Østmarka skal bli nasjonalpark

Ola Elvestuen
– Nasjonalparker beskytter vår mest verdifulle og sårbare natur for fremtidige generasjoner. En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Foto: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen starter verneplanprosessen for å få på plass en nasjonalpark i Østmarka.

Nå sikrer vi naturen, artene og friluftsverdiene i Østmarka for framtida og generasjonene etter oss, sier Marit Kristine Vea, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

– Nasjonalparker beskytter vår mest verdifulle og sårbare natur for fremtidige generasjoner. En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen.

Sikrer naturen, artene og friluftsverdiene for framtida

Nasjonalpark i Østmarka er viktig både for å ta vare på naturen, og for å legge bedre til rette for friluftsliv, sier Solveig Schytz, påtroppende gruppeleder for Viken Venstre

– Dette er en fantastisk dag for alle i Oslo som har jobbet for en nasjonalpark i Østmarka, og en stor seier for Venstre. Nå sikrer vi naturen, artene og friluftsverdiene i Østmarka for framtida og generasjonene etter oss, sier Marit Kristine Vea, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

Norge mangler nasjonalparker i sentrale barskogsområder på Østlandet. Verneplanprosessen for Østmarka er et viktig steg videre for å etablere en nasjonalpark i et slikt område.

– Nasjonalpark i Østmarka er viktig både for å ta vare på naturen, og for å legge bedre til rette for friluftsliv. Det er en forutsetning for at nye generasjoner skal lære å bli glad i naturen og kjempe for å ta vare på den i framtida, sier Solveig Schytz, påtroppende gruppeleder for Viken Venstre.

Langsiktig arbeid fra kommunestyre- og stortingsrepresentanter

Nasjonalparken i Østmarka blir en realitet etter langsiktig arbeid fra representanter både i kommunestyrene og på Stortinget. I Ski kommune ble forslaget om å støtte nasjonalpark først stemt ned ned, deretter vedtatt med en stemmes overvekt.

– Som lokalpolitiker har jeg jobbet for Nasjonalpark i Østmarka i åtte år, nå kommer den. Dette er viktig både for å sikre det verdifulle biologiske mangfoldet der og for å fremme friluftslivet, sier Camilla Hille, kommunestyrerepresentant i Ski .

103 ulike rødliste arter

Østmarka har rike naturkvaliteter. Et stort innslag av gammelskog setter sitt preg på området. Det er registrert 103 ulike rødliste arter. 34 av disse er knyttet til gammelskog. Dette er blant annet kjuker som vokser på trestammene. I tillegg finnes truede sopp, moser, lav og innsekter. Sammen med vann, elver og ulike kulturminner gir dette naturopplevelser for alle som besøker Østmarka.

Miljødirektoratet får i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen. Det skal avklares hvordan verneverdiene og det viktige friluftsområdet best kan ivaretas for fremtiden. En god, inkluderende verneplanprosess i Østmarka hvor alle berørte bruker- og samfunnsinteresser skal identifiseres, vurderes og avveies opp mot hverandre før det fattes et endelig vedtak, vil ta om lag to år.

Bli medlem i Venstre