Uttalelse: Venstre vil gi Barentshavet nord klimavern

Foto: colourbox.com

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring. Venstres svar er menneskeskapte klimaløsninger. Ved å gjøre de riktige valgene, bruke vår kompetanse og omstillingskraft, kan vi mennesker snu utviklingen og skape en felles framtid på kloden.

Venstre mener Norge trenger en helhetlig politikk som skaper sammenheng mellom klimamålene og petroleumsaktiviteten. For de fleste land handler klimapolitikk om å redusere etterspørselen etter fossil energi. Norge som en stor produsent av fossil energi, har også muligheten til å gjøre noe med tilbudssiden ved å la fossil energi bli i bakken, og dermed gi områder «klimavern».

1,5 gradersrapporten viser at i 2050 må 70-85 % av verdens energi komme fra fornybare kilder. Det er allerede funnet mer fossil energi enn verden kan forbruke dersom vi skal nå målet i Parisavtalen. Dette betyr at betydelige deler av norsk olje og gass må bli liggende.

Venstre vil legge faglige råd til grunn. Det innebærer å gi Barentshavet nord varig vern og flytte grensen for iskanten sørover.

Venstres landsstyre

Norge har hatt et enormt utbyggingstempo innen petroleumssektoren de siste 15 årene, der nærmere 50 prosent av feltene har hatt produksjonsstart. Dette tempoet er ikke forenlig med våre klimamål. Det er heller ikke forenlig med en økonomisk ansvarlig politikk.

Framskrivinger som viser hvordan Paris-avtalen kan nås, viser at etterspørsel etter fossil energi må falle dramatisk framover. Som Klimarisikoutvalgets rapport fra 2018 viser, vil dette få store konsekvenser for norsk økonomi.

I 2020 skal Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres. I denne vil det bli avgjort hvor langt nord grensen for petroleumsleting skal gå og definisjonen av det særlig verdifulle og sårbare området ved iskanten (SVO iskantsonen) skal fastslås. Faglig forum la i mai fram sitt faglige råd om definisjon av iskanten. I flertallet av rådene ligger grensen for iskanten mye lengre sør enn tidligere definisjoner.

Venstre vil legge faglige råd til grunn. Det innebærer å gi Barentshavet nord varig vern og flytte grensen for iskanten sørover. Det betyr også å stenge for ny petroleumsaktivitet innenfor den nye definisjonen av iskanten.

Venstre vil:

  • At Norge skal gå foran som den første store oljeproduserende nasjon som aktivt innfører klimavern, og velger å la fossile ressurser bli liggende i bakken av hensyn til klimaet
  • Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området
  • Flytte grensen for iskanten sørover i revisjonen av Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, i tråd med faglige råd.
  • Stenge for ny petroleumsvirksomhet innenfor den nye definisjonen av iskanten.

Vedtatt av Venstres landsstyremøte på Fornebu 26. oktober 2019.