mrd. kroner)
 • El-bilfordelene videreføres.
 • Videre arbeid med CO2-håndering (totalt 628 mill. kr.)
 • Arbeidet for å ta vare på naturen og beskytte sårbare arter, inkludert villrein og villaks, styrkes med 76 millioner kroner

Småbedrifter

 • SkatteFUNN-ordningen forenkles og forbedres. Timesatsene økes fra 600 til 700 kroner og maksimal sum og prosentsats samordnes.
 • Opsjonsskatteordningen for oppstartselskaper styrkes. Maksimal opsjonsfordel økes fra 500.000 til 1.000.000 kroner. Maksimalt antall ansatte økes fra 10 til 12.
 • Innovasjon Norges Innovasjonslåneordning øker med 200 mill. kroner.

Skole / Utdanning

 • 11 måneders studiestøtte fullføres. Siste uke kommer på plass i 2020. Økt kostnad i 2020 er 153 mill. kr.
 • 250 nye studieplasser og 9 nye rekrutteringsstillinger. 75 studieplasser fordeles til helse- og sosialfag (med vekt på sykepleie) og 70 studieplasser fordeles til teknologi og fag rettet mot grønn bærekraft. Desentraliserte studietilbud prioriteres.
 • 585 mill. kroner i økte bevilgninger til langtidsplanen for forskning. Av dette går 315 mill. kroner til de tre vedtatte opptrappingsplanene.
 • Øke utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring (25 mill. kroner) og 100 nye studieplasser i fagskolene (5 mill. kroner)

Fattigdom / Sosialt ansvar

 • Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAB). Det etableres forsøk i Oslo med opptil 200 pasienter og i Bergen med opptil 100 pasienter. Total kostnadsramme er 280 mill. kroner over 5 år.
 • 150 mill. kroner ekstra til opptrappingsplan for rusfeltet (noe som gjør at opptrappingsplanen er fullfinansiert).
 • Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO/AKS på 1.-2. trinn innføres. Ordningen omfatter ca. 14.300 barn.
 • Inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage økes med 17.600 kroner til 566.100 kroner fra 1.8.2020.
 • Gratis heltidsplass i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak innføres.
 • Bistandsbudsjettet økes med 1,4 mrd. kroner til totalt 39,2 mrd. kroner. Dette utgjør 1 pst av BNI.
 • Økt bostøtte til barnefamilier. Totalt vil 22.000 barnefamilier kunne få opptil 13.300 mer i bostøtte hvert år.
 • 60 mill. kroner til forsøk med fritidskort
 • 307 mill. kroner til styrking av barnevernet.
 • Inkluderingsdugnaden styrkes med 50 mill. kroner bl.a. gjennom økte bevilgninger til individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse i arbeidslivet.
 • 300 flere VTA-plasser (videreføring av ekstra plasser fra RNB 2019)

Annet

 • Avvikling av pelsdyrhold. De første bevilgingene og dermed avvikling kommer i 2020 (180 mill. kroner)
 • En ny dyrepolitienhet (Troms)
 • Nytt Vikingtidsmuseum. Startbevilgning på 35 mill. kr. i 2020. Total kostnadsramme ca. 2 mrd. kroner.
 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner (+92 mill. kr. til totalt 1,7 mrd. kr.)
 • 10 nye kulturbygg/prosjekt inkl. nytt opera- og museumsbygg i Kristiansund
 • Antallet kvoteflyktninger videreføres med 3.000
 • Gebyr knyttet til familiegjenforening reduseres fra 10.500 kroner til 7.800 kroner.
 • 56,4 mill. kroner i økt bredbåndstilskudd

Se gjennomslagene

Se video

Se alle infografikker

Bli medlem